4.2 Kody wypełniania poszczególnych pól (2023)

Table of Contents
4.2.1 POLE 1 – Sprawozdanie Pierwsza część pola. Druga część pola. trzecia część pola 4.2.2 POLE 15a – Kod kraju wysyłki/eksportu 4.2.3 TABELA 17a – Kod kraju docelowego 4.2.4 POLE 18 – Narodowość środka transportu w momencie wyjazdu 4.2.5 TABELA 20 – Warunki dostawy 4.2.6 POLE 21 – Narodowość aktywnego środka transportu przekraczającego granicę 4.2.7 POLE 22 – Waluta faktury 4.2.8 TABELA 24 - Typ operacji 4.2.9 TABELA 25 – Rodzaj transportu na granicy 4.2.10 POLE 26 - Rodzaj transportu wewnętrznego 4.2.11 TABELA 29 – Urząd celny wyjścia/wjazdu 4.2.12 OBSZAR 30 – Lokalizacja aktywów 4.2.12.1 Lista wolnych stref (ZF) 4.2.13 POLE 31 – Opakowanie i opis towarów; znaki i cyfry; numer kontenera; numer i typ 4.2.13.1 KODY OPAKOWAŃ (Pole 31) 4.2.13.2 Kody jednostek stosowane we wzorach TARIC 4.2.13.3 Kody kwalifikacji jednostek stosowane we wzorach TARIC 4.2.13.4 Marka pojazdu silnikowego 4.2.13.5 Wykaz nadmiernie ogólnych terminów (opisów), których nie wolno używać w opisie towarów do zgłoszenia celnego 4.2.14 POLE 33 - Kod towaru 4.2.14.1 Pierwsza część pola (8 cyfr) 4.2.14.2 Druga część pola (2 znaki) 4.2.14.3 Trzeci podpodział (4 znaki) 4.2.14.4 Pole ćwiartkowe (4 znaki) 4.2.14.5 Piąta część pola (4 znaki) 4.2.15 TABELA 34a – Kod kraju pochodzenia 4.2.16 TABELA 36 — Preferencje 4.2.16.1 Tabela kodów preferencji stosowanych do wypełnienia pola 36 4.2.17 BIEGUN 37 - Procedura 4.2.17.1 Wykaz kodów procedur 4.2.17.2 Wykaz dopuszczalnych kombinacji kodów procedur 4.2.17.3 Druga część kursu 37 4.2.17.4 Kody unijne określające procedurę, którą należy umieścić w drugiej części pola 37 4.2.17.5 Krajowe kody zwolnień podatkowych 4.2.17.6 Krajowe kody zwolnień z podatku VAT 4.2.18 POLE 40 – Oświadczenie podsumowujące/dokument wstępny 4.2.18.1 Pierwszy składnik kodu (a1) 4.2.18.2 Drugi składnik kodu (an..3) 4.2.18.3 Trzeci element kodu (an..20) 4.2.19 POZYCJA 43 – Kod metody wyceny 4.2.20 TABELA 44 – Dodatkowe informacje/załączone dokumenty/certyfikaty i zezwolenia 4.2.20.1 Kody UE dla dodatkowych informacji 4.2.20.2 Krajowe kody informacji dodatkowych 4.2.20.3 Załączone dokumenty, certyfikaty i aprobaty 4.2.20.4 Kody dokumentów, które należy dołączyć do zgłoszenia na podstawie przepisów o środkach i ograniczeniach pozataryfowych 4.2.20.5 Inne dokumenty 4.2.21 TABELA 47 — Obliczanie taryfy 4.2.21.1 Pierwsza kolumna: rodzaj taryfy 4.2.21.2 Druga kolumna: stawka podstawowa 4.2.21.3 Trzecia kolumna: Uczestnictwo 4.2.21.4 Czwarta kolumna: Wartość 4.2.21.5 Piąta kolumna: Metoda płatności 4.2.22 POLE 49 – Oznaczenie składu 4.2.23 POLE 51 – Wyznaczone urzędy tranzytowe (i kraje) 4.2.24 TABELA 52 — Bezpieczeństwo 4.2.25 TABELA 53 – Urząd celny przeznaczenia (i kraj) Videos

Pierwsza część pola.

Stosowane symbole (a2):

EX: dla handlu z krajami i terytoriami znajdującymi się poza obszarem celnym Unii, które nie są umawiającymi się stronami Konwencji o uproszczeniu formalności w przepływie towarów

- do wysyłki towarów nieunijnych w handlu między dwoma państwami członkowskimi,

– gdy towary są objęte wywozowym reżimem celnym (wysyłką) lub uszlachetnianiem biernym,

– do reeksportu po spełnieniu procedur specjalnych: skład celny, uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa,

IM: dla handlu z krajami i terytoriami znajdującymi się poza obszarem celnym Unii, z wyjątkiem umawiających się stron Konwencji o uproszczeniu formalności w przepływie towarów

– w przypadku towarów podlegających procedurom: dopuszczenia do obrotu, składu celnego, uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej,

- gdy towary nieunijne są objęte procedurą celną w handlu między dwoma państwami członkowskimi.

UE: dla handlu z umawiającymi się stronami Konwencji o uproszczeniu formalności w przepływie towarów

– gdy towary są objęte procedurą wywozu (wysyłki) lub uszlachetniania biernego, a także dopuszczeniem do obrotu, składem celnym, procedurą uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej,

– W przypadku powrotnego wywozu towarów po wygaśnięciu rozporządzenia specjalnego: skład celny, uszlachetnianie czynne i odprawa czasowa.

CO: w przypadku towarów unijnych podlegających szczególnym środkom mającym zastosowanie w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych państw członkowskich

– dostarczenie towaru do składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem lub wytworzenia pod dozorem i kontrolą celną przed wywozem oraz wypłaty refundacji wywozowych,

- dla towarów unijnych, w przypadku handlu między częściami terytorium Unii, do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE, a częściami tego terytorium, do których te przepisy nie mają zastosowania, lub handlu między częściami terytorium Unii, na którym mają zastosowanie te przepisy, nie będą miały zastosowania.

Druga część pola.

Stosowane kody (a1):

A: dla wspólnego zgłoszenia celnego (procedura standardowa zgodnie z art. 162 unijnego kodeksu celnego),

B: dla zgłoszenia uproszczonego (procedura uproszczona zgodnie z art. 166 ust. 1 unijnego kodeksu celnego – bez uprzedniej zgody),

C: dla zgłoszenia uproszczonego (procedura uproszczona zgodnie z art. 166 ust. 2 unijnego kodeksu celnego oparta na pozwoleniu),

D: dla zwykłego zgłoszenia (zgodnie z kodem A), jeżeli zostanie ono przedstawione zanim zgłaszający będzie mógł przedstawić towary,

E: dla zgłoszenia uproszczonego (zgodnie z kodem B), jeżeli zostanie przedstawione przed przedstawieniem towarów przez zgłaszającego,

F: dla zgłoszenia uproszczonego (zgodnie z kodem C), jeżeli zostanie ono przedstawione zanim zgłaszający będzie mógł przedstawić towar,

X: dla zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej, wskazanego w kodach B i E,

E: dla zgłoszenia dodatkowego przedstawianego w przypadku procedury uproszczonej o kodach C i F,

Z: dla zgłoszenia uzupełniającego w procedurze uproszczonej zgodnie z art. 182 unijnego kodeksu celnego.

Kody D, E i F mogą być stosowane zgodnie z procedurą określoną w art. 171 unijnego kodeksu celnego, jeżeli zgłoszenie zostanie przedstawione, zanim zgłaszający będzie mógł przedstawić towary.

trzecia część pola

Stosowane symbole (an..5):

T1: Towary podlegające procedurze tranzytu zewnętrznego Unii,

T2: Towary podlegające procedurze tranzytu wewnętrznego Unii zgodnie z art. 227 UZK, z wyjątkiem art. 286 sek. 2 Rozporządzenia Wykonawczego (UE) 2015/2447,

T2F: Towary, których transport podlega procedurze tranzytu wewnętrznego Unii zgodnie z art. 188 Rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446,

T2SM: Towary wprowadzane do procedury tranzytu wewnętrznego Unii zgodnie z art. 2 Decyzja 4/92 Komitetu Współpracy EWG-San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.,

T: Przelewy mieszane w rozumieniu art. 286 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447; w takim przypadku należy przekreślić spację po symbolu T,

T2L: Formularz potwierdzający sytuację towarów w Unii,

T2LF: formularz potwierdzający unijny status towarów wywożonych z/do tych części obszaru celnego Unii, do których nie mają zastosowania przepisy dyrektywy 2006/112/WE,

T2LSM: Formularz potwierdzający status towarów przeznaczonych do San Marino, zgodnie z art. 2 Decyzja 4/92 Komitetu Współpracy EWG-San Marino z dnia 22 grudnia 1992 r.

Wprowadź kod kraju. Kody krajów (a2) można znaleźć na stronie:Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 1008.

Wprowadź kod kraju, korzystając z kodów z listy krajów obok opisu kodu w polu 15a.

Wprowadź kod kraju, korzystając z kodów z listy krajów obok opisu kodu w polu 15a.

Kody i informacje, które należy wprowadzić w pierwszych dwóch częściach tego pola są następujące:

Pierwsza część pola.

Oznaczający

Druga część pola.

Kod Incoterms

Incoterms – ICC/CEPE

aby określić lokalizację

Kody, które dotyczą wszystkich środków transportu

EXW (Incoterms 2020)

sadzić

Połączona lokalizacja dostawy

FCA (Incoterms 2020)

dostarczone do przewoźnika

Połączona lokalizacja dostawy

CPT (Incoterms 2020)

Darmowa dostawa

wyznaczony cel

CIP (Incoterms 2020)

Płatny transport i ubezpieczenie

wyznaczony cel

DPU (Incoterms 2020)

Lokalna dostawa z pobraniem.

wyznaczony cel

DAP (Incoterms 2020)

dostawa nielokalna

wyznaczony cel

DDP (Incoterms 2020)

Dostarczane z odprawą celną

wyznaczony cel

DAT (Incoterms 2010)

dostawa nieterminalna

Konkretny terminal w porcie lub miejscu docelowym

Kodeksy mające zastosowanie do transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

FAS (Incoterms 2020)

Dostarczone wzdłuż statku

oznaczone gniazdo ładowania

FOB (Incoterms 2020)

dostarczone na statek

oznaczone gniazdo ładowania

CFR (Incoterms 2020)

koszt i flota

wyznaczonym porcie docelowym

CIF (Incoterms 2020)

Koszt, ubezpieczenie i wysyłka

wyznaczonym porcie docelowym

XXX

Warunki dostawy inne niż wskazane powyżej

Opis warunków dostawy określonych w umowie

Za pomocą kodów (n1) w akapicie trzecim wprowadza się następujące dane:

1: Miejsce w Polsce,

2: Miejsce położone w innym państwie członkowskim,

3: Inne (lokalizacja poza Unią).

Wprowadź kod kraju, korzystając z kodów z listy krajów obok opisu kodu w polu 15a.

Wprowadź kod waluty faktury (a3). Tabela kodów walut (zgodnie z normą ISO 4217) została przedstawiona poniżej.

PŁETWA

KOD WALUTY

NAZWA WALUTY

Australia

EUR

Dolar

Austria /frędzle EUR/

EUR

Euro

Belgia /strefa EURO/

EUR

Euro

Chipre /Strefa EURO/

EUR

Euro

Republika Czeska

CZK

korona

Dani

DKK

korona

Estonia /Strefa EURO/

EUR

Euro

Finlandia /STREFA EURO/

EUR

Euro

Francja /strefa EURO/

EUR

Euro

Grecja /strefa EURO/

EUR

Euro

Hiszpania / Strefa EURO /

EUR

Euro

Holandia /strefa EURO/

EUR

Euro

Hongkong

Hongkong

Dolar

Irlandia /Strefa EURO/

EUR

Euro

Japonia

Kara

Jen

Ter

RAUH

Dolar

Litwa /strefa EURO/

EUR

Euro

Luksemburg /Strefa-EURO/

EUR

Euro

Łotwa /Strefa EURO/

EUR

Euro

Malta /strefa EURO/

EUR

Euro

Niemcy /strefa EURO/

EUR

Euro

Norwegia

WYSTARCZAJĄCO

korona

Portugalia /Strefa EURO/

EUR

Euro

RPA

ZAR

Skraj

Rosja

ŚCIERAĆ

Rubel

Słowacja /strefa EURO/

EUR

Euro

Słowenia /strefa EURO/

EUR

Euro

szwajcarski

Frank szwajcarski

franko

Szwecja

korony szwedzkie

korona

Ukraina

UAH

Hrywna

UE

dolar amerykański

Dolar

Węgry

HUF

HUF

Wielka Brytania

funt brytyjski

oni są

Włochy /strefa EURO/

EUR

Euro

FMI

XDR

DEG

Afganistan

AFN

afgańczycy

Albania

NIE

wyciek

Algieria

DZD

Dynar

Angola

AOA

Pierwszy

Antigua-Barbuda

XCD

Dolar

Antyle Holenderskie

I

Gulden

arab saudyjski

UCHO

rial

Argentyna

ARS

Waga

Armenia

AMD

Drachma

Aruba

AWG

Gulden

Preis

BSD

Dolar

Bahrajn

BHD

Dynar

Bangladesz

BDT

załadować

Barbados

MHD

Dolar

Belize

dolar amerykański

Dolar

Kopalnia

XOF

franków CFA

Białoruś

WIOSKA

Rubel

Boliwia

BYĆ

boliwijski

Bośnia i Hercegowina

BAM

wymienna tarcza

Botsuana

BWP

Pomimo tego

Brazylia

BRL

prawdziwy

Brunei

BND

Dolar

Bułgaria

BGN

Niski

Burkina Faso

XOF

franków CFA

Burundi

BIF

franko

Chile

CLP

Waga

Chinosy RL

CNY

Yuan

Chorwacja

EUR

Euro

Czad

XAF

franków CFA

Dominika

XCD

Dolar

dominikański

DOP

Waga

Yibuti

DJF

franko

Egipt

EGP

oni są

Ekwador

dolar amerykański

Dolar

Erytrea

ERN

Nakfa

Etiopia

ETB

obracać się

nie uderzaj

SZL

liliowce

Ulepszyć

FJD

Dolar

Filipinki

PHP

Waga

Gabon

XAF

franków CFA

Gambia

DGM

Dalasi

Gana

SGA

bezpieczna

Gibraltar

GIP

oni są

Grenada

XCD

Dolar

Gruzja

ŻEL

uciec

Gujana

NIE

Dolar

Gwatemala

GTQ

quetzal

Gwinea

GNF

franko

Gwine Bissau

XOF

franków CFA

Ęquatorialguiné

XAF

franków CFA

Haiti

HTG

dynie

Honduras

TRH

Sauber

niezależny

EUR

rupii

Indonezja

IDR

rupii

Irak

IQD

Dynar

Będzie

TIR

rial

Wyspa

ISK

korona

Izrael

ILS

Północ. szkielet

jamajski

JMD

Dolar

Jemen

TU

rial

Jordania

JOD

Dynar

Kambodża

KHR

Riel

Kamerun

XAF

franków CFA

Zug

NOWA

rial

Kazachstan

KZT

trzymać

Kenia

OMS

wspaniały

Kirgistan

KILOGRAM

z

Kiribati

EUR

Dolar

Kolumbia

POLICJA

Waga

Komoren

KMF

franko

Kongo

XAF

franków CFA

Reprezentant. z Konga ty.

FCD

franko

Korea Południowa

KRW

łóżko

Kostaryka

CDN

okrężnica

Ponieważ

PODATKI

Waga

Kuwejt

KWD

Dynar

Laos

Lak

spać

Lesoto

LSL

O

Liban

LBP

oni są

Liberia

LRD

Dolar

Libia

KLANG

Dynar

macedonia północna

MKD

Pieniądze

Madagaskar

MGA

grosz

temer

SCHRUBBEN

pataca

Malawi

MWK

to jutro

Malediwy

MVR

rupii

Malezja

MXN

ringgit

Mały

XOF

franków CFA

Maroko

WŚCIEKŁY

biegnę

Mauretania

MRU

Ouguija

Moritz

MUR

rupii

Meksyk

MXN

Waga

Mikronezja

dolar amerykański

Dolar

Mołdawia

MDL

matematyka

Monako /strefa EURO/

EUR

Euro

Mongolia

MNT

mądry

Mozambik

MZN

matyczny

Birma, Birma

MMK

Kiat

Namibia

ONA

Dolar

Nepal

NPR

rupii

Niger

XOF

franków CFA

Nigeria

NGN

Naira

Nikaragua

NIÑO

Cordoba-złoty

na północ od Kaledonii

XPF

Bezpłatne PPC

N. Zelandii

CHF

Dolar

Oman

OME

rial

Pakistan

PKR

rupii

paleo

dolar amerykański

Dolar

Panama

PAB

Balboa

papua

PGK

głęboko

Paragwaj

PYG

Guarani

Peru

TWARDY

Sol

francuski polinezyjski

XPF

Bezpłatne PPC

Przedstawiciel Afr. Ożenić.

XAF

franków CFA

Rumunia

ROZ

matematyka

Rwanda

RWF

franko

Zbawiciel

cv

okrężnica

Samoa

WST

Historia

San Marino

EUR

Euro

Wyspy Świętego Patryka Thomas

STN

JELITO

Senegal

XOF

franków CFA

Serbia

DSR

Dynar

Cudzoziemiec

RCS

rupii

Sierra Leone

O

Leona

Singapur

dolar amerykański

Dolar

Somali

ZAPYTAJ O POMOC

wspaniały

Sri Lanka

dolar amerykański

rupii

Saint Kitts i Nevis

XCD

Dolar

Strasse. Lucy

XCD

Dolar

Saint Vincent i Grenadyny

XCD

Dolar

Sudan Południowy

SSP

oni są

Surinam

SRD

Dolar

Syria

SYP

oni są

Tadżykistan

tj

Łosoś

Tajlandia

THB

stick

Tajwan

TWD

Północ. dolar

Tanzania

TZS

wspaniały

mi

XOF

franków CFA

Trynidad i Tobago

TDT

Dolar

Tunezja

TND

Dynar

Liście

PRÓBOWAĆ

Lira

Turkmenia

TMT

s. manat

Uganda

UGX

wspaniały

Urugwaj

O

Waga

Uzbekistan

UZS

przyłączeniowy

Vanuatu

VUV

stracić

Wenezuela

VES

bolivar

Wietnam

VND

ogon

Costa do Marfim

XOF

franków CFA

Wyspy Marshalla

dolar amerykański

Dolar

Wyspy Salomona

SBD

Dolar

Tonga

POWYŻEJ

na moim

Zambia

ZMW

to jutro

Zimbabwe

ZWŁ

Dolar

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dea

biegnę

Polska

polski złoty

Azerbejdżan

AZN

zamówione

Montserrat

XCD

Dolar

Aal

XCD

Dolar

powtórki. Przylądek Zielony

CVE

zbroja

Wykaz zastosowanych kodów (n1 w każdej kolumnie) podano poniżej.

Kody wymienione w kolumnie A należy wpisać po lewej stronie pola.

Kody wymienione w kolumnie B (oznaczające rodzaj transakcji) należy wpisać w prawej części pola.

Kod 8 z kolumny A wpisujemy w lewą część pola, w prawej należy wpisać zero.

A

kod typu transakcji

B

1

Transakcje związane z rzeczywistą zmianą właściciela
z rekompensatą finansową

11

1

Bezwarunkowa sprzedaż/kupno
brak handlu bezpośredniego
z/przez prywatnych konsumentów

12

2

Handel bezpośredni z/przez konsumentów prywatnych (w tym sprzedaż na odległość)

2

Bezpłatny zwrot i wymiana towaru po zaksięgowaniu pierwszej transakcji

21

1

zwrot towaru

22

2

Wymiana zwracanego towaru

23

3

Wymiana (np. w ramach gwarancji) towaru, który nie został zwrócony

3

Transakcje polegające na celowej zmianie właściciela lub zmianie właściciela bez rekompensaty finansowej

31

1

Ruchy do/z magazynu
(brak dostawy
i wysyłki towarów)

32

2

Dostawy z zamiarem sprzedaży po akceptacji lub przetestowaniu (w tym wysyłka i spedycja)

33

3

Leasing

34

4

Operacje z przeniesieniem własności bez rekompensaty finansowej

4

Transakcje rozliczania kontraktów (bez zmiany właściciela)

41

1

Towary, które mają zostać zwrócone do pierwotnego państwa członkowskiego/kraju wywozu

42

2

Towary nieprzeznaczone do powrotu do pierwotnego państwa członkowskiego/kraju wywozu

5

Transakcje po przetworzeniu
w ramach umowy (bez zmiany właściciela)

51

1

Towary powracające do pierwotnego państwa członkowskiego/kraju wywozu

52

2

Towary, które nie zostały zwrócone do pierwotnego państwa członkowskiego/kraju wywozu

6

Konkretne transakcje zakodowane do celów krajowych

61

1

Wewnątrzwspólnotowe nabycie biokomponentów

62

2

Wewnątrzwspólnotowe pozyskiwanie biomasy

63

3

Zakupy wewnątrzwspólnotowe biopaliw

7

Transakcje rozliczeniowe/porozliczeniowe (z wyłączeniem zmiany właściciela,
z towarami w quasi-imporcie lub eksporcie)

71

1

Dopuszczenie towarów do swobodnego obrotu
w Państwie Członkowskim z późniejszym wywozem do innego Państwa Członkowskiego

72

2

Przemieszczanie towarów z jednego państwa członkowskiego do drugiego w celu objęcia ich procedurą wywozu

8

Czynności związane z dostawą materiałów budowlanych i systemów technicznych w ramach umowy o roboty budowlane do generalnych wykonawców lub w zakresie budownictwa lądowego, dla których nie jest wymagane odrębne fakturowanie towaru, ale wystawiana jest faktura za całość przedmiotu dostawy objętego umową.

80

9

Inne rodzaje transakcji niesklasyfikowane w innych kodach

91

1

Wynajem, leasing i leasing operacyjny na 24 miesiące

99

9

Inni

Wykaz stosowanych kodów (n1) podano poniżej:

Kod

Nazwa rodzaju transportu

1

2

3

4

5

7

8

9

Zobacztransport

transport kolejowy

transport drogowy

Transport lotniczy

korespondencje

Stałe instalacje przesyłowe (np. gazociągi, akwedukty, rurociągi naftowe, kolejki linowe itp.)

transport wewnętrzny

Samobieżne (towarami są na przykład łódź lub samolot z własnym napędem)

Obowiązują kody pola 25.

Wprowadź kod (an8) o następującej strukturze:

 • pierwsze dwie litery to kod kraju (a2 - wpisz kod z listy krajów znajdującej się obok opisu kodu w polu 15a),
 • następujących 6 znaków (an6) wskazujących oddział w Twoim kraju

Beispiel: Odprawa celna w Kuźnicy Białostockiej– PL311030

Kody organów celnych można znaleźć w bazie danych Wykaz urzędów celnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem:Lista urzędów celnych (strona otwiera się w nowym oknie przeglądarki)

Wpisz lokalizację, w której można obejrzeć towar za pomocą odpowiednich kodów. Miejsce to musi być określone wystarczająco szczegółowo, aby umożliwić organom celnym przeprowadzenie fizycznej kontroli towarów.

Dane lokalizacji:

 1. płetwa

Kody krajów ISO (a2) w instrukcjach w sekcji4.2.2 - POST 15a.

 1. Typ Lokacji

Dla rodzaju lokalizacji należy użyć poniższych kodów:

A - wyznaczone miejsce– Urząd celny lub inne miejsce wskazane przez organy celne w celu przedstawienia towarów organom celnym zgodnie z art. 139 nr 1 lit. 1 UZK lub do czasowego przechowywania zgodnie z art. 147 sek. 1 UKC,

B - zatwierdzona lokalizacja- lokal koncesjonowany zgodnie z art. 22 UKC (np. składowanie pośrednie),

C - rozpoznana strona– Niezbędne miejsce do prezentacji towarów zgodnie z artykułem 139 ustęp 1 CAU i art. 115 sek. 1 RODO lub do tymczasowego przechowywania zgodnie z art. 147 sek. 1 CAU i art. 115 sek. 2.,

Zjeść obiad– zwłaszcza w przypadkach działania siły wyższej.

W elemencie „Lokalizacja” można wstawić jeden z trzech atrybutów:

 1. „Lokalizacja urzędu celnego towarów” – należy wpisać odpowiedni kod organu celnego;
 2. „Opis miejsca składowania towaru”: opisuje miejsce, w którym znajduje się towar (np. w przypadku jednoznacznego rozpoznania miejsca w celu prezentacji towaru);
 3. „Kod lokalizacji towaru” — wprowadź numer identyfikacyjny lokalizacji zgodnie z poniższym opisem:

Wprowadź numer identyfikacyjny wolnego obszaru celnego lub miejsca przypisany temu miejscu w zezwoleniu (decyzji) właściwego organu celnego.

Liczba ta (an14) zwykle składa się z czterech części:

 1. Symbol regionu (a2) - PL,
 2. 6 cyfr (n6) – kod właściwego organu celnego. Kody urzędów celno-skarbowych, w zależności od rodzaju, określają rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych i podległych im organów celnych, w których prowadzona jest działalność przewidziana w przepisach celnych lub organy celne dobra. Procesy, którym można poddać towary. W przypadku wolnego obszaru celnego należy wpisać kod Izby Administracji Skarbowej, w której znajduje się wolny obszar celny.
 3. do 3 znaków (an..3) - oznaczenie statusu tego miejsca w rozumieniu przepisów celnych.

Użyj następujących oznaczeń:

PU – uznane miejsce w dopuszczeniu stosowania uproszczeń

MU – zatwierdzone miejsce prezentacji towarów, w tym czasowego składowania

MW – wyznaczone miejsce do prezentacji towarów, w tym czasowego składowania

ZF-Freizona

 1. 4 cyfry (n4) - cyfrowy identyfikator ww. lokalizacji na obszarze właściwości danej izby administracji skarbowej lub urzędu celno-skarbowego (od 0001 do 9999). Właściwy organ celny prowadzi ewidencję dla każdego z powyższych towarów. Kategoria lokalizacji, z wyjątkiem wolnych obszarów celnych, w których rejestry są prowadzone centralnie przez Departament Skarbu.

Przykład: PL440000MU0001 - rozpoznawalne miejsce, któremu Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie nadał identyfikator cyfrowy 0001 przy wydawaniu licencji.

Numery zezwoleń dla składów celnych i składów powierniczych wydanych w ramach obowiązujących po 1 maja 2016 r. określa się według następującej struktury:

Kod końcowy [PL]

kod decyzji:

 • TST - zbiornik pośredni,
 • CWP - Prywatny Zolldepot,
 • CW1 - lokata publiczna typ 1,
 • CW2 - lokata publiczna typ 2)

Kod organu celno-podatkowego, który wydał pozwolenie [str. 448000]

Dwie ostatnie cyfry roku licencyjnego [str. 19]

Kolejny numer licencji (cztery cyfry) [str. np. 0001]

Przykładowy numer lokalizacji magazynu dla magazynu pośredniego: PLTST448000180001

Użyj jednego!W przypadku wolnych obszarów celnych należy podać identyfikator cyfrowy zgodnie z poniższymi wykazami.

¡Użyj 2!Lokalny numer identyfikacyjny wpisuje się do zgłoszenia celnego na czystym papierze, np. B. PL445000PU0001.

¡Użyj 3!Nie przypadek:

 • kaucja fiskalna (podatek akcyzowy),
 • przechowywanie żywności (CAP),
 • rozpoznawalne miejsce do ładowania,

Wpisz numer obozu/magazynu/obiektu podany w zezwoleniu/decyzji, np.

Użyj 4!Zasady wypełniania tego pola w systemie AIS/e-COMMERCE dla przesyłek e-commerce w komunikacie ZC215H7 opisane są w punkcie 6.29 dla konkretnej lokalizacji 5/23 (pole 30).

cyfrowy wyróżnik

wolna Strefa

0001

Wolny Obszar Celny na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Forderung. Żwirki i Wigury 1

PL-00-906 Warszawa

0002

Strefa Wolna Gliwic

Droga. post 28

PL-44-100 Gliwice

0003

Wolny obszar celny w gminie Terespol

Droga. Wojsko Polskie 47

PL-21-550 Terespol

0004

Zona franca em Szczecin

Forderung. Bytomska 7

PL-70-603 Szczecin

0005

Zona franca em Świnoujście

Droga. Jana wydanie 1

PL-72-602 Świnoujście

0006

Strefa wolnocłowa w Gdańsku

Droga. zamknięte 18

PL-80-955 Gdańsk

0007

Zona franca em Mszczonów na voivodia da Masóvia

Droga. Fabryka 6/10

PL-96-320 Mszczonów

Korzystając z poniższych kodów, należy wpisać kod (a2) wskazujący rodzaj zastosowanego opakowania.

Wykaz kodów rodzajów opakowań dostępny jest pod adresem:

Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 033.

Lista kodów jednostek jest dostępna pod adresem:

Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 068.

Przykład zastosowania:Jm="ASV"

Lista kodów kwalifikacji jednostek jest dostępna pod adresem:

Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 069.

Przykład zastosowania:Kaliber Jm = „A”

rodzaj paliwa:

 • Gaz
 • olej
 • benzyna / gaz ziemny
 • gaz
 • elektryczny
 • benzyna/elektr
 • Inni
(Video) ZAPOMNIELI WYŁĄCZYĆ APARAT I ZROBILI TO 2

Listę marek samochodów można znaleźć pod adresem:

Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 010.

bardzo ogólne warunki

 • produkty rolne
 • dostawy pomocy humanitarnej
 • Zwierząt
 • Odzież
 • AGD (kuchnia)
 • części samochodowe
 • Zatyczki (w tym zatyczki, zatyczki, zatyczki, zatyczki, zatyczki)
 • chemikalia, substancje niebezpieczne
 • Chemikalia, substancje nieszkodliwe
 • produkty czyszczące
 • przesyłka zbiorcza
 • przybory szkolne
 • elektroniczne wyposażenie
 • sprzęt
 • wszelkiego rodzaju ładunki
 • Essen
 • drobnica
 • prezenty
 • meble do domu
 • produkty przemysłowe
 • żelazo i stal
 • Produkty informatyczne
 • wyroby skórzane
 • części maszyny
 • maszyneria
 • maszyneria
 • olej
 • Braun
 • Dla Ciebie
 • rzeczy osobiste
 • Rurociąg
 • Podeszwowy
 • plastikowe produkty
 • poliuretan
 • paliwo napędowe
 • wyroby gumowe
 • Być może
 • „Brak danych”: Zapis listu przewozowego, w którym przewoźnik twierdzi, że jest odpowiedzialny za liczbę paczek, ale nie jest świadomy ich zawartości („Wspomniana zawartość”)
 • Produkty higieniczne
 • Marnować
 • części zamienne
 • ekrany
 • Narzędzie
 • zabawki
 • różne produkty
 • pojazdy
 • armia
 • Cabo
 • drewniane przedmioty

Uwaga!Ta lista jest przykładowa i dynamiczna (może być dodawana stopniowo).

Pole składa się z 5 części, które wypełnia się w następujący sposób:

Należy go wypełnić zgodnie z Nomenklaturą Scaloną, tj. H. Wpisać 8-cyfrowy kod CN.

Jeżeli jednak formularz jest wykorzystywany do celów procedury tranzytu unijnego, w tym polu należy wpisać kod unijny składający się z co najmniej 6 cyfr ze Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS), chyba że prawo Unii wymaga użycia kodu 8-cyfrowego Kod CN.

Wypełnić zgodnie z kodem TARIC (dwa symbole unijne wskazujące na zastosowanie szczególnych środków unijnych w odniesieniu do procedur przeprowadzanych w miejscu przeznaczenia).

Pierwszy dodatkowy kod TARIC.

Drugi dodatkowy kod TARIC.

kody krajów.

Przykłady:

Kod KN

dorsz TARIC

Drugi kod Mersinga

drugi dodatkowy kod

Kod VAT kraju

1704 90 65

00

7111

V001

Kod KN

dorsz TARIC

Drugi kod Mersinga

drugi dodatkowy kod

krajowe przepisy dotyczące podatku konsumpcyjnego

2203 00 01

00

X010

Kod KN

dorsz TARIC

Dodatkowy Kodeks Prawa Antydumpingowego.

drugi dodatkowy kod

Kod kraju VAT i akcyzy

8423 81 50

10

8694

Kod KN

dorsz TARIC

Dodatkowy Kodeks Prawa Antydumpingowego.

Cło antydumpingowe drugiego kodeksu uzupełniającego.

kod kraju, np. B. VAT i podatek akcyzowy

7208 10 00

00

A076

A083

Uwaga!Jeśli istnieje kilka kodów krajów (np. VAT i akcyza), należy je wprowadzić jeden po drugim w podpolu "Kody krajów". W przypadku więcej niż dwóch dodatkowych kodów TARIC (np. Kod Mersinga, Kod cła antydumpingowego i Kod subsydium) należy wpisać Kod Mersinga w pierwszym podpolu Kodu dodatkowego, a Kod cła antydumpingowego w podpolu Pole. Drugi kod dodatkowy” oraz naddatki (w ramach tego ostatniego podpola zlecenie jest bezpłatne). Przykład:

Kod KN

Kod TARIC

Pierwszy dodatkowy kod (kod Mersing)

Drugi kod dodatkowy (kod antydumpingowy i kod subsydiowania)

Krajowe kody podatku od sprzedaży i podatku akcyzowego, na przykład X010 V001

Uwaga!Np. w przypadku braku kodu TARIC, jak również drugiej części pola 33, w procedurach wywozu nie należy wpisywać zer „00” – ta część pola pozostaje pusta. Uwaga ta dotyczy również braku dodatkowych kodów TARIC i kodów krajowych.

Uwaga!Stale aktualizowana lista dodatkowych kodów krajów wpisywanych w piątej części pola 33 jest dostępna na stronie internetowej:

Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 109.

Obowiązują kody pola 15a.

Wprowadź kod (n3) składający się z trzech cyfr, z których pierwsza musi pochodzić z listy A, a dwie kolejne z listy B.

Lista A - Pierwsza cyfra kodu:

1 środki taryfowe dla wszystkich

2 Ogólny system preferencji (APS)

3 Preferencje taryfowe inne niż wymienione w ust. 2

4 Cła zgodnie z postanowieniami umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską

5 Specjalne preferencje handlowe strefy fiskalnej.

Uwaga!Istnieją trzy takie umowy: San Marino (pełny zakres), Andora (tylko produkty przetworzone) i Turcja (z wyłączeniem nieprzetworzonych produktów rolnych oraz produktów objętych Umową o Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali).

Dodatek B - Obok cyfr:

00 Żadne z poniższych

10 Zawieszenia taryfowe

18 zawieszeń taryfowych na podstawie certyfikatu specyficzności produktu

19 Tymczasowe zawieszenia dla importowanych certyfikowanych produktów zdatności do lotu

20 kontyngentów taryfowych

25 kontyngent taryfowy wraz ze świadectwem potwierdzającym specyfikę produktu

28 kontyngent taryfowy po uszlachetnianiu biernym

50 certyfikat potwierdzający specyfikę produktu

Uwaga!Poniżej znajduje się tabela opracowana przez Komisję Europejską przedstawiająca możliwe kombinacje kodów preferencji oraz przypadki, w których są one stosowane.

polo 36

Obowiązujące zasady taryfowe
[Sztuka. 56 sek. 2 Unijny kodeks celny c-h zapłony]

rodzaj środka TARIC

grupa ds. norm TARIC

Warunki TARIC, przypisy

1

Stałe stawki dla każdego

100

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

(Obowiązek zwykły zgodnie z art. 56 ust. 2 lit. c CAU).

W takich przypadkach nie dochodzi ani nie istnieje żadne prawo pierwokupu.

103

100

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

(Obowiązek zwykły zgodnie z art. 56 ust. 2 lit. c CAU).

W takich przypadkach nie dochodzi ani nie istnieje żadne prawo pierwokupu.

696

100*

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

Zastosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub dodatkowych ceł) na linię nieprzeznaczoną do końcowego przeznaczenia.

103
+
464

DNC

100*

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

Stosowanie zawieszeń taryfowych w zależności od miejsca docelowego zgodnie z art. 254 CUC.

105

DNC

100*

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

Stosowanie zawieszeń taryfowych w zależności od miejsca docelowego zgodnie z art. 254 CUC.

Niektóre przypadki zastosowań końcowych są wymienione w Nomenklaturze scalonej (patrz przepisy wprowadzające).

117

PONIEWAŻ

100*

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

117,
+
464

PONIEWAŻ

100

Rodzaje praw erga omnes dla krajów trzecich

(Obowiązek zwykły zgodnie z art. 56 ust. 2 lit. c CAU).

W takich przypadkach nie dochodzi ani nie istnieje żadne prawo pierwokupu.

Wykonaj dodatkową pracę domową, która będzie stosowana konsekwentnie.

651, 652

110

Autonomiczna taryfa dla każdego

Tymczasowe zawieszenie ceł autonomicznych dotyczy niektórych towarów w sektorach rolnym, chemicznym, lotniczym i mikroelektronicznym. Większość z nich zawarta jest w regulaminach rocznych. (Głównym autonomicznym rozporządzeniem w sprawie zawieszenia jest rozporządzenie 1387/2013, które jest zmieniane dwa razy w roku w celu dodania lub usunięcia produktów z załącznika). Inne są zawarte jako przypisy w niektórych kodach CN i zachowują ważność bezterminowo. Rodzaje uprawnień mogą zostać zawieszone w całości (np. rozdział 27) lub częściowo (np. 2905 44, 3201 20 00, 3824 60 itd.).

112

110

Autonomiczna taryfa dla każdego

Tymczasowe zawieszenie ceł autonomicznych dotyczy niektórych towarów w sektorach rolnym, chemicznym, lotniczym i mikroelektronicznym. Większość z nich zawarta jest w regulaminach rocznych.

696

110*

Autonomiczna taryfa dla każdego

Jeżeli cła antydumpingowe (lub dodatkowe podatki) są nakładane na produkt, który nie jest produktem końcowego przeznaczenia, wymogi dotyczące końcowego przeznaczenia mają zastosowanie, nawet jeśli stawka nie jest niższa niż pozycja końcowego przeznaczenia.

112
+
464

110*

Autonomiczna taryfa dla każdego

Stosowanie autonomicznych zawieszeń taryfowych w zależności od miejsca docelowego na warunkach określonych w art. 254. procesor
Przykłady:
- Rozporządzenie Rady nr 1344/2011 zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rolne, rybołówstwa i produkty przemysłowe oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1255/96.
- Rozporządzenie 3050/1995 tymczasowo zawieszające autonomiczne prawa Wspólnej Taryfy Celnej dla niektórych towarów przeznaczonych do budowy, obsługi i naprawy statków powietrznych.

115

110

Autonomiczna taryfa dla każdego

Obecnie autonomiczne zawieszenia taryfowe nie zwalniają z dodatkowych taryf.

651, 652

118

Zawieszenie autonomicznego reżimu erga omnes z certyfikatem potwierdzającym specjalność produktu

Obecnie nie dotyczy.

118

Zawieszenie autonomicznego reżimu erga omnes z certyfikatem potwierdzającym specjalność produktu

Obecnie nie dotyczy.

651, 652

119

Zawieszenie autonomicznej taryfy Erga omnes z zastrzeżeniem „Świadectwa zdatności do lotu”

Zawieszenia te zostaną przyznane tylko po przedstawieniu świadectwa zdatności do lotu.

Podstawą prawną tych zawieszeń jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., które tymczasowo zawiesza cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu.

119

119

Zawieszenie taryfy autonomicznej Erga Omnes z zastrzeżeniem „Świadectwa zdatności do lotu”

Zawieszenie autonomicznej taryfy Erga omnes z zastrzeżeniem „Świadectwa zdatności do lotu”

Zawieszenia te zostaną przyznane tylko po przedstawieniu świadectwa zdatności do lotu.

Podstawą prawną tych zawieszeń jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., które tymczasowo zawiesza cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu.

696

119*

Zawieszenie autonomicznej taryfy Erga omnes z zastrzeżeniem „Świadectwa zdatności do lotu”

Jeżeli cła antydumpingowe (lub dodatkowe podatki) są nakładane na produkt, który nie jest produktem końcowego przeznaczenia, wymogi dotyczące końcowego przeznaczenia mają zastosowanie, nawet jeśli stawka nie jest niższa niż pozycja końcowego przeznaczenia.

119

+

464

119

Zawieszenie autonomicznej taryfy Erga omnes z zastrzeżeniem „Świadectwa zdatności do lotu”

Zawieszenia te są przyznawane wyłącznie po przedstawieniu świadectwa zdatności do lotu.

Podstawą prawną tych zawieszeń jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1147/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r., które tymczasowo zawiesza cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre towary importowane ze świadectwem zdatności do lotu.

Obecnie zawieszenia autonomicznych opłat za zdatność do lotu nie zwalniają z dodatkowych praw.

651, 652

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

Obejmuje kwoty WTO i regionalne, erga omnes i pochodzenie.

122

Se

120*

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

122
+
464

Se

120*

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

Niektóre kontyngenty taryfowe, do których ma zastosowanie kod 120, są przyznawane wyłącznie wtedy, gdy towary są przeznaczone do określonego zastosowania, „przeznaczenia końcowego”, zgodnie z definicją zawartą w art. 254 CUC.

123

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

Obejmuje kwoty WTO i regionalne, erga omnes i pochodzenie.

Potencjalnie używany do wykonywania dodatkowych zadań.

651, 652

120

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe

Kwoty niepreferencyjne mogą nawet częściowo zwalniać z dodatkowych opłat.

653, 654,

Se

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe za okazaniem specjalnego świadectwa

Muszą to być dokumenty inne niż dowód pochodzenia, np. B. Rodowody, świadectwa rzemieślnicze, świadectwa robótek ręcznych.

122

Se

Warunki:

B, C, Q, Y

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe podlegające specjalnej certyfikacji

Mogą obowiązywać pełne cła dodatkowe.

651, 652

125

Niepreferencyjne kontyngenty taryfowe podlegające specjalnej certyfikacji

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa.

653, 654

Se

128

Kontyngenty taryfowe Erga omnes po uszlachetnianiu biernym

Niektóre kontyngenty taryfowe oznaczone kodem 128 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym umów o przetwarzanie.

122

OPQ

128

Kontyngenty taryfowe Erga omnes po uszlachetnianiu biernym

Niektóre kontyngenty taryfowe oznaczone kodem 128 są przyznawane wyłącznie zgodnie z prawodawstwem UE dotyczącym umów o przetwarzanie. Mogą obowiązywać pełne koszty dodatkowe.

651, 652

128

Kontyngenty taryfowe Erga omnes po uszlachetnianiu biernym

Niektóre kontyngenty taryfowe o kodzie 128 przyznawane są wyłącznie zgodnie z przepisami UE dotyczącymi umów o przetwarzanie, a nawet mogą być częściowo zwolnione z dodatkowych taryf.

653, 654

Se

150

Akceptacja kodów CN z zastrzeżeniem specjalnych certyfikatów

Większość tych przypadków i odpowiadające im świadectwa są wymienione w Nomenklaturze scalonej (zob. przepisy przejściowe). Inne są wymienione jako przypisy w odpowiednich kodach CN, np. 0202 30 50.

103

150

Akceptacja kodów CN z zastrzeżeniem specjalnych certyfikatów

Większość tych przypadków i odpowiadające im świadectwa są wymienione w Nomenklaturze scalonej (zob. przepisy przejściowe). Inne są wymienione jako przypisy w odpowiednich kodach CN, np. 0202 30 50.

696

150

Akceptacja kodów CN z zastrzeżeniem specjalnych certyfikatów

Większość tych przypadków i odpowiadające im świadectwa są wymienione w Nomenklaturze scalonej (zob. przepisy przejściowe). Inne są wymienione jako przypisy w odpowiednich kodach CN, np. 0202 30 50.

Wykonaj dodatkową pracę domową, która będzie stosowana konsekwentnie.

651, 652

2

Ogólny system preferencji taryfowych (GSP)

200

Taryfa GSP bez warunków i ograniczeń

142

SPG

200

Właściwy typ APS z warunkiem

Podstawową regulacją wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r.

142

SPG

Choroba:

Q

200

Stawki preferencyjne (APS)

696

200*

Stawki preferencyjne (APS)

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

142
+
464

SPG

200*

Stawki preferencyjne (APS)

Niektóre preferencje GSP są przyznawane tylko wtedy, gdy towary mają określone „przeznaczenie końcowe” zgodnie z art. 254 CUC.

145

SPG

200

Taryfa GSP bez warunków i ograniczeń

Wykonaj dodatkową pracę domową, która będzie stosowana konsekwentnie.

651, 652

200

Taryfa GSP bez warunków i ograniczeń

Preferencje te mogą nawet częściowo wyłączać dodatkowe uprawnienia.

657, 658

SPG

218

Zawieszenie APS z certyfikatem potwierdzającym specyfikę produktu

Obecnie nie dotyczy.

220

APS-Zollkontingente

Niektóre kontyngenty taryfowe objęte kodem 220 są przyznawane wyłącznie zgodnie z unijnymi przepisami GSP.

143

SPG

220*

APS-Zollkontingente

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

143
+
464

SPG

220*

APS-Zollkontingente

Niektóre kontyngenty taryfowe GSP są przyznawane tylko wtedy, gdy towary są przeznaczone do określonego „końcowego zastosowania” zgodnie z art. 254 CUC.

146

SPG

220

APS-Zollkontingente

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa.

653, 654

SPG

225

Kontyngenty taryfowe GSP podlegają specjalnemu świadectwu

Muszą to być dokumenty inne niż świadectwa pochodzenia na formularzu A (deklaracje na fakturze lub deklaracje pochodzenia), np. pozwolenie na przywóz.

143

SPG

Warunki:

B, C, H, Q, Y

225

Kontyngenty taryfowe GSP podlegają specjalnemu świadectwu

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa. Zobacz zasady przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

Obecnie nie dotyczy.

653, 654

SPG

250

Dopuszczenie kodów NC ze specjalnymi stawkami SPG podlega specjalnej certyfikacji

Obecnie nie dotyczy.

3

Preferencje cenowe inne niż wymienione w sekcji 2

300

Opłata celna prewencyjna bez warunków i ograniczeń

Stosowanie stawek preferencyjnych zgodnie z odpowiednią umową.

142

CC, PRF, RDR

300

Prawo pierwszeństwa bez warunków ograniczających lub ograniczeń

Stosowanie stawek preferencyjnych zgodnie z odpowiednią umową.

144

CC, PRF, RDR

300

Prawo pierwszeństwa bez warunków ograniczających lub ograniczeń

Stosowanie stawek preferencyjnych zgodnie z odpowiednią umową

696

300*

stawka preferencyjna

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

142
+
464

CC, PRF

300*

stawka preferencyjna

Preferencje są przyznawane tylko wtedy, gdy towary mają określone „przeznaczenie końcowe” w rozumieniu art. 254 CUC.

145

CC, PRF, RDR

300

Preferowana stawka (wraz z limitami)

Preferencje te mogą nawet częściowo wyłączać dodatkowe uprawnienia. Zobacz zasady przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

657, 658

CC, PRF

310

Umowa preferencyjna: zawieszenia taryfowe

Przykład podstawy prawnej dla tego typu zawieszenia ceł: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1140/2004 z dnia 21 czerwca 2004 r. zawieszające cła autonomiczne Wspólnej Taryfy Celnej na niektóre produkty rybołówstwa pochodzące z Ceuty i Melilli.

141

CC, PRF, RDR

310*

Preferowane zawieszenie w zależności od końcowego zastosowania

Preferencyjne zawieszenia są przyznawane tylko wtedy, gdy towary są przeznaczone do określonego „końcowego zastosowania” w rozumieniu art. 254 CUC.

Obecnie nie dotyczy. Nie ma szczególnych środków TARIC dla tego kodu preferencji.

310*

Umowa preferencyjna: zawieszenia taryfowe

Zastosowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub dodatkowych ceł) na linię nieprzeznaczoną do końcowego przeznaczenia.

141
+
464

318

Preferencyjne zawieszenie z certyfikatem potwierdzającym specyfikę produktu

Obecnie nie dotyczy.

320

Preferowane kontyngenty taryfowe

Preferencje stawek obowiązują tylko w ramach limitów. Można nimi zarządzać na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy” lub za zgodą.

143

CC, PRF, RDR

320*

Preferowane kontyngenty taryfowe

Egzekwowanie obowiązku końcowego przeznaczenia ze względu na istnienie ceł antydumpingowych (lub ceł dodatkowych) na produkt nieprzeznaczony do końcowego przeznaczenia

143
+
464

CC, PRF, RDR

320*

Preferowane kontyngenty taryfowe

Niektóre opłaty Code 320 mają zastosowanie tylko wtedy, gdy towary mają określone „zastosowanie końcowe” zgodnie z art. 254 CUC.

146

CC, PRF, RDR

320

Preferowane kontyngenty taryfowe

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa.

653, 654

CC, PRF

325

Preferencyjne kontyngenty taryfowe podlegające specjalnej certyfikacji

Te specjalne świadectwa muszą zawierać dokumenty inne niż EUR.1 (lub deklaracje na fakturze), np. pozwolenia na przywóz.

143

CC, PRF, RDR

Są to: B, C, H, Q, Y

325

Preferencyjne kontyngenty taryfowe podlegające specjalnej certyfikacji

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa.

653, 654

CC, PRF

350

Dopuszczenie kodów NC ze specjalnymi preferencyjnymi stawkami podlegającymi specjalnej certyfikacji

Obecnie nie dotyczy.

4

Cła zgodnie z postanowieniami umów o unii celnej zawartych przez Unię Europejską

400

unia celna

Ten kod jest używany, gdy cła są pobierane na mocy umów o unii celnej z Andorą, San Marino i Turcją.

106

400

unia celna

Ten kod jest używany, gdy cła są pobierane na mocy umów o unii celnej z Andorą, San Marino i Turcją.

696

400

unia celna

Możliwe, że mają zastosowanie pełne cła dodatkowe. Przestrzegaj zasad przetwarzania zawartych w odpowiednich dokumentach.

651, 652

400

unia celna

Środki te mogą być nawet częściowo zwolnione z pełnych dodatkowych taryf.

657, 658

OSZUST

420

kontyngent unii celnej

147

420

kontyngent unii celnej

Kontyngenty te mogą częściowo wykluczać wszelkie dodatkowe prawa. Zobacz zasady przetwarzania w odpowiednich dokumentach.

Kod ten jest stosowany dla kontyngentu taryfowego zgodnie z postanowieniami umów o unii celnej, np. B. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 816/2007.

653, 654

OSZUST

5

Specjalne preferencje handlowe dla stref podatkowych

500

Kod ten stosowany jest w przypadku preferencji handlowych ze specjalnymi strefami podatkowymi (część obszaru celnego Unii, na której mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub dyrektywy Rady z 2008 r. /118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnego systemu podatków akcyzowych i uchyla dyrektywę 92/12/EWG) - Góra Athos, Wyspy Kanaryjskie, Francuskie Departamenty Zamorskie, Wyspy Alandzkie, Wyspy Anglo-Normańskie.

* Ta kombinacja środka TARIC i kodu preferencji jest stosowana w przypadku kodu procedury 44 – przeznaczenie końcowe.

A. Pierwsza część pola:

W tej części pola należy wpisać kod (n4) składający się z dwóch części: dwucyfrowego kodu wskazującego żądaną procedurę oraz drugiego dwucyfrowego kodu wskazującego poprzednią procedurę. Lista dwucyfrowych kodów znajduje się poniżej.

Użyte poniżej wyrażenia w opisie poszczególnych procesów oznaczają:

kraj trzeci– państwo niebędące państwem członkowskim Unii.

wymienianie kolejno– procedura celna dotycząca należności celnych przywozowych i statusu celnego towarów.

Wprowadzenie na rynek krajowy– Procedury dotyczące podatków krajowych (VAT, akcyza) oraz opodatkowania towarów.

poprzednia procedura- procedurę, którą towary zostały objęte przed objęciem wnioskowaną procedurą.

Jeżeli żądanej procedury nie poprzedziła żadna inna procedura, należy wpisać kod żądanej procedury, a następnie 00, np. B. Poprawa czynna nie poprzedzona żadną inną operacją – 5100

Należy zauważyć, że jeżeli poprzednią procedurą był skład celny lub odprawa czasowa, lub jeżeli towary zostały przywiezione z wolnego obszaru celnego, odpowiednich procedur specjalnych, kod powinien być stosowany tylko wtedy, gdy towar nie został wcześniej umieszczony w strefie specjalnej Reżim (doskonałość wewnętrzna, doskonałość zewnętrzna).

Przykład:

Reeksport towarów uprzednio przywiezionych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie umieszczonych w składzie celnym = 3151 (a nie 3171). Dlaczego:

 • pierwsza impreza, tj. H. Import w procedurze uszlachetniania czynnego = 5100,
 • drugi proces, tj. H. wprowadzenie do składu celnego towarów uprzednio przywiezionych w ramach procedury uszlachetniania czynnego = 7151,
 • trzeci proces, tj. H. Powrotny wywóz towarów uprzednio przywiezionych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, a następnie przeniesionych do składu celnego = 3151 (kod składu celnego 71 nie ma zastosowania, ponieważ przetwarzanie miało miejsce przed składem celnym).

Nawet jeśli towary uprzednio wywiezione czasowo zostaną ponownie przywiezione, objęcie jednym z powyższych systemów będzie się liczyć jako zwykły przywóz w ramach tego systemu. Kwestia „powrotnego przywozu” jest poruszana wyłącznie w przypadku dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu.

Przykład:

Przemieszczenie do konsumpcji z jednoczesnym wprowadzeniem do swobodnego obrotu towarów wywiezionych czasowo w ramach uszlachetniania biernego i dopuszczonych do składu celnego w momencie powrotnego przywozu = 6121 (a nie 6171).

Pierwsza operacja: wywóz czasowy w ramach uszlachetniania biernego = 2100; druga operacja: wprowadzenie do składu celnego = 7121; Trzecia operacja: przesyłka do konsumpcji + dopuszczenie do swobodnego obrotu = 6121 (wskaźnik składu celnego 71 jest pominięty, ponieważ powrotny przywóz po uszlachetnieniu biernym jest traktowany jako zwykły przywóz w ramach procedury uszlachetniania biernego 21 i w przypadku opisanym powyżej nie ma wskaźnik magazynu).

Uwaga!Kody oznaczone poniżej gwiazdką (*) nie mogą być pierwszą częścią 4-cyfrowego kodu (kod procedury obowiązkowej); kody te są wprowadzane jako druga część 4-cyfrowego kodu i zawsze odnoszą się wyłącznie do powyższej procedury.

Przykład:

4054 – Wprowadzanie do obrotu wewnętrznego z jednoczesnym dopuszczeniem do swobodnego obrotu towarów uprzednio poddanych uszlachetnianiu czynnemu w innym państwie członkowskim.

Dwa z tych podstawowych elementów muszą być połączone w 4-cyfrowy kod, który służy do wskazania, że ​​procedury celne są obowiązkowe.

00*:Kod wskazujący, że nie ma poprzedniej procedury.

01:Dopuszczenie do swobodnego obrotu połączone z dalszą wysyłką w handlu między częściami obszaru celnego Unii, do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE, a częściami tego obszaru, do których te przepisy nie mają zastosowania, lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, do którego te przepisy nie mają zastosowania.

Również dopuszczenie do swobodnego obrotu z jednoczesnym tranzytem w zakresie wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi utrzymuje unię celną.

Przykład: Towary pochodzą z kraju trzeciego (spoza UE), zostają dopuszczone do swobodnego obrotu we Francji i jednocześnie są wysyłane na Wyspy Kanaryjskie.

Uwaga!Dopuszczenie do swobodnego obrotu pod kodem 01 jest możliwe tylko wtedy, gdy dopuszczenie do swobodnego obrotu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. W Polsce obowiązuje zasada wywodząca się z krajowych przepisów podatkowych, zgodnie z którą obowiązek podatkowy w podatku VAT i podatku akcyzowym powstaje z chwilą powstania długu celnego. W związku z powyższym obecnie w Polsce nie jest możliwe stosowanie kodu procedury 01.

07:Dopuszczenie do obrotu z jednoczesnym przeniesieniem do systemu składowania innego niż skład celny (np. przeniesienie do systemu zawieszenia poboru akcyzy).

Kod stosowany w przypadku dopuszczenia towaru do swobodnego obrotu, ale VAT i ewentualnie akcyza nie zostały naliczone.

Przykład: Importowane maszyny są dopuszczane do swobodnego obrotu, ale podatek VAT nie jest naliczany. Dopóki towar znajduje się w składzie podatkowym lub w miejscu uznanym (w rozumieniu ordynacji podatkowej) podatek od sprzedaży jest zawieszony.

Sytuacja jest podobna jak w przypadku papierosów importowanych, ale tutaj zawieszony jest pobór akcyzy oprócz VAT.

Uwaga!Główna różnica między procedurami oznaczonymi kodami 07 i 45 polega na tym, że w przypadku procedury 07 zawieszenie wynikające z wprowadzenia towarów do składu innego niż celny obejmuje pobór podatku VAT oraz, w stosownych przypadkach, także podatku akcyzowego (a więc zawieszenie dotyczy wszystkich zobowiązań podatkowych), natomiast w przypadku procedury 45 zawieszeniu ulega pobór podatku VAT lub akcyzy.

Biorąc pod uwagę, że w polskim prawie nie ma umowy o deklarację podatkową, która wstrzymuje pobór VAT, procedura 07 nie ma zastosowania, ponieważ nie jest możliwe jednoczesne zawieszenie poboru VAT i akcyzy. Tym samym w przypadku umieszczenia w składzie podatkowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym od konsumpcji procedura oznaczona kodem 45 dotyczy wyrobów importowanych dopuszczonych do swobodnego obrotu.

10:Ostateczny wywóz do państwa trzeciego (poza obszar celny Unii).

Kod wywozu towarów unijnych do państwa trzeciego oraz wywozu towarów unijnych do części obszaru celnego Unii, do których ma zastosowanie dyrektywa Rady 2006/112/WE (Dz.Urz. WE L 347 z dnia 11 grudnia 2006 r., s. 1 i następujące).

11:Wywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, zanim towary importowane zostaną objęte tą procedurą.

Uprzedni wywóz (EX-IM) zgodnie z postanowieniami artykułu 223 ustęp 2, sygnalizacja świetlna c, unijnego kodeksu celnego.

Przykład: Wywóz papierosów wyprodukowanych z liści tytoniu z UE przed przekazaniem liści tytoniu z państwa trzeciego (kraju spoza UE) do aktywnego przetwarzania.

21:Wywóz czasowy w ramach uszlachetniania biernego zgodnie z art. 259–262 unijnego kodeksu celnego (zob. także kod 22).

22:Wywóz czasowy w przypadkach nieobjętych kodem 21.

Przykład: przekazanie wyrobów włókienniczych do uszlachetniania biernego w drodze uszlachetniania biernego na podstawie rozporządzenia Rady 3036/94.

23:Czasowy wywóz towarów, które wracają w niezmienionej postaci.

Przykład: Wywóz czasowy w celu wystawy towarów, takich jak próbki, profesjonalny sprzęt itp.

31:Powrotny wywóz towarów nieunijnych w ramach procedur specjalnych.

Przykład: Towar trafia do składu celnego, a następnie zgłaszany jest do reeksportu.

40:Jednoczesne dopuszczenie i wprowadzenie na rynek krajowy.

Zakres tej procedury obejmuje również wprowadzanie towarów do obrotu wewnętrznego w ramach wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi istnieje unia celna.

Wprowadzenie towarów do obrotu wewnętrznego w ramach obrotu na podstawie art. 1 sekunda. 3 kodeksu.

Przykłady:

 • Towary pochodzące z Japonii z zapłatą podatków, VAT i podatków specjalnych, jeśli mają zastosowanie.
 • Towary pochodzące z Andory i wprowadzane na niemiecki rynek krajowy.
 • Towary pochodzące z Martyniki, które są wprowadzane do obrotu na belgijskim rynku krajowym.

42:Dopuszczenie do swobodnego obrotu i jednoczesna konsumpcja towarów podlegających dostawie zwolnionej z podatku VAT w innym państwie członkowskim oraz, w stosownych przypadkach, system zawieszenia poboru akcyzy.

Wyjaśnienie:Zwolnienie z podatku VAT oraz, w stosownych przypadkach, zawieszenie podatku akcyzowego są przyznawane na tej podstawie, że po imporcie następuje dostawa wewnątrzwspólnotowa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT i, w stosownych przypadkach, podatek akcyzowy są płatne w państwie członkowskim ostatecznego przeznaczenia. Aby móc skorzystać z tej procedury, osoby fizyczne muszą spełniać warunki określone w art. 143 ust. 1. 2 Dyrektywy 2006/112/WE oraz, jeżeli ma to zastosowanie, określone w art. 17 ust. 1 lit. b) Dyrektywa 2008/118/WE.

Przykład 1: Import towarów zwolnionych z VAT przez przedstawiciela podatkowego.

Przykład 2: Towary objęte podatkiem akcyzowym importowane z państwa trzeciego, dopuszczone do swobodnego obrotu i podlegające zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego. Bezpośrednio po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu transport bezcłowy z miejsca przywozu jest realizowany przez nadawcę zarejestrowanego zgodnie z dyrektywą 17 sekund 1 lit. b) 2008/118/WE.

43:Dopuszczenie do swobodnego obrotu z jednoczesną odprawą lokalną towarów podlegających specjalnym środkom poboru należności celnych w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych Państw Członkowskich.

Przykład: dopuszczenie do swobodnego obrotu produktów rolnych, które w okresie przejściowym po przystąpieniu nowych państw członkowskich podlegają szczególnym procedurom celnym lub środkom, które mają być stosowane między nowymi państwami członkowskimi a innymi państwami członkowskimi na tych samych zasadach, co te mające zastosowanie do Hiszpanii i Portugalii.

Uwaga!Komisja Europejska wyjaśniła, że ​​kod 43 nie ma zastosowania do przystąpienia 10 nowych państw członkowskich, które nastąpiło w dniu 01.05.2004 r. (tj. jest to obecnie kod „martwy”).

44:cel końcowy.

Dopuszczenie do swobodnego obrotu i wprowadzenie do obrotu krajowego do określonego użytku ze zwolnieniem lub opłatą ulgową.

Przykład:Zezwolenie na wprowadzanie do obrotu silników spoza UE do użytku w cywilnych statkach powietrznych zbudowanych w Unii Europejskiej.

Towary nieunijne do użytku na niektórych kategoriach statków, łodzi i podobnych jednostek oraz na platformach wiertniczych lub produkcyjnych.

Uwaga: Do dnia 01.01.2023 do procedury końcowego przeznaczenia stosowano kod procedury „40” z kodem dokumentu N990 jako kodem identyfikacyjnym dla tej procedury oraz kodami C990 lub D019, jeśli dotyczy.

Od 01.01.2023 podstawowym identyfikatorem procesu końcowego przeznaczenia jest kod procesu „44”, dodatkowo należy podać odpowiadający mu kod dokumentu zgodnie z wymaganiami TARIC.

45:Dopuszczenie do swobodnego obrotu i obrotu wewnętrznego towarów, których przywóz wiąże się z koniecznością zapłaty podatku VAT lub akcyzy oraz poddanie ich systemowi deklaracji podatkowych.

Do czasu przyjęcia towaru do składu podatkowego lub przebywania w składzie podatkowym lub uznanym miejscu (w rozumieniu przepisów podatkowych) obowiązek zapłaty podatku VAT lub naliczenia podatku akcyzowego zostaje zawieszony.

Uwaga!Procedura „45” w Rzeczypospolitej Polskiej może być zastosowana tylko do towarów przywiezionych przez zarejestrowanego wysyłającego do składu podatkowego w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ w polskim prawie nie ma składu podatkowego, w którym naliczany jest podatek VAT. ujawnić.

Uwaga!Polskie prawo podatkowe nie przewiduje ustanowienia „uznanego miejsca podatkowego”.

Uwaga!Kod „45” odnosi się do procedury dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu, których import wiąże się z zapłatą podatku VAT lub akcyzy i przekazaniem ich do składu podatkowego w kraju z zawieszeniem poboru akcyzy.

Przykład: Papierosy importowane z kraju trzeciego są wprowadzane do obrotu i VAT został zapłacony. Tak długo, jak towary znajdują się w składzie podatkowym (w rozumieniu rozporządzenia o specjalnym podatku konsumpcyjnym), pobór specjalnego podatku konsumpcyjnego jest zawieszony.

46:Przywóz produktów przetworzonych uzyskanych z towarów ekwiwalentnych w procesie uszlachetniania biernego przed wywozem towarów, które zastępują.

Przedwczesny import zgodnie z 223 sek. 2 do d) kod

Przykład: przywóz desek z drewna nieunijnego przed zewnętrzną obróbką drewna unijnego.

48:Dopuszczenie do konsumpcji i jednoczesne dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów ekwiwalentnych w ramach procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów przeznaczonych do wywozu czasowego.

Standardowa umowa wymiany (IM-EX), po imporcie zgodnie z art. 262 unijnego kodeksu celnego.

51:Aktywne doskonalenie zgodnie z art. 256 unijnego kodeksu celnego.

53:Przywóz w ramach odprawy czasowej.

Przykład: Czasowy przywóz towarów na wystawy, targi itp.

54*:Uszlachetnianie czynne w innym państwie członkowskim bez dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu w tym państwie członkowskim.

Kod ten służy do rejestrowania danej operacji do celów statystycznych w handlu wewnątrz Unii.

Przykład: Towar importowany z kraju trzeciego jest objęty procedurą uszlachetniania czynnego w Belgii (kod procesu to 5100). Następnie towary są wysyłane do Niemiec w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu (4054) lub do dalszego przetwarzania (5154) po zakończeniu przetwarzania.

61:Powrotny przywóz z dopuszczeniem do swobodnego obrotu i równoczesnym krajowym użyciem towarów nie zwolnionych z podatku VAT dla dostaw wewnątrzwspólnotowych wg kodu nr 63.

Ten kod dotyczy towarów reimportowanych, tj. Towarów, które zostały poddane czasowemu (nie ostatecznemu) wywozowi, tj.

63:Powrotny przywóz z dopuszczeniem do swobodnego obrotu i jednoczesną konsumpcją towarów podlegających zwolnieniu z podatku VAT do innego państwa członkowskiego oraz, w stosownych przypadkach, procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Wyjaśnienie:Zwolnienie z podatku VAT i, w stosownych przypadkach, zawieszenie podatku akcyzowego są przyznawane, ponieważ po ponownym przywozie następuje dostawa wewnątrzwspólnotowa lub przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego. W takim przypadku podatek VAT i, w stosownych przypadkach, podatek akcyzowy są płatne w państwie członkowskim ostatecznego przeznaczenia. Aby móc skorzystać z tej procedury, osoby fizyczne muszą spełniać warunki określone w art. 143 ust. 1. 2 Dyrektywy 2006/112/WE oraz, jeżeli ma to zastosowanie, określone w art. 17 ust. 1 lit. b) Dyrektywa 2008/118/WE.

Przykład 1: Powrotny przywóz po uszlachetnieniu biernym lub wywozie czasowym, ewentualnie z pobraniem podatku od sprzedaży od przedstawiciela podatkowego.

Przykład 2: Towary podlegające podatkowi akcyzowemu powrotnie przywiezione po uszlachetnieniu biernym i dopuszczone do swobodnego obrotu bez podatku VAT przy dostawie do innego państwa członkowskiego. Bezpośrednio po dopuszczeniu towaru do swobodnego obrotu transport bezcłowy z miejsca przywozu jest realizowany przez nadawcę zarejestrowanego zgodnie z dyrektywą 17 sekund 1 lit. b) 2008/118/WE.

68:Powrotny przywóz z miejscem przeznaczenia w miejscu zamieszkania strony i dopuszczenie do swobodnego obrotu, w ramach którego towary są objęte systemem składowania innym niż system składu celnego.

Uwaga!Procedura „68” w Rzeczypospolitej Polskiej może być stosowana tylko w stosunku do wyrobów akcyzowych wprowadzonych do składu podatkowego przez wysyłającego zarejestrowanego w ramach umowy o zawieszenie poboru akcyzy, gdyż w polskim ustawodawstwie nie ma reżimu składu podatkowego zawieszającego pobór FAKTURA VAT.

Przykład: Przetworzone napoje alkoholowe są ponownie importowane i umieszczane w składzie podatkowym.

71:Przekazanie towaru do reżimu składu celnego.

76:Poddanie towarów procedurze składu celnego w celu uzyskania wypłaty specjalnych refundacji wywozowych przed wywozem.

Przykład: Mięso z dorosłego bydła płci męskiej bez kości umieszczone w składzie celnym przed wywozem (art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych na dorosłe samce bydła bez kości, które są umieszczane w składzie celnym przed wywozem).

77*:Produkcja towarów pod dozorem i kontrolą celną (zdefiniowaną w art. 5 ust. 27 UKC) przed wywozem i wypłatą refundacji wywozowych.

Przykład: Niektóre konserwy wołowe wyprodukowane pod dozorem i kontrolą celną przed wywozem (art. 2 i 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. ustanawiającego zasady stosowania refundacji wywozowych do niektórych konserw wołowych).

Uwaga!W Polsce kod ten nie może być stosowany jako procedura wymagana (tylko jako procedura wstępna).

78*:Import towarów do wolnego obszaru celnego.

(Video) Cura dla Początkujących - Konfiguracja, Podstawowe Ustawienia i Wskazówki - AD3D #3

96:Przemieszczenie towarów z Unii do składu innego niż skład celny, gdy VAT lub, w stosownych przypadkach, akcyza został zapłacony, a zapłata innego podatku jest zawieszona.

Kod ten jest używany w kontekście negocjacji, o których mowa w art. 1. 3 Kodeksu, a także wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi tworzy ona unię celną, gdy zapłacono podatek VAT lub akcyzę, a zapłata innych podatków została wstrzymana.

Przykład: Papierosy z Wysp Kanaryjskich są importowane do Francji i umieszczane w składzie podatkowym; VAT został zapłacony, a płatność podatku akcyzowego została wstrzymana.

Uwaga!

 1. W Polsce kod ten stosowany jest wyłącznie w ramach określonych w art. 1 sekunda. 3 Kodeksu celnego, tj. H. dla wymiany towarów unijnych między częściami obszaru celnego Unii, do których mają zastosowanie przepisy dyrektywy 2008/118/WE, a częściami tego obszaru, do których nie mają zastosowania przepisy dyrektywy 2008/118/WE , niniejsze przepisy mają zastosowanie, lub do handlu między częściami terytorium, do których te zasady nie mają zastosowania. Dotyczy to przypadków, gdy VAT został zapłacony, a zapłata akcyzy została wstrzymana. Jeżeli podany jest kod procedury 96, w zgłoszeniu celnym należy również podać kod procedury F15.
 2. W Polsce kod procedury 96 nie dotyczy wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi utworzyła unię celną, co oznacza, że ​​kod procedury F16 nie ma zastosowania do procedury o kodzie 96.

Myśli ogólne

Tabela zawiera wszystkie możliwe obecnie kombinacje kodów procedur w zgłoszeniach do polskich organów celnych.

Używając kodów 10, 40, 42 i 45 jako poprzednich kodów procedur:

 1. Wpisanie kodu procedury 10 jako procedury uprzedniej nie jest wymagane w przypadku zwrotu do UE towarów, które zostały wcześniej wywiezione przy użyciu kodu procedury 10. Kod 10 jako procedura uprzednia ma zastosowanie wyłącznie do art. 203 UZK dla zwrotów (kombinacja kodu procedury 6110);
 2. Kody procedur 40, 42, 44, 45 jako kody poprzedzające procedurę są używane tylko w wyjątkowych przypadkach do wskazania procedury wstępnej. W przypadku wywozu towarów przywożonych w ramach procedury 40, 42, 44 lub 45 odpowiedni kod to 1000. Kody 40, 42 i 45 oznaczające poprzednią procedurę są stosowane tylko w odniesieniu do artykułów 2 i 4 118 UKC, kod 44 może być stosowany łącznie z kodem 1044 poza sztuka. 118 UZK Kody 46 i 48 można stosować tylko z kodem 21 jako procedurę wstępną.

kod procedury

Dopuszczalne kombinacje kodów procedur

10:

1000, 1040, 1042, 1044, 1045, 1076, 1077

11:

1100,

21:

2100, 2148, 2151, 2154, 2144, 2146

22:

2200, 2244

23:

2300

31:

3100, 3151, 3153, 3154, 3171, 3178

40:

4000, 4051, 4053, 4054, 4071, 4078

42:

4200, 4251, 4253, 4254, 4271, 4278

44:

4400, 4451, 4453, 4454, 4471, 4478

45:

4500, 4551, 4553, 4554, 4571, 4578

46:

4600, 4651, 4653, 4654, 4671, 4678

48:

4800, 4851, 4853, 4854, 4871, 4878

51:

5100, 5111, 5121, 5151, 5153, 5171, 5178

53:

5300, 5351, 5353, 5354, 5371, 5378

61:

6110, 6111, 6121, 6122, 6123, 6131

63:

6310, 6311, 6321, 6322, 6323, 6331

68:

6810, 6811, 6821, 6822, 6823, 6831

71:

7100, 7110, 7121, 7122, 7123, 7144, 7151, 7153, 7154, 7171, 7178

76:

7600

96:

9600

W przypadku wykorzystania tego pola do szczegółowego opisu procedury unijnej (wypełnienie tej części pola jest obowiązkowe w przypadku wystąpienia sytuacji określonej w poniższych tabelach) należy wpisać kod składający się z litery, po której następują dwie cyfry, gdzie litera oznacza lub :

Axx dentro

Udoskonalenie zewnętrzne Bxx

Zwolnienia celne Cxx

Tymczasowa autoryzacja Dxx

Bens rolniczy Exx

Efekty wewnętrzne

Uwaga!Żądana procedura jest elementem wyróżniającym, tj. H. Odrębnych zgłoszeń celnych dokonuje się w przypadku, gdy towary podlegają różnym procedurom celnym. Nie wyklucza to jednak zgłoszenia, jeżeli ta sama procedura (np. wywóz) obejmuje towary, którym przypisano różne kody, które bardziej szczegółowo określają procedurę unijną.

4.2.17.4.1 Wykończenie wewnętrzne

(art. 256 unijnego kodeksu celnego)

Procedury

Kod

Obiekt

Towary uszlachetniania czynnego (tylko VAT)

A04

Zniszczenie towarów w toku wewnętrznym

A10

Eksport

Mleko i przetworzone produkty mleczne

A51

Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego (tylko VAT)

A52

Produkty przetworzone objęte procedurą uszlachetniania czynnego i przeznaczone do celów wojskowych za granicą

A53

4.2.17.4.2 Leczenie bierne

(art. 259 unijnego kodeksu celnego)

Procedury

Kod

Obiekt

Przetworzone produkty zwrócone po naprawie gwarancyjnej

B02

Przetworzone produkty zwrócone po wymianie gwarancyjnej

B03

Zwracany przetworzony towar – tylko VAT

B06

Eksport

Eksport do naprawy w uszlachetnianiu biernym towarów importowanych do uszlachetniania czynnego

B51

Eksport w celu wymiany gwarancyjnej towarów importowanych do uszlachetniania czynnego

B52

Uszlachetnianie bierne na podstawie umów z państwami trzecimi, ewentualnie połączone z uszlachetnianiem biernym do celów podatku od sprzedaży

B53

Przetwarzanie pasywne tylko dla podatku VAT

B54

4.2.17.4.3 Zrzeczenie się praw

(Rozporządzenie (WE) nr 1186/2009)

Zwolnienie z podatku importowego

Żadna sztuka.

Kod

Ruchomości osób fizycznych, które przenoszą swoje miejsce zamieszkania do Unii

3

C01

Importowane przedmioty krajowe związane z miesiącem miodowym i ślubem

12 ust. 1

C02

Prezenty, które są zwykle wręczane z okazji ślubu.

12 ust. 2

C03

Mienie osobiste odziedziczone przez osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na obszarze celnym Unii

17

C04

sprzęt szkolny, przybory szkolne i inne artykuły gospodarstwa domowego

21

C06

przesyłki o niskiej wartości

23

C07

Paczki wysyłane przez inne osoby do osób fizycznych

25

C08

Dobra inwestycyjne i inne wyposażenie przywożone w ramach przeniesienia działalności z państwa trzeciego do Unii

28

C09

Dobra kapitałowe i inne obiekty niezależnych i nienastawionych na zysk podmiotów prawnych

34

Pytanie 10

materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; instrumenty i aparatura naukowa wymienione w załączniku I

42

C11

materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; instrumenty i aparatura naukowa wymienione w dodatku II

43

C12

materiały dydaktyczne, naukowe i kulturalne; instrumenty i aparatura naukowa importowane wyłącznie w celach niehandlowych (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia)

44-45

C13

Sprzęt przywożony w celach niehandlowych przez instytucję lub organizację naukową mającą siedzibę poza Unią lub w jej imieniu

51

C14

Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do celów badawczych

53

P15

Leki pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki grupy krwi i rodzaju tkanki

54

C16

przyrządy i aparatura do badań medycznych, diagnostyki lub leczenia.

57

C17

Substancje przeznaczone do kontroli jakości leków

59

C18

Leki stosowane na międzynarodowych imprezach sportowych

60

C19

Towary przeznaczone na cele charytatywne lub organizacje charytatywne – artykuły pierwszej potrzeby importowane przez organizacje rządowe lub inne upoważnione organizacje

61 USt. 1 dostęp. DO)

C20

Artykuły wymienione w Załączniku III dla niewidomych

66

C21

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla niewidomych i importowane przez niewidomych na własny użytek (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia)

67 VAT 1 lit. a) I 67 VAT 2

C22

Artykuły wymienione w załączniku IV przeznaczone dla osób niewidomych i importowane przez określone instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia)

67 IVA 1 lit. b) I 67 IVA 2

C23

Artykuły przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (z wyjątkiem osób niewidomych) i importowane przez same osoby niepełnosprawne na własny użytek (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia)

68 VAT 1 lit. a) I 68 VAT 2

C24

Przedmioty przeznaczone dla innych osób niepełnosprawnych (nie niewidomych) i importowane przez określone instytucje lub organizacje (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia)

68 IVA 1 lit. b) I 68 IVA 2

C25

Importuj towary dla ofiar katastrof

74

C26

Nagrody przyznawane przez rządy państw trzecich rezydentom obszaru celnego Unii

81 więcej. Dla)

C27

Towary wwożone na obszar celny Unii przez osoby, które złożyły oficjalną wizytę w państwie trzecim i które otrzymały jako prezenty od organów państwa przyjmującego

82 więcej. Dla)

C28

Towary przeznaczone do użytku przez monarchów lub głowy państw

85

C29

Próbki i próbki towarów importowanych o niskiej wartości dla celów promocji handlu.

86

C30

wrażenia reklamowe

87

C31

Małe reprezentatywne próbki i próbki towarów wyprodukowanych poza obszarem celnym Unii na targi lub podobne imprezy

90 ust. 1 dostęp. DO)

C32

Towary importowane w celach badawczych, analitycznych lub testowych

95

C33

Paczki wysyłane do organizacji zajmujących się ochroną praw autorskich lub praw przemysłowych i praw patentowych

102

C34

Materiały informacji turystycznej

103

C35

Różne rodzaje dokumentów i towarów.

104

C36

Pomoce do zabezpieczania i zabezpieczania towarów podczas transportu

105

C37

Pościel, żywność i pasza podczas transportu.

106

C38

Paliwa i smary znajdujące się w samochodowych pojazdach drogowych oraz w specjalnych pojemnikach

107

C39

Materiały do ​​budowy, konserwacji i dekoracji pomników wojennych lub cmentarzy

112

C40

trumny, urny i ozdobne przedmioty pogrzebowe

113

C41

Towary ruchome dopuszczone do swobodnego obrotu przed zamieszkaniem przez zainteresowaną osobę na obszarze celnym Unii

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych jest konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed cłami i podatkami. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi celnemu dowodu spełnienia warunków określonych w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

Sztuka. 9 ty 1

C42

Towary ruchome dopuszczone do swobodnego obrotu przez osobę fizyczną, która zamierza na stałe przebywać na obszarze celnym Unii

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych może być przedstawienie zabezpieczenia celnego i celnego, o którym organy celne poinformują Cię podczas przetwarzania zgłoszenia celnego. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi celnemu dowodu spełnienia warunków określonych w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

do 10

C43

Mienie osobiste odziedziczone przez osoby prawne o charakterze niezarobkowym mające siedzibę na obszarze celnym Unii

do 20

C44

Produkty rolne, produkty pochodzenia zwierzęcego, produkty pszczelarskie, produkty ogrodnicze i produkty leśne pochodzące z gospodarstw położonych w państwie trzecim w pobliżu obszaru celnego Unii

do 35

C45

Produkty rybołówstwa lub hodowli ryb uprawiane przez unijnych rybaków w jeziorach lub ciekach wodnych graniczących z państwem członkowskim z państwem trzecim oraz produkty dziczyzny uprawiane przez unijnych myśliwych w tych jeziorach lub ciekach wodnych

do 38

C46

Nasiona, nawozy oraz środki do zaprawiania gleby i pielęgnacji roślin przeznaczone do stosowania w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze celnym Unii w pobliżu państwa trzeciego

do 39

C47

Towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych i zwolnione z podatku VAT

do 41

C48

Towary objęte ograniczeniami lub dobroczynne: wszelkiego rodzaju towary dostarczane bezpłatnie, które służą do zbierania funduszy na zbiórki publiczne organizowane dla potrzebujących.

Sztuka. 61 ust. 1 lit. B)

C49

Towary przeznaczone na cele charytatywne lub organizacje charytatywne: Sprzęt i materiały biurowe są dostarczane bezpłatnie

Sztuka. 61,1 USD za łóżko w porównaniu z)

C50

Trofea, medale i podobne artykuły, głównie o charakterze symbolicznym, przyznawane w państwie trzecim mieszkańcom obszaru celnego Unii

Sztuka. 81 więcej. B)

C51

Trofea, medale i podobne przedmioty, mające zasadniczo charakter symboliczny, dostarczane nieodpłatnie przez organy lub osoby państwa trzeciego w celu przedstawienia na obszarze celnym Unii

Sztuka. 81 oświetlony. W)

C52

Nagrody, trofea i pamiątki o znaczeniu symbolicznym i niewielkiej wartości, przeznaczone do bezpłatnego wręczania mieszkańcom państwa trzeciego lub terytorium podczas konferencji gospodarczych lub podobnych wydarzeń międzynarodowych

sztuka. 81 mas. D)

C53

Towary wprowadzane na obszar celny Unii przez osoby dokonujące oficjalnej wizyty na obszarze celnym Unii z zamiarem przedstawienia ich przy tej okazji organom państwa przyjmującego

Sztuka. 82 więcej. B)

C54

Towary podarowane jako prezent, znak przyjaźni lub dobrej woli przez oficjalny organ, organ lub grupę interesu publicznego znajdujące się w państwie trzecim oficjalnemu organowi, organowi lub grupie celnej interesu publicznego są wysyłane na terytorium Unii i zostały zatwierdzone przez właściwym organom do bezcłowego przyjmowania tych produktów

Sztuka. 82 oświetlone. W)

C55

Artykuły nieposiadające wartości handlowej, przeznaczone do celów promocyjnych i wysyłane nieodpłatnie przez dostawców do ich nabywców, które nie mają innego celu niż funkcja promocyjna

do 89

C56

Towary przywożone wyłącznie w celu wystawy lub pokazu maszyn i aparatury, wyprodukowanych poza obszarem celnym Unii i wystawianych na targach lub podobnych imprezach

Sztuka. 90 ust. 1 lit. B)

C57

Różne materiały o małej wartości, takie jak farby, lakiery, tapety itp., używane do budowy, wykończenia lub dekoracji stoisk tymczasowych zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają uszkodzeniu podczas użytkowania

Sztuka. 90,1 USD za łóżko w porównaniu z)

C58

Druki, katalogi, prospekty, cenniki, billboardy, kalendarze, ilustrowane lub nie, nieoprawione fotografie i inne towary dostarczane nieodpłatnie w celu reklamy produktów wytwarzanych poza obszarem celnym Unii i wystawianych na targach lub podobnych imprezach

Sztuka. 90 $. 1 łóżko D)

C59

Meble dla nowożeńców i meble domowe przywiezione w związku z zawarciem małżeństwa i dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia małżeństwa

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych jest konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed cłami i podatkami. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi celnemu dowodu spełnienia warunków określonych w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

sztuka. 12 VAT 1 art. 15 jednostek. 1 litera A)

C60

Prezenty zwykle robione z okazji ślubu i rozdawane nie później niż dwa miesiące przed datą ślubu.

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z należności celnych przywozowych jest konieczność zapewnienia zabezpieczenia przed cłami i podatkami. Zwolnienie zabezpieczenia nastąpi po przedstawieniu organowi celnemu dowodu spełnienia warunków określonych w tym przepisie rozporządzenia nr 1186/2009.

sztuka. 12 VAT 2 I art. 15 jednostek. 1 litera A)

C61

4.2.17.4.4 Odprawa czasowa

(Unijny kodeks celny i rozporządzenie delegowane)

Środki transportu, palety i kontenery wraz z akcesoriami i wyposażeniem

Żadna sztuka.

Rozporządzenie w sprawie uprawnień delegowanych (UE) 2015/2446

Kod

palety

208-209

D01

pojemnik

210-211

D02

środek transportu

212

D03

Przedmioty osobiste i sprzęt sportowy przywieziony przez podróżnych

219

D04

Materiały firmowe dla marynarzy

220

D05

materiały pomocowe w przypadku klęsk żywiołowych

221

D06

Sprzęt medyczny, chirurgiczny i laboratoryjny.

222

D07

Zwierząt

223

D08

Towary przeznaczone do działań w specyficznych warunkach strefy przygranicznej

224

D09

Nośniki dźwięku, obrazu lub danych

225

D10

artykuły promocyjne

225

D11

profesjonalna drużyna

226

D12

materiały edukacyjne i sprzęt naukowy.

227

D13

Zawartość paczki

228

P14

puste opakowanie

228

D15

Kształty, odcienie, bloki, rysunki, szkice, mierniki i

czeki i inne podobne produkty

229

D16

specjalne narzędzia i przyrządy

230

D17

towary testowe

231 świeci do

D18

Import towarów podlegających akceptowalnym kontrolom jakości w związku z umową sprzedaży

231 Li. B

D19

Produkty użyte do testu

231 lit. C.

D20

odbywać próby

232

D21

Alternatywne środki produkcji

233

D22

Właściwość do wystawienia lub wykorzystania podczas imprezy publicznej.

234 dolary 1

D23

Aktywa podlegające licencjonowaniu (sześć miesięcy)

234 dolary 2

D24

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

234 dolary 3 litry

D25

Towary importowane do sprzedaży na aukcjach

234 dolary 3 litry

D26

Części zamienne, akcesoria i wyposażenie

235

D27

Importowane towary w określonych sytuacjach bez wpływu ekonomicznego

236 więcej. B

D28

Towary importowane okazjonalnie i maksymalnie na okres trzech miesięcy

236 więcej. Dla

D29

Środki transportu dla osób mających siedzibę poza obszarem celnym Unii lub przygotowujących się do przeniesienia tam swojego miejsca zamieszkania.

216

D30

Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem podatkowym

206

D51

4.2.17.4.5 Towary rolne

Procedury

Kod

Obiekt

Stosowanie cen jednostkowych do ustalania wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (art. 74 ust. 2 lit. c) UKC i art. 142 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447).

E01

Domyślne wartości importowe (np. rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/891, rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/892)

E02

Eksport

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o zwrot, z obowiązkiem wystawienia świadectwa eksportowego (towary z załącznika I) – dotyczy wymienionych w art. 4, nr 1, nr 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009. Ten kod jest odpowiedni w przypadku eksportu towarów z późniejszym zezwoleniem.

E51

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o zwrot niewymagający świadectwa eksportowego (dowód rzeczowy I) – dotyczy wymienionych w art. 4 sek. 1 akapit drugi tiret drugie i trzecie rozporządzenia (WE) nr 612/2009 Komisji.

E52

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o zwrot, które są wywożone w małych ilościach i nie wymagają świadectwa eksportowego (towary z załącznika I) – dotyczy wymienionych w art. 4 sek. 1 akapit drugi akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009.

E53

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o przyjęcie z powrotem, z obowiązkiem wystawienia świadectwa odbioru (towary niewymienione w załączniku I) – dotyczy towarów, dla których złożono świadectwo odbioru zgodnie z art. 21 1 , akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010

E61

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o wycofanie, dla których nie jest wymagane świadectwo wycofania (towary nieujęte w załączniku I) – dotyczy określonych w art.21 pkt 2 pkt 3 oraz art. 42 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 578/2010.

E62

Produkty rolne, dla których złożono wniosek o wycofanie, które są wywożone w małych ilościach, bez świadectwa wycofania (towary nieujęte w załączniku I) – nie mają zastosowania w ramach obowiązujących przepisów.

E63

Produkty rolne, dla których wnioskowano o refundację, które są wywożone w małych ilościach i nie są uwzględniane przy obliczaniu minimalnych wartości kontrolnych, mają zastosowanie do produktów i towarów wyłączonych z obliczania liczby obowiązkowych kontroli na podstawie art. . 6 sekund 6 świeci i Rozporządzenie Komisji (WE) 1276/2008.

E71

4.2.17.4.6 Różne

Procedury

Kod

Obiekt

Nadwyżka należności celnych przywozowych na towary powracające (art. 203 unijnego kodeksu celnego)

F01

Przekroczenie należności celnych przywozowych za towary powracające (warunki szczególne zgodnie z art. 159 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 – towary rolne)

F02

Przekroczenie należności celnych przywozowych za towary powracające (warunki szczególne zgodnie z art. 158 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 – naprawa lub konserwacja)

F03

Produkty przetworzone powracające na obszar celny Unii po uprzednim wywozie lub powrotnym wywozie (art. 205 unijnego kodeksu celnego)

F04

Zwolnienie z należności celnych przywozowych i podatku VAT lub podatku akcyzowego za towary powracające (art. 203 kodeksu i art. 143 ust. 1 lit. e) dyrektywy 2006/112/WE)F05

Przewóz wyrobów akcyzowych objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy z miejsca przywozu zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/118/WE

F06

Produkty przetworzone, które wracają do Unii Europejskiej po reeksportowaniu i są objęte procedurą uszlachetniania czynnego, jeżeli kwota podatku importowego zgodnie z art. 86 ust. 1 lit. 3 kodeksu (art. 205 ust. 2 CAU)

F07

Towary importowane w celu handlu ze specjalnymi jurysdykcjami podatkowymi (art. 1 ust. 3 Kodeksu)F15
Towary importowane w celu wymiany handlowej między Unią a krajami, z którymi utrzymuje ona unię celnąF 16

Zwolnienie z należności celnych przywozowych na produkty rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza terytorialnego państwa trzeciego przez statki zarejestrowane lub zarejestrowane i pływające pod banderą państwa członkowskiego

F21

Zwolnienie z należności celnych przywozowych na produkty pochodzące z rybołówstwa morskiego i inne produkty wydobyte z morza terytorialnego państwa trzeciego na pokładach statków przetwórni zarejestrowanych lub zarejestrowanych i pływających pod banderą państwa członkowskiego

F22

Dopuszczenie produktów przetworzonych do swobodnego obrotu przy obliczaniu kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 unijnego kodeksu celnego

F44

Zwolnienie z podatku VAT w przypadku ostatecznego przywozu niektórych towarów (dyrektywa Rady 2009/132/WE (*))1F45
Uproszczenia dotyczące sporządzania zgłoszenia celnego towarów objętych różnymi podpozycjami taryfowymi zgodnie z art. 177 KodeksuF47

Import w ramach procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów lub krajów trzecich zgodnie z tytułem XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE (dalej w PL „zgłoszenie IOSS”)

F48

Import w ramach procedury szczególnej deklaracji i zapłaty podatku VAT od importu zgodnie z tytułem XII rozdział 7 dyrektywy 2006/112/WE (określany w PL jako „deklaracja CPA”)

F49

Eksport

Zaopatrywanie dostaw i uzupełnianie zapasów

F61

Uproszczenia dotyczące sporządzania zgłoszenia celnego towarów objętych różnymi podpozycjami taryfowymi zgodnie z art. 177 KodeksuF65
Towary wysyłane w ramach operacji handlowych ze specjalnymi strefami podatkowymi (art. 1.º, nr 3 Kodeksu)F75

1(*) Dyrektywa Rady 2009/132/WE z dnia 19 października 2009 r. rozszerzająca zakres art. Dz.U. L 292 z 10.11.2009, s. 5).

4.2.17.4.7 Kody krajowe opisujące procedurę, którą należy podać w drugiej części pola 37 (dla organów celnych).

1 zł– Deklaracja zbiorcza od spedytora na eksport (zamówienia do 1000 euro).

2PL– skróconą deklarację przywozową dla przesyłek przedstawioną:

 • AIS/e-COMMERCE zgodnie z art. 25 do 27 Rozporządzenia w sprawie wprowadzenia wspólnotowego systemu koncesji celnych,
 • AIS/IMPORT zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

3 zł– Zwolnienie z należności celnych przywozowych na paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne niezbędne do eksploatacji środków transportu innych niż pojazdy silnikowe (art. 37 Prawa celnego).

4 zł– Zwolnienie z należności celnych przywozowych środków spożywczych i zaopatrzenia pokładowego przywożonych w środkach transportu innych niż pojazdy silnikowe używanych do celów handlowych i przeznaczonych do spożycia lub okazjonalnego spożycia przez załogę lub pasażerów tego środka transportu podczas podróży lub podróży (art. 38 prawa celnego).

5 zł– Zwolnienie z należności celnych przywozowych towarów przywożonych do Unii Europejskiej z krajów kandydujących w ramach dotacji Phare finansowanych z funduszy przedakcesyjnych – art. 33 ust. 2 Traktatu Akcesyjnego.

6PL– Pokonanie należności celnych przywozowych, gdy zgłaszający dopuszczenie do swobodnego obrotu potwierdził odpowiednimi dokumentami:

 1. w oświadczeniu złożonym po 30 kwietnia 2004 r. statut UE (skład UE z dnia 1 maja 2004 r.) o towarach wprowadzonych na polski obszar celny przed 1 maja 2004 r.
 2. na oświadczeniu złożonym po 31 grudnia 2006 r. unijny (tj. rumuński lub bułgarski) status towarów wwiezionych do Polski przed 1 stycznia 2007 r.

7 pl– Towary pochodzące z UE importowane ze Szwajcarii, które nie spełniają wymogów dotyczących zwrotu, ale są uznawane za quasi-zwrot na podstawie umowy dwustronnej między UE a Szwajcarią.

8 zł– Zbiorcze zgłoszenie wywozowe w obrocie pocztowym.

1B1– Kod stosowany w procedurze uszlachetniania biernego (6121), który wskazuje, że należności celne przywozowe zostały obliczone przez zgłaszającego przy użyciu metody różnicy stawek celnych (art. 151 WC).

Kod wykorzystywany wyłącznie w celu zewnętrznego przetwarzania rozpoczętego przed 1 maja 2016 r. na podstawie art. 349 § 2 lit. d) rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

1C1– Zwolnienia z należności celnych przywozowych inne niż:

 • wymienione w tabeli pod kodami unijnymi „C” i „F”,
 • wymienione z kodami krajów od „3PL” do „6PL”.

1H2– Towary sklasyfikowane pod różnymi kodami taryfowymi i zgłoszone jako jeden towar:

 • w sprawie procedury dopuszczania do swobodnego obrotu według klasyfikacji towarów podlegających najwyższym należnościom celnym przywozowym i podatkom (art. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych);
 • reżim wywozowy zgodnie z klasyfikacją towarów o najwyższej wartości w przesyłce, jeżeli zawiera towary, do których nie stosuje się należności celnych wywozowych ani podatków, lub zgodnie z klasyfikacją towarów podlegających najwyższym cłom wywozowym i podatkom (art. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych).

1H3– Zgłoszenie celne rozmontowanych lub zdemontowanych towarów, którym towarzyszy jedna faktura oraz, w przypadku dopuszczenia do swobodnego obrotu, również dowód pochodzenia, ale załadowanych na kilka środków transportu – przedstawiane osobno dla towarów przewożonych poszczególnymi środkami transportu, z kodem produkt zgodnie z klasyfikacją produktu zmontowanego (art. 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych).

2K2– Dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów wcześniej objętych odprawą czasową z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 77 ust. 1 lit. b) UKC).

3K3– Zastosowanie elementów kalkulacyjnych od dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej, o ile objęcie tą procedurą nastąpiło przed 1 maja 2016 r.

7K7– Dopuszczenie do swobodnego obrotu towarów, z których uzyskano inny wyrób przetworzony, np. wyroby objęte podatkiem akcyzowym, uzyskane w drodze uszlachetniania czynnego z wyrobów objętych podatkiem akcyzowym.

8k8– Dopuszczenie do swobodnego obrotu wyrobów przetworzonych będących wyrobami objętymi akcyzą powstałych z jednego lub większej liczby wyrobów podlegających uszlachetnianiu czynnemu lub przetwarzaniu pod kontrolą celną (w tym ich składowanie w składzie podatkowym lub przekazanie akcyzy). zawieszające).

9K9– Dopuszczenie do swobodnego obrotu bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej bez cła lub składu celnego lub sanitarnego, ale pierwotną procedurą przed odprawą czasową, składem celnym lub składem sanitarnym było uszlachetnianie czynne (kod uszlachetniania czynnego). pominięto F44).

1L1– dopuszczenie do swobodnego obrotu po uszlachetnieniu czynnym towarów, do których stosuje się zwolnienie lub stawkę obniżoną ze względu na ich końcowe przeznaczenie, zgodnie z art. 73 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

2L2- Zgłoszenie procesu ostatecznego przeznaczenia towarów objętych Rozporządzeniem WE nr 150/2003 z certyfikatem C645.

Poniższe kody zwolnienia z podatku akcyzowego dotyczą wyłącznie dopuszczenia do swobodnego obrotu. Podanie jednego z poniższych kodów w zgłoszeniu celnym spowoduje, że naliczona akcyza nie zwiększy podstawy VAT.

Uwaga!W przypadku zastosowania procedur 45 i 68 oraz procedury uszczegółowienia kodu F06 nie ma możliwości wpisania kodu zwolnienia z akcyzy (xAx), ponieważ kody procedur 45 i 68 oraz kod F06 , wskazuje, że istnieje modalność „zawieszenie podatku specjalnego” jest, jak sama nazwa wskazuje, „zawieszeniem”, a nie „zwolnieniem” z podatku specjalnego.

Obszar

Żadna sztuka.

Kod

Samochody osobowe przywożone spoza terytorium Państw Członkowskich i Państw Członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – Umawiających się Stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju w celu stałego pobytu lub powracającą z czasowego pobytu na terytorium tych państw, jeżeli spełnione są łącznie wymogi prawne

art. 112 ust. 1 ustawy o szczególnym podatku konsumpcyjnym

6A1

Całkowicie skażony alkohol etylowy, gdy został całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procesów skażania przy użyciu alkoholu etylowego do celów zwolnienia od podatku akcyzowego, w tym zawartych w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi

Artykuł 30 sekund. 9 pkt 1 później. oraz specustawy podatkowej

6A2

Alkohol etylowy zawarty w wyrobach nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, z zastrzeżeniem art. 32 art. 4 pkt 2 specustawy podatkowej

Artykuł 30 sekund. 9 ust. 3 Specustawy Podatkowej

6A3

Alkohol etylowy zawarty w lekach w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Kodeks Leków

Artykuł 30 sekund. 9 ust. 4 Specustawy Podatkowej

6A4

Alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych lub mieszankach aromatyzujących stosowanych do przygotowywania żywności i napojów bezalkoholowych, o zawartości alkoholu nieprzekraczającej 1,2% obj.

Artykuł 30 sekund. 9 ust. 5 Specustawy Podatkowej

6A5

Zwolnienie od akcyzy wyrobów tytoniowych lub napojów alkoholowych zawartych w przesyłce wysyłanej przez osobę fizyczną z terytorium państwa trzeciego i przeznaczonej dla osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania w tym państwie, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • Wysyłka jest sporadyczna;
 • przesyłka zawiera wyroby akcyzowe przeznaczone wyłącznie na użytek osobisty odbiorcy lub jego rodziny;
 • łączna wartość towarów objętych akcyzą wchodzących w skład przesyłki nie przekracza równowartości 45 euro;
 • ilość i rodzaj wyrobów objętych akcyzą nie wskazuje na ich przeznaczenie handlowe;
 • odbiorca nie ponosi żadnych opłat na rzecz nadawcy w związku z odbiorem przesyłki;

Artykuł 37 specjalnej ustawy o podatku konsumpcyjnym

6A6

Stosowany do statków powietrznych: paliwo lotnicze kod CN 2710 12 31, paliwo lotnicze kod CN 2710 12 70 i paliwo lotnicze kod CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych i smary do silników lotniczych

Art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy o szczególnym podatku konsumpcyjnym

6A7

Używany do celów transportowych, w tym wypraw wędkarskich, produktów energetycznych

Artykuł 32.º, nº 1, nº 2 Specjalna ustawa podatkowa

6A8

Stosowane jako paliwo, inne węglowodory gazowe objęte kodami CN od 2711 12 11 do 2711 19 00

Art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy o szczególnym podatku konsumpcyjnym

6A9

Wykorzystywane do celów, o których mowa w art. 31b sek. 1, wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 w przypadkach, o których mowa w ust. 3

Art. 32.º, nº 1, nº 4 Specjalnej Ustawy Podatkowej

7A1

Wykorzystuje inne węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 do zasilania urządzeń stacjonarnych w procesie kogeneracji

Art. 32 ust. 1 pkt 5. Specustawa podatkowa

7A2

Alkohol etylowy zawarty w żywności lub półproduktach zgodnie z art. 32 sek. 4 pkt 3 później. d ustawy o podatku konsumpcyjnym

Artykuł 30 sekund. 9 ust. 6 Specustawy Podatkowej

7A3

Nafta objęta kodem CN 2710 19 25 przywożona przez pośredników lub konsumentów do celów oświetleniowych, kosmetycznych lub antykorozyjnych

§ 3 Rozporządzenie o zwolnieniach z podatku konsumpcyjnego;

7A4

Olej opałowy inny niż określony w art. 90 sek. 1 pkt 1 specustawy podatkowej wykorzystywanej do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji oraz w rolnictwie, ogrodnictwie, szklarni i leśnictwie oraz przez pośredników lub odbiorców

Art. 6 ust. 1 rozporządzenia o zwolnieniach od podatku akcyzowego

7A5

Oleje smarowe, pozostałe oleje objęte kodami CN 2710 19 71 do 2710 19 99, oleje smarowe objęte kodami CN 2710 20 90 oraz gotowe smary objęte pozycją CN 3403 do celów innych niż napęd lub ogrzewanie lub jako dodatki lub dodatki do silników Paliwa, nawet w silnikowych olejach smarowych lub olejach stosowanych do produkcji paliw silnikowych, olejów opałowych, dodatków lub mieszanek do paliw silnikowych lub silnikowych olejów smarowych, importowane przez pośrednika lub konsumenta

Art. 6 pkt 2 rozporządzenia o zwolnieniach od podatku akcyzowego

7A6

Wyroby węglowe importowane przez końcowego konsumenta węgla przeznaczone do celów opałowych, na warunkach określonych w szczególnej ustawie o podatku konsumpcyjnym

Art. 31a ustawy o szczególnym podatku konsumpcyjnym

7A7

Wyroby gazowe przeznaczone do ogrzewania importowane przez końcowego odbiorcę gazu, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o szczególnych podatkach konsumpcyjnych

Art. 31b ustawy o szczególnym podatku konsumpcyjnym

7A8

Zwolnienie z akcyzy na paliwa przewożone w normalnych zbiornikach:

 • pojazdy silnikowe, nie więcej niż 600 litrów na pojazd,
 • Pojemniki specjalne, w ilościach nieprzekraczających 200 litrów na pojemnik,
 • samoloty czy łodzie

oraz paliwa w beczkach przewożonych pojazdami samochodowymi w ilości nieprzekraczającej 10 litrów na pojazd zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu o przechowywaniu i transporcie paliw, a także smary 1 znajdujące się w środkach transportu ww.

Artykuł 35 specjalnej ustawy o podatku konsumpcyjnym

7A9

Samochody osobowe stanowiące pojazd elektryczny w rozumieniu artSztuka. 2 opakowania po 12 sztukUstawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz pojazdach napędzanych wodorem i.S.vSztuka. 2 opakowania po 15 sztukten akt

Art. 109a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

8A1

Lekkie samochody osobowe przywożone z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – umawiających się stron Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym – przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju w celu osiedlenia się tam na stałe lub na pobyt czasowy na terytorium powrotów z tych krajów, gdy wymogi prawne są spełnione łącznie

Art. 110 ust. 1, 2, 4 sek. 9 ustawy o podatku konsumpcyjnym

8A2

Samochody osobowe stanowiące specjalistyczny środek transportu medycznego i przeznaczone do wykonywania czynności zdrowotnych polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez zakłady opieki zdrowotnej wpisane do rejestru podmiotów wykonujących czynności zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o urządzeniach do czynności spełniające wymagania techniczne i właściwości jakościowe, z wyjątkiem wyposażenia w wyroby medyczne, określone w polskich normach wdrażających zharmonizowane normy europejskie, których szczegóły określa polska norma PN-EN 1789+A1

Sztuka. 110. Ty 1 i 2

8A3

Zwolnienia z akcyzy na wyroby tytoniowe, napoje alkoholowe, płyny do papierosów elektronicznych lub wyroby innowacyjne przywożone w bagażu osobistym podróżnego na warunkach i w granicach określonych w ustawie o podatku akcyzowym

Artykuł 36 specjalnej ustawy o podatku konsumpcyjnym

8A4

Inne wyroby zwolnione z akcyzy niewymienione w niniejszym katalogu zwolnionym z akcyzy

8A8

Obszar

Żadna sztuka.

Kod

Ruchomości osób fizycznych, które przenoszą swoje miejsce zamieszkania z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju

Artykuł 47 ust. 1 Ustawa o VAT

0V1

Importowane przedmioty krajowe związane z miesiącem miodowym i ślubem

Artykuł 48 ust. 1 Ustawa o VAT

0V2

Prezenty, które są zwykle wręczane z okazji ślubu.

Artykuł 48 ust. 2 ustawy o VAT

0V3

Elementy dziedziczne otrzymane przez osobę fizyczną zamieszkałą na terytorium kraju

Art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

0V4

Urządzenia, przybory szkolne i inne przedmioty, które są częścią zwykłego wyposażenia ucznia lub pokoju studenckiego

Art. 50 ustawy o VAT

0V6

Przekazy pieniężne wysyłane przez inne osoby fizyczne na rzecz osób fizycznych (jeżeli wartość przekazu nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty stanowiącej równowartość 45 euro).

Art. 52 ustawy o VAT

0V8

Środki trwałe i inne wyposażenie przywożone do kraju w związku z przeniesieniem działalności z państwa trzeciego

Artykuł 53 ust. 1 Ustawa o VAT

0V9

Dobra inwestycyjne i inne udogodnienia dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Art. 53 ust. 8 ustawy o VAT

1V0

Zwolnienie z podatku VAT przy imporcie towarów o kodzie procedury „42” lub „63”, jeżeli miejscem przeznaczenia tych towarów jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a wywozem
terytorium kraju takich towarów odbywa się w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Zwolnienie z podatku VAT dostawy towarów do innego państwa członkowskiego Unii przywożonych w ramach procedury „40” o kodzie F15, czyli przemieszczania w zakresie obrotu między częściami obszaru celnego Unii, do których stosuje się przepisy dyrektywy Rady 2006/112/WE i częściami tego terytorium, na których te przepisy nie mają zastosowania, lub w handlu między częściami obszaru celnego Unii, na których te przepisy nie mają zastosowania.

Dział 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

1V1

Zwierzęta laboratoryjne oraz substancje biologiczne lub chemiczne przeznaczone do badań, które nie są wytwarzane w kraju

Art. 57 ustawy o VAT

1V5

Leki pochodzenia ludzkiego oraz odczynniki grupy krwi i rodzaju tkanki

Art. 58 ustawy o VAT

1V6

Przesyłki z próbkami substancji przeznaczonych do kontroli jakości leków

Art. 59 ustawy o VAT

1V8

Leki i środki stosowane podczas międzynarodowych imprez sportowych

Art. 60 ustawy o VAT

1V9

Towary przeznaczone dla instytucji solidarności społecznej lub instytucji solidarności społecznej - artykuły pierwszej potrzeby (leki, odzież, żywność, środki higieny i czystości oraz inne artykuły służące utrzymaniu lub ochronie zdrowia oraz artykuły do ​​celów medycznych)

Art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2V0

Towary szczególnie nadające się do rehabilitacji społecznej, zawodowej, medycznej oraz pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji osób niepełnosprawnych, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i importowane przez organizacje społeczne lub jednostki organiczne, których główną działalnością prawną jest również rehabilitacja celu jako działalność naukowa i kulturalna. Pomoc tym osobom i jeśli jest udzielana tym podmiotom nieodpłatnie i bez żadnych korzyści ekonomicznych dla darczyńcy (w tym części zamienne, komponenty, akcesoria i narzędzia).

Art. 62 ustawy o VAT

2V5

Importuj towary dla ofiar katastrof

Art. 63 ustawy o VAT

2V6

Odznaczenia nadawane przez rządy państw trzecich mieszkańcom na terytorium kraju

Art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT

2 na 7

Towary przywiezione na terytorium państwa trzeciego przez osoby, które złożyły oficjalną wizytę na terytorium państwa trzeciego i otrzymały jako upominki od władz przyjmujących w związku z tą wizytą

Art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług

2V8

Towary przeznaczone do użytku przez monarchów lub głowy państw

Art. 66 ustawy o VAT

2 na 9

Próbki towarów o niskiej wartości tylko do przyjmowania zamówień na towary tego samego rodzaju do importu do kraju.

Art. 67 ustawy o VAT

3V0

drukowane materiały promocyjne

Art. 68 ustawy o VAT

3 na 1

Małe próbki towarów wyprodukowanych poza obszarem celnym Unii na targi lub podobne imprezy

Art. 70 ust. 1 pkt z ustawy o VAT

3 na 2

Towary importowane w celach badawczych, analitycznych lub testowych

Art. 71 ustawy o VAT

3V3

Znaki towarowe, próbki, szkice lub rysunki oraz dokumentacja i zgłoszenia patentowe kierowane do instytucji odpowiedzialnych za ochronę praw autorskich lub patentów

Art. 72 ustawy o VAT

3V4

Materiały informacji turystycznej

Art. 73 ustawy o VAT

3V5

Różne rodzaje dokumentów i towarów.

Art. 74 ustawy o VAT

3V6

Pomoce do zabezpieczania i zabezpieczania towarów podczas transportu

Art. 75 ustawy o VAT

3V7

Pościel, żywność i pasza podczas transportu.

Art. 76 ustawy o VAT

3V8

Paliwa i smary znajdujące się w samochodowych pojazdach drogowych oraz w specjalnych pojemnikach

§ 77 UStG i §3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

3V9

Materiały do ​​budowy, konserwacji i dekoracji pomników wojennych lub cmentarzy

Art. 78 ustawy o VAT

4V0

trumny, urny i ozdobne przedmioty pogrzebowe

Art. 79 ustawy o VAT

4V1

Towary powracające z terytorium państwa trzeciego, towary bezcłowe wyprodukowane przez podatnika, który wcześniej wywoził te towary

Art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT

4V2

Przywóz do portów przez rybaków morskich własnych połowów oczekujących na dostawę, nieprzetworzonych ani nieprzeznaczonych do dostawy

Art. 45 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT

4V3

Towary, które zostały uprzednio wywiezione w ramach uszlachetniania biernego, jeżeli operacja uszlachetniania służy naprawie towarów, a naprawa jest przeprowadzana nieodpłatnie zgodnie z umową gwarancyjną, pod warunkiem że nie powstały cła.

Sekcja 3 art. 1 pkt 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

4V4

Paliwo zwolnione z opłat celnych i przewożone w standardowych zbiornikach samolotami lub statkami.

Sekcja 3 art. 1 pkt 6 Rozporządzenia o zwolnieniach od podatku od towarów i usług oraz warunkach stosowania tych zwolnień

4V5

Inne towary zwolnione z podatku VAT nie ujęte w niniejszym katalogu zwolnień z podatku VAT

5v5

Import towarów przez Komisję Europejską, agencję lub organ ustanowiony przez Unię Europejską jest zwolniony z podatku, jeżeli organy te importują te towary w ramach wykonywania zadań powierzonych im przez prawodawstwo Unii Europejskiej w odpowiedzi na pandemię COVID-19.

Art. 3 art. 1 pkt 21 Rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (zmiana opublikowana w Diário da República z 2021 r., poz.

4V7

Mienie ruchome osoby fizycznej, które zostało poddane procesowi rejestracji przed dniem przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Uwaga! Warunek zwolnienia z podatku od sprzedaży
konieczność wystawienia gwarancji pokrycia kwoty podatku

Art. 47 ust. 1 i 5 ustawy o VAT

4V8

Elementy dziedziczne otrzymane przez osobę prawną non-profit utworzoną na terytorium kraju

Art. 49 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

4V9

Produkty rolne i hodowlane, pszczelarskie, ogrodnicze i leśne uzyskane w gospodarstwach położonych na terytorium państwa trzeciego graniczącego z terytorium tego państwa

Artykuł 54 ust. 1 Ustawa o VAT

5V0

Produkty pochodzące z rybołówstwa i hodowli ryb polskich rybaków na rzekach i jeziorach stanowiących granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz produkty z polowań polskich myśliwych na tych jeziorach i rzekach

Art. 54 ust. 2 ustawy o VAT

5V1

Nasiona, nawozy i produkty do uprawy ziemi i roślin – na zasadzie wzajemności, przeznaczone do stosowania w gospodarstwach rolnych położonych na terytorium kraju przez osoby uprawiające gospodarstwo główne położone na terytorium państwa trzeciego graniczącego z terytorium kraju

Art. 55 ustawy o VAT

5v2

Towary przywiezione na terytorium kraju z terytorium państwa trzeciego w bagażu osobistym podróżnego

Art. 56 ustawy o VAT

5V3

Towary objęte ograniczeniami lub dobroczynne: wszelkiego rodzaju towary dostarczane bezpłatnie, które służą do zbierania funduszy na zbiórki publiczne organizowane dla potrzebujących.

Art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

5V4

Towary przeznaczone na cele charytatywne lub organizacje charytatywne: Sprzęt i materiały biurowe są dostarczane bezpłatnie

Art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

5V6

Trofea, medale i podobne przedmioty o charakterze symbolicznym przyznawane w państwie trzecim mieszkańcom terytorium tego państwa

Art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

5V7

Puchary, medale i podobne symboliczne przedmioty przekazane nieodpłatnie przez zagraniczne władze lub osoby mające siedzibę na terytorium państwa trzeciego, które mają być doręczone na terytorium kraju

Art. 64 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług

5V7

Trofea, medale i pamiątki o charakterze symbolicznym i małej wartości przeznaczone do bezpłatnego rozdawania mieszkańcom na terytorium państwa trzeciego podczas kongresów lub podobnych imprez międzynarodowych odbywających się na terytorium kraju

Art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług

5V8

Towary importowane przez osoby wjeżdżające na terytorium kraju w ramach oficjalnej wizyty w celu przedstawienia ich polskim władzom

Art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

5v9

Towary wysłane w prezencie, na znak przyjaźni lub życzliwości przez władze lub przedstawicieli obcych państw i zagranicznych organizacji prowadzących działalność publiczną znajdujących się na terytorium państwa trzeciego polskim władzom lub organizacjom prowadzącym działalność publiczną

Art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

6V0

Towary niebędące drukami reklamowymi, spełniające wyłącznie funkcje reklamowe i nie mające wartości handlowej, są wysyłane przez dostawcę do odbiorców nieodpłatnie

Art. 69 ustawy o VAT

6V1

Towary importowane wyłącznie w celu zademonstrowania maszyn i urządzeń wyprodukowanych na terytorium państwa trzeciego i wystawianych na targach lub podobnych imprezach

Art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT

6 na 2

Materiały niskiej jakości przeznaczone do budowy, wyposażenia i dekoracji stoisk wystawców zagranicznych, a mianowicie farby, lakiery, tapety i inne materiały w przypadku zużycia lub uszkodzenia

Art. 70 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

6v3

Druki, katalogi, prospekty, cenniki, billboardy, ilustrowane i nieilustrowane kalendarze, nieoprawione fotografie i inne towary udostępniane nieodpłatnie do wykorzystania w artykułach promocyjnych, wyprodukowanych na terytorium państwa trzeciego i przeznaczonych na targi i podobne imprezy

Art. 70 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT

6V4

Meble dla nowożeńców i domowe importowane w związku ze ślubem i dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą ślubu

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z podatku od sprzedaży jest:
do złożenia zabezpieczenia pokrycia kwoty podatku

art. 48 ust. 1 i ust. 5 ustawy o VAT

6v5

Prezenty zwykle robione z okazji ślubu i rozdawane nie później niż dwa miesiące przed datą ślubu.

Uwaga! Warunkiem zwolnienia z VAT jest przedstawienie gwarancji obejmującej kwotę podatku

Sztuka. 48 ust. 2 i 5 UStG

6V6

Pole jest wypełnione kodami (an..26).

Każdy kod składa się z trzech elementów oddzielonych myślnikiem (-).

 • pierwszy składnik kodu (a1) wybiera jedną z 3 liter służących do rozróżnienia trzech kategorii opisanych w pkt 1 poniżej;
 • drugi składnik kodu (an..3) składa się z kombinacji cyfr i/lub liter i służy do identyfikacji rodzaju dokumentu;
 • Trzecia składowa kodu (an..20) odnosi się do danych niezbędnych do ustalenia tożsamości danego dokumentu, czy to jego numeru identyfikacyjnego, czy też innego oznaczenia (danych) identyfikujących.

Wybierz jedną z 3 liter używanych do rozróżnienia trzech kategorii dokumentów:

X - zestawienie zbiorcze,

E - wniosek pierwotny (zgłoszenie uproszczone, dokument handlowy, wpis do rejestru wnioskodawcy),

Z - poprzedni dokument

Uwaga! W systemach korzystających z bazy CS/RD nie ma obecnie możliwości określenia tego elementu kodu, dlatego kod jest zbudowany z dwóch części (dotyczy to atrybutu Old Documents w systemach NCTS2 i AES/ECS2).

Wybierz odpowiedni link do dokumentu. Lista skrótów do dokumentów znajduje się poniżej. Lista ta zawiera kod „CLE”, co oznacza „Data i wskazanie rejestracji towarów w rejestrach” (art. 182 Federalnego Kodeksu Celnego. Data jest przechowywana w systemie (RRRRMMDD).

4.2.18.2.1 Lista skrótów do dokumentów

Dokument

skrót

lista kontenerów

235

Konosament (konosament)

270

Lista rzeczy do spakowania

271

Faktura pro forma

325

Faktura handlowa

380

list przewozowy spedycyjny

703

Konosament kapitański

704

Konosamento

705

List przewozowy CIM (kolejowy)

720

czarter kolejowy SMGS

722

kalendarz

730

lotniczy list przewozowy

740

Główny konosament lotniczy

741

Kwit pocztowy (paczki)

750

Dokument transportu kombinowanego

760

manifest

785

oferta frachtu

787

Deklaracja Union T-Transit - przesyłki mieszane

820

Zgłoszenie tranzytowe T1 – Wysyłka poza Unię

821

Zgłoszenie tranzytowe T2 – Wysyłka w obrębie Unii

822

karty TIR

952

Karta ATA

955

Numer/data wpisu towaru do rejestru

LUBIĘ

Arkusz informacyjny INF3

JEŻELI3

Arkusz informacyjny INF8

JEŚLI8

Manifest ładunkowy – procedura uproszczona

SMN

Zgłoszenie do procedury tranzytu wewnętrznego Unii – art. 188 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

T2F

T2M

T2M

przywozowa deklaracja skrócona

355

Podsumowanie Zestawienia Depozytu Tymczasowego

337

e-dokument VD

AAD

e-AD Zastępczy Dokument - Awaryjny Dokument Towarzyszący stosowany w Specjalnej Umowie o Zawieszeniu Podatku Konsumpcyjnego w przypadku niedostępności systemu EMCS

MODA

uproszczone stwierdzenie

SDE

Zawiadomienie o wpisie do ewidencji Wnioskodawcy

MRN

Inni

ZZZ

Uwaga!

 1. Kod SDE jest używany w typach logowania X i Y. W typach roszczeń X i Y „CLE” dla uproszczonego roszczenia nie jest określony.
 2. Zgłoszenie uzupełniające „Z” musi zawierać:
 1. Numer rejestracyjny: Y-CLE-XXXXXXX - X i
 2. numer PWD z kodem Z-MRN-XXXXXXX jeżeli wysłano PWD dla konkretnego wpisu,
 3. W przypadku rezygnacji z wysłania PWD, jeżeli DSK został przedstawiony przed rejestracją w rejestrze, należy dodatkowo podać:
 • dla DSK prezentowanego w systemie AIS/IMPORT – kategoria X, kod 337 i numer MRN – XXXXXXXXXDXXXXXX,
 • dla DSK wysłanego z AIS/IMPORT – Kategoria Z, Kod 337 i numer portu/systemu przechowywania – XXXXXXXX
 1. W zgłoszeniach uzupełniających typu „X”, „Y”, „Z” dotyczących zgłoszenia uproszczonego lub PWD numer artykułu musi być zawsze podany, niezależnie od liczby artykułów w pierwotnym zgłoszeniu/zgłoszeniu. Dotyczy to powyższych dokumentów, które określają zgłoszenie uproszczone i PWD.
 2. Zgłoszenie celne A, B, C, D, E i F typu A, B, C, D, E i F oraz PWD, w którym mowa o DSK, muszą zawierać następujące informacje:
  1. dla DSK prezentowanego w systemie AIS/IMPORT – kategoria X, kod 337 i numer MRN – XXXXXXXXXDXXXXXX,
  2. dla DSK wysłanego z AIS/IMPORT – Kategoria Z, Kod 337 i numer portu/systemu przechowywania – XXXXXXXX.

Uwaga!Jeżeli poprzednim dokumentem jest zgłoszenie celne, kody IM, EX, CO i EU muszą zostać wprowadzone jako drugi składnik kodu.

Przykład: zgłoszenie celne o numerze rejestracyjnym XXXXXX.

W polu 40 wpisz: Z-IM-XXXXXX.

Wprowadź numer identyfikacyjny lub inny numer identyfikacyjny dokumentu.

Przykłady:

Powyższy dokument to dokument przewozowy T1 z powiązanym numerem MRN.

W polu 40 wpisać kod „Z-821 MRN”.

Z - stary dokument, "821" - skrót listy odpowiadający T1, "MRN" do T1, nadany przez NCTS (lub inny numer ewidencyjny).

Manifest nosi numer „2222” i służy jako deklaracja skrócona.

W polu 40 wpisać kod „X-785-2222”.

X – deklaracja skrócona, 785 – skrót listy odpowiadającej Manifestowi Cargo, „2222” – numer identyfikacyjny manifestu.

Towary zostały wpisane do ewidencji skarżącej pod numerem 5 w dniu 14 lutego 2018 r.

Brak 40-cyfrowego pola lub kodu „Y-CLE-20180214-5”.

Y - uwaga oryginalna, "CLE" - skrót od wpisu rejestracyjnego, trzecia część kodu w tym przypadku musi składać się z dwóch części (data rejestracji - numer rejestracyjny), również oddzielonych myślnikiem "20020214-5".

Gdzie: 20180214 – 2018 (rok) 02 (miesiąc) 14 (dzień) i 5 – numer pozycji.

Uwaga!Zgodnie z art. 222 sek. 1 Rozporządzenia Wykonawczego WE nr 2015/2447, jeżeli zgłoszenie celne obejmuje dwa lub więcej towarów, informacje w nim zawarte dla każdej pozycji traktowane są jako oddzielne zgłoszenie celne. Dlatego w przypadku wielu wpisów dziennika „Numer wpisu dziennika” musi zawierać numery poszczególnych pozycji.

Uwaga!Jeżeli zgłoszenie importowe/tranzytowe dotyczy towarów ujętych wcześniej w PDS (tj. bezpośrednio przed doręczeniem zgłoszenia celnego), zgłaszający musi wskazać numer MRN na zgłoszeniu przesłanym do systemu AIS/IMPORT lub NCTS2 Pole 40 PDS ( numery MRN, jeżeli towary podlegające zgłoszeniu są objęte więcej niż jedną PDS).

Podanie numeru MRN przywozowej deklaracji skróconej jako dokumentu przed złożeniem zgłoszenia celnego do systemu AIS/IMPORT oraz systemu NCTS2 jest obowiązkowe, jeżeli:

 • towary wymienione w zgłoszeniu celnym nie były zwolnione z obowiązku przedstawienia PDS oraz
 • Zgłoszenie celne dokonywane jest w odprawie granicznej po przedstawieniu towaru w systemie ICS (tj. po komunikacie IE347).

W przypadku przesyłek drogą lotniczą i morską wymagane jest powołanie się na ENS-MRN zarówno w pierwszym, jak i następnym punkcie wjazdu znajdującym się na trasie środka transportu, przez który towary zostaną wwiezione na terytorium. Jeżeli jednak towar zostanie wyładowany w pierwszym urzędzie celnym wprowadzenia i tylko innym samolotem/statkiem, towar zostanie przetransportowany tranzytem do innego polskiego portu (bez międzylądowania do innego portu poza obszarem celnym Unii) w drugim lotnisko / port morski , które pominięto Odniesienie do MRN.

Zauważ, że tocałkiemTowar podlegający wysyłce, który był wcześniej czasowo składowany i odpowiedni ENS-MRN jest podany w odpowiedniej deklaracji kontrolnej (DSK), jedynie numery ENS należy wpisać w polu 40 deklaracji kontrolnej. Odprawa celna, bez ponownego wprowadzania ENS MRN.

Oczywiście jest to również możliweczęść towarówbył czasowo przechowywany w określonym produkcie, aCześćprzechodzi procedurę niezwłocznie po przedstawieniu PDS (bez składowania pośredniego) – w tym przypadku w polu 40 dla tego towaru zarówno MRN PDS dla towarów nieobjętych składowaniem pośrednim, jak i numer DSK dla towarów wcześniej składowanych pośrednio są dla tej pozycji towarów, które mają być zarejestrowane w polu 40.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przy podaniu numeru rejestracyjnego ENS ostatnim elementem wpisu w polu 40 po numerze MRN jest „Numer artykułu WENS” (n..3), który odnosi się bezpośrednio do numer(n) pozycja(-e) PDS, w których towary z danej pozycji towarowej zostały ujęte w zgłoszeniu celnym.

W zgłoszeniach do systemu AIS/IMPORT element „numer artykułu ENS” podawany jest bezpośrednio po numerze MRN po ukośniku.

Przykład: Z -355 - 10PL351010P1234569/6

Natomiast w systemie NCTS2 w tym przypadku procedura wypełnienia pola 40 będzie wyglądać następująco:

Przykład: 355 - 10PL351010P1234569/6

Jeżeli w aktywnej pozycji wniosku uwzględniono kilka pozycji ENS, każda pozycja jest traktowana oddzielnie i wymieniana z powtarzającym się numerem MRN.

Przykład w systemie AIS/IMPORT:

Z-355 - 10PL351010P1234569/6

Z-355 - 10PL351010P1234569/18

Z-355 - 10PL351010P1234569/29

Przykład w NCTS2:

numer kodu

355 - 10PL351010P1234569/6

355 - 10PL351010P1234569/18

355 - 10PL351010P1234569/29

Uwaga!W przypadku, gdy liczba wymaganych dokumentów przekracza liczbę dozwoloną w powiadomieniach do systemów operacyjnych, należy je wprowadzić z kodem 9DK8 (kod ten można również użyć więcej niż jeden raz w razie potrzeby). Dotyczy to np. dopuszczenia do swobodnego obrotu towarów po zewnętrznej obróbce oraz przedstawienia starszych dokumentów pod kodem N830, które przekraczają dopuszczalny format dla danego „starego dokumentu”.

Wpisać kod (n1) odpowiadający zastosowanej metodzie ustalania wartości celnej.

Przepisy stosowane do ustalenia wartości celnej importowanych towarów są kodowane w następujący sposób:

Kod

Odpowiedni artykuł kodu

metoda

1

Arte. 70 cm3

Wartość transakcyjna towarów importowanych.

2

Sztuka. 74 ust. 2 lit. a) Wielka Brytania

Wartość transakcyjna identycznych towarów.

3

Sztuka. 74 ust. 2 a b) Wielka Brytania

Wartość transakcyjna podobnych towarów.

4

Sztuka. 74 ust. 2 a c) Wielka Brytania

metoda dedukcyjna

5

Sztuka. 74 ust. 2 lit. d) Wielka Brytania

metoda wartości obliczonej

6

Sztuka. 74 ust. 3 UZK

Wartość ustalona na podstawie dostępnych danych („rollback” – metoda ostateczna)

Uwaga!W przypadku owoców i warzyw, których klasyfikacja taryfowa jest zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/891, w stosownych przypadkach:

 • Art. 75 ust. reguła podwójna - w polu 37 wpisać kod E02, a w polu 43 kod 1,
 • Art. 75 ust. reguła potrójna - w polu 37 wpisać kod E02, a w polu 43 kod 4,
 • Art. 75 nr 4 Rozporządzenia - w polu 37 należy wpisać kod E02, w przypadku zgłoszeń w formie papierowej pole 43 należy pozostawić niewypełnione, aw przypadku zgłoszeń elektronicznych należy wpisać wartość „0” kodu. metoda ewaluacji.

Inne informacje

Dodatkowe informacje w sprawach celnych podawane są w postaci pięciocyfrowego kodu. Kod ten zostanie przekazany w formie tekstowej wraz z dodatkowymi informacjami, chyba że prawo Unii przewiduje stosowanie kodu zamiast informacji tekstowych.

Zgodnie z przepisami unijnymi w polach innych niż pole 44 wprowadza się pewne informacje dodatkowe. Informacje te należy wpisać w postaci zaszyfrowanej zgodnie z zasadami dotyczącymi informacji dodatkowych w polu 44. Jeżeli przepisy nie wskazują, w którym polu należy wpisać żądane informacje muszą być wprowadzone, wpisz je w polu 44.

Dodatkowe typy informacji:

Dodatkowe informacje - kod XXXXX

Informacje ogólne — kod 0XXXX

Baza prawna

Artykuł

Inne informacje

Polak

Kod

Baza prawna

Artykuł

Inne informacje

Polak

Kod

Art. 163 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Wniosek o pozwolenie na korzystanie z procedury szczególnej innej niż tranzyt na podstawie zgłoszenia celnego

„Uproszczone pozwolenie”

44

00100

Tytuł II załącznika D do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Wiele wystąpień dokumentów lub stron.

"Anders"

2

8

40

00200

Tytuł II załącznika D do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Ten sam żądający i nadawca

"Nadawca"

14

00300

Tytuł II załącznika D do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Ten sam zgłaszający i eksporter

"Eksport"

14

00400

Tytuł II załącznika D do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Ten sam zgłaszający i importer

"Importer"

14

00500

Artykuł 176.°, nr 1, lit. c) i art. 241 sek. akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zakończenie procedury doskonalenia wewnętrznego

„IPz” oraz odpowiadający mu numer zezwolenia lub numer INF

44

00700

Art. 241 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zaprzestanie uszlachetniania czynnego (konkretne środki polityki handlowej)

"Cz ŚPH"

44

00800

Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Zakończenie procesu tymczasowego zatwierdzenia

„OCz” i odpowiadający mu numer licencji

44

00900

Importuj - kod 1XXXX

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ma określonych kodów seryjnych 1XXXX dla importu.

98201- Pokazany później

Kod retrospektywnego dowodu statusu towarów w Unii zgodnie z art. 199 ust. 5 LE.

98200– Kod należy stosować, jeżeli dowód zgodnie z art. 199 sek. 1 IZ wykorzystano do potwierdzenia unijnego statusu celnego towarów, których opakowanie nie ma unijnego statusu celnego towarów

Uwaga!Jeżeli w deklaracji ZC215H6 przesłanej do systemu AIS/e-COMMERCE wskazany jest numer identyfikacyjny dodatkowych uczestników łańcucha dostaw, dla wskazanego 3/37 stosuje się kody opisane w pkt. 6.8.

 1. Dodatkowy numer identyfikacji podatkowej/NIF:

nie toczę

Strona

Opis

FR1

Importer

Osoba lub osoby wyznaczone lub uznane za zobowiązane do zapłaty podatku VAT przez państwo członkowskie przywozu zgodnie z art. 201 dyrektywy 2006/112/WE.

FR2

kupujący

Podatnikiem VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na podstawie art. 200 dyrektywy 2006/112/WE.

FR3

przedstawiciel podatkowy

Przedstawiciel VAT w importującym państwie członkowskim wyznaczony przez importera.

FR5

dostawca iOS

Podatnik korzystający ze szczególnego systemu sprzedaży na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich, o którym mowa w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE oraz posiadacz numeru identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. artykuł 369q niniejszej dyrektywy.

FR7

Podatnik lub płatnik VAT

Numer identyfikacyjny VAT podatnika lub dłużnika VAT w przypadku odroczenia płatności VAT zgodnie z art. 211 ust. 2 dyrektywy 2006/112/WE.

 1. Liczba IVA

Polak

Treść

Format

1

Identyfikator wydającego państwa członkowskiego (kod ISO 3166 alpha-2; w przypadku Grecji można zastosować kod EL)

a2

2

Indywidualny numer nadawany przez państwo członkowskie w celu identyfikacji podatników zgodnie z art. 214 dyrektywy 2006/112/WE

e..15

W polu 44 wpisuje się kody doręczyciela, które składają się z identyfikatora i funkcji, tj. H.:

POSZEDŁEM– numer EORI kuriera; struktura niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego państwa trzeciego jest zgodna ze strukturą określoną dla numeru identyfikacyjnego eksportera (pole 2);

rola– Wprowadź kod dodatkowego uczestnika łańcucha dostaw, korzystając z następujących kodów:

CS– Konsolidator – dla przewoźnika, który konsoliduje mniejsze pojedyncze przesyłki w większą przesyłkę (w procesie konsolidacji) wysyłaną do kontrahenta, odzwierciedlając działania konsolidatora i rozdzielając skonsolidowaną przesyłkę na jej oryginalne składowe

FW– Spedytor – dla firmy zajmującej się wysyłką towarów

FM- Producent

WH– Magazyn – osoba odpowiedzialna za towar umieszczony w magazynie.

Eksport - kod 3xxxx

Baza prawna

Artykuł

Inne informacje

Polak

Kod

Sztuka. 254 ust. 4 a b) Wielkiej Brytanii

Eksport końcowych produktów rolnych

Sztuka. 254 ust. 4 a b) Wielkiej Brytanii

Przeznaczenie końcowe: Towar przeznaczony na eksport — zwroty rolne nie mają zastosowania

44

30300

Import/eksport — kody 0PLxx

0PL05 - 0PL10- Kody informacji uzupełniających stosowane, gdy zgłoszenie celne jest jednocześnie wnioskiem o pozwolenie w ramach procedur specjalnych, o których mowa w art. 211.º. 1 UZK (tzw. krótkie wnioski).

0PL11– załączniki elektroniczne

0PL12– xxxxxxx, gdzie xxxxxxx poprzedzony jest kodem kraju, kodem jednostki ekologicznej właściwego organu celnego przeprowadzającej kontrolę celną towarów podlegających przedstawieniu w procedurze wpisu do rejestru zgłaszającego, zgłoszenia uproszczonego lub pełnego formularza celnego zgłoszenie w procedurze przywozu lub zgłoszenie uproszczone lub pełne zgłoszenie celne w procedurach wywozu za pośrednictwem krajowego centralnego urzędu celnego

Przykład: w procedurze uproszczonej 0PL12-PL301040

0PL14– wyłączenie sprawdzania powiązań między przedstawicielem celnym a głównym zobowiązanym, d. H. między przedstawicielem celnym a eksporterem lub nadawcą (w AES/ECS2) oraz między przedstawicielem celnym a odbiorcą (w AIS/IMPORT).

W systemach AES/ECS2 i AIS/IMPORT zaimplementowano funkcję umożliwiającą powiązanie przedstawiciela celnego ze zleceniodawcą, czyli H. eksporterem lub spedytorem (w AES/ECS2) i odbiorcą (w AIS/IMPORT ).

Skutkiem negatywnej walidacji (brak powiązania podmiotów realizowanych w ramach usługi elektronicznej) jest odmowa zgłoszenia celnego.

Walidacja w AES/ECS2 i AIS/IMPORT wyklucza przypadki, w których zgłoszenie celne:

 1. jest przedstawiany przez upoważnionego przedstawiciela reprezentującego osobę fizyczną lub inną osobę, która nie podlega obowiązkowi uzyskania numeru EORI (np. zwolnienie towaru do procedury odprawy czasowej),
 2. dotyczy przesyłek przewożonych przez firmę kurierską i zgłoszonych przez tego usługodawcę lub innego przedstawiciela celnego,
 3. przedstawiana jest na podstawie indywidualnej akceptacji.

Powyższe wyłączenia uzasadnione są specyfiką operacji, która charakteryzuje się sporadycznym występowaniem, aw przypadku przesyłek ekspresowych także dużą liczbą przesyłek i poszczególnych odbiorców, często występujących jednocześnie.

Wykluczenie z walidacji należy wyjaśnić podaniem kodu informacji dodatkowej „0PL14” w polu 44 zgłoszenia. Jeżeli jednak w określonych przypadkach ujętych w wyżej opisanym zestawieniu wyjątków połączenie pomiędzy zleceniodawcą a przedstawicielem celnym ma odzwierciedlenie w systemie SZPROT (połączenie realizowane w ramach usługi e-Klient), to nie jest konieczne im użyć kodu „0PL14”.

Kodu „0PL14” nie podaje się na zbiorczych zgłoszeniach celnych, ponieważ wskazanie kodu „1PL” (w przypadku eksportu) lub kodu „2PL” (w przypadku importu) w drugiej części pola 37 oznacza, że powyższe linki pochodzą z walidacji są wyłączone.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 unijnego kodeksu celnego odpowiedzialność za prawidłowe użycie kodu „0PL14” w zgłoszeniach celnych spoczywa na osobie, która dokonuje zgłoszenia celnego.

Importuj - kody 1PLxx:

1PL01 – UB com UC– Kod 1PL01 (z adnotacją) stosuje się w polu 44 w szczególnym przypadku wypełnienia zgłoszenia celnego zgodnie z częścią VI pkt 17 Instrukcji (przypadek uszlachetniania czynnego zgodnie z art. 205 UKC, tzw. aktywny - aktywny pasywny")

1PL02– W przypadku importu żywności rolnej zawierającej organizmy zmodyfikowane genetycznie w rubryce 44 deklaracji należy wpisać kod produktu GMO 1PL02 (z komentarzami)

1PL08– Kod użyty w kolejnym zgłoszeniu celnym przywozowym jako wniosek o anulowanie zgłoszenia celnego przed jego poprzednim przedstawieniem (kod „D” w drugiej części pola 1), które nie zostało jeszcze zaakceptowane przez organ celny. Kod „1PL08” należy stosować łącznie z identyfikatorem systemowym zgłoszenia, którego usunięcia podmiot żąda.

1PL10– dopuszczenie do swobodnego obrotu samochodu osobowego po uszlachetnieniu czynnym z dostawą wewnątrzwspólnotową w celu zakończenia czynności uszlachetniania czynnego rozpoczętych w innym państwie członkowskim; po tym kodzie następuje wartość pojazdu w dniu wpisu do rejestracji; kod jest podawany tylko wtedy, gdy turystyka jest objęta procedurą uszlachetniania czynnego

1PL12– nowe zgłoszenie celne zawierające dane unieważnionego zgłoszenia do procedur innych niż unieważnienie procedur szczególnych i niebędące zgłoszeniem uzupełniającym do wpisu do rejestrów

Przykład: Towar zgłoszony do dopuszczenia do obrotu - procedura 4000, a firma otrzymała pozwolenie wsteczne na procedurę uszlachetniania czynnego - procedura 51 i chce unieważnić pierwotne zgłoszenie celne do procedury 4000 i zgłasza towary do procedury 5100.

W tym przypadku jednocześnie w polu 40, na pierwszym miejscu na liście dokumentów poprzednich należy wpisać numer unieważnionego zlecenia - MRN dla zlecenia standardowego lub uproszczonego wg kodu Z-ZZZ.

Przykład: Wniosek o numerze rejestracyjnym 17441010I1234567

Wstęp: Z-ZZZ-17441010I1234567

Na potrzeby stosowania kodu F44 i kodu 1PL12 we wcześniejszych dokumentach, jeżeli było zgłoszenie uproszczone i zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia uproszczonego należy podać kod SDE dla zgłoszenia uproszczonego oraz kod ZZZ dla zgłoszenia uzupełniającego ewidencyjnego.

Kody informacji dodatkowych 1PL12, 1PL13, 1PL14 nie mogą występować jednocześnie na jednym produkcie.

1PL13– nowe zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu w procedurze szczególnej (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych, konwersja pod dozorem celnym) z danymi ze zgłoszenia o objęcie procedurą zgłoszenia unieważnionego, które kończy się w procedurze szczególnej (nowa deklaracja z kodami procedur np.: 4051 z F44, 4054 z F44, 4251, 4254, 4551, 4554, 4053 z 2K2)

Kod stosowany tylko w zgłoszeniach celnych o wygaśnięcie procedury szczególnej dla uszlachetniania czynnego i przetwarzania pod kontrolą celną, odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych: w polu 44 - dla wszystkich rodzajów zgłoszeń, tj. zwykłych, uproszczonych i uzupełniających do rejestracji w rejestracja, kod 1PL13 (zawsze w połączeniu z kodem F44 dla uszlachetniania czynnego i ulepszania pod dozorem celnym zgodnie z przepisami UZK oraz z kodem 2K2 dla odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem).

Przykład: Nastąpiło dopuszczenie do swobodnego obrotu (4000), a następnie przedsiębiorstwo otrzymało aktywne pozwolenie na przetwarzanie (51) i chce anulować pierwotne zgłoszenie celne do procedury 4000 i poddać je procedurze 5100 (dotyczy modalności z kodem 1PL12 ), ale zadeklaruj towary w kolejnym kroku procedury 4051.

(Video) Gdzie jest klucz? Rozmowa z Biszem.

Osoba przedstawiająca zgłoszenie standardowe lub uproszczone do procedury 4051 musi wskazać w atrybucie „Data obliczenia 1” datę wystawienia MRN pierwotnego zgłoszenia celnego (4000) – o ile występuje kod F44 i kod 1PL13, a w „Data obliczenia 2” Data złożenia deklaracji jest przypisana do procedury zakończenia uszlachetniania czynnego (4051).

Wnioskodawca dokonujący zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszenia uproszczonego lub wpisu do rejestru procedury 4051 w atrybucie „Dane do wyliczenia 1” wpisuje datę nadania MRN pierwotnego zgłoszenia celnego lub wpisu do rejestru (4000). , przy założeniu, że wystąpią kody F44 i kody 1PL13, a atrybut „Data do obliczenia 2” to data wystawienia MRN zgłoszenia uproszczonego lub data wpisu do ewidencji zgłaszającego dla procesu zakończenia uszlachetniania czynnego ( 4051 ).

Kody informacji dodatkowych 1PL12, 1PL13, 1PL14 nie mogą występować jednocześnie na jednym produkcie.

1PL14– nowe zgłoszenie celne z danymi z unieważnionego zgłoszenia tylko w związku z unieważnionym zgłoszeniem celnym w formie wpisu do rejestru wraz ze zgłoszeniem uzupełniającym; Po tym kodzie wpisać datę nieważnego wpisu do logu oraz uzupełnić atrybut "DataDoKalkulacji1" datą nieważnego wpisu do logu

Kody informacji dodatkowych 1PL12, 1PL13, 1PL14 nie mogą występować jednocześnie na jednym produkcie.

1PL15– zatwierdzenie procedury szczególnej z mocą wsteczną (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, czasowe wykorzystanie, ostateczne miejsce przeznaczenia). Zezwolenie udzielone na podstawie art. 211 ust. 2 UZK, co może być zezwoleniem dla jednego państwa członkowskiego lub zezwoleniem dla więcej niż jednego państwa członkowskiego.

Jeżeli zgłoszenie celne dotyczy objęcia towaru jedną z określonych procedur specjalnych lub zastosowania jednej z określonych procedur na podstawie pozwolenia wydanego później, w polu 44 oprócz numeru pozwolenia wpisuje się kod dodatkowy 1PL15 .

Kod 1PL15 nie powinien być stosowany we wnioskach uproszczonych, wpisach do ewidencji wnioskodawcy oraz we wnioskach uzupełniających, tj. zgłoszeniach typu B, C, E, F, X, Y, Z i nie może być umieszczany w PWD.

1PL16- dane walidacyjne i obliczeniowe podane przez wnioskodawcę, gdy określone zgłoszenie złożone w systemie AIS/IMPORT jako dokument poprzedzający posiada inne w systemie CELINA lub w innym systemie informatycznym (np. w systemie AES/ECS2 w zastosowaniu art. 205 ust. 2 CAU – patrz punkt 6.9 wytycznych).

Kod należy podać, gdy zapytanie AIS/IMPORT w zakładce „Poprzednie dokumenty” odnosi się do wniosku, który został zaakceptowany w systemie CELINA (podany jest numer OGL) i jednocześnie odnosi się do zastosowania środków celnych dla Do dla dla celów walidacji i naliczenia ceł i opłat, innej daty niż data przyjęcia zgłoszenia w AIS/IMPORT (np. w systemie CELINA późniejszym przyjęciem zgłoszeń uzupełniających do zgłoszeń uproszczonych).

Przykłady wypełnienia atrybutów „Data obliczenia 1” i „Data obliczenia 2” dla kodu 1PL16:

 1. jeżeli występuje w zleceniach typu X i Y jako dokument poprzedzający zlecenie uproszczone z numerem OGL, to w atrybutach „data kalkulacji 1” i „data kalkulacji 2” musi być podana ta sama data przyjęcia zlecenia, typ B lub C lub E lub F;
 2. jeżeli dla zgłoszeń typu X i Y poprzedni dokument jest zgłoszeniem uproszczonym do dopuszczenia do obrotu (Y-SDE-MRN w AIS), ale w systemie CELINA występuje również OGL dla procedury 51 lub 53, ponieważ pierwotna Procedura Jeżeli jedna z tych procedur specjalnych była jedną z nich, należy wpisać datę OGL dla procedury 51 w atrybucie „Dane do obliczenia 1”, jeżeli dostępny jest również kod F44, lub datę OGL dla procedury 53, jeżeli dostępny jest również kod F44, kod 3K3 oraz w atrybucie „Dane do obliczenia2”: wskazać odpowiednią datę przyjęcia zgłoszenia uproszczonego, odpowiednio typu B lub C albo E lub F;

Przykład: Podmiot zgłasza towar do procedury swobodnego obrotu kodem procedury 4051 w dniu 01.02.2019 r. po przedstawieniu zgłoszenia uproszczonego typu B, które musi zawierać kod F44. W dniu 05.02.2019 r. składa zgłoszenie uzupełniające typ X, wskazując jako dowód poprzedni numer MRN zgłoszenia uproszczonego oraz numer OGL zgłoszenia celnego, na podstawie którego towar został objęty procedurą celną 5100 w CELINA w dniu 11 lutego 2018 r. Należy podać kod 1PL16, który generuje konieczność wprowadzenia danych do kalkulacji. W atrybucie „Data do obliczenia1” zwraca datę 11.02.2018 a w atrybucie „Data do obliczenia2” datę 02.01.2019 przyjęcia zgłoszenia uproszczonego.

 1. jeżeli dla wniosków typu Z, oprócz odniesienia do wpisu do rejestru (Y-CLE-MRN), istnieje również dokument do wniosku uproszczonego z numerem OGL z powołaniem się na włączenie do rozporządzenia szczególnego w pkt 2 , następnie wprowadź w atrybucie „Dane obliczeniowe1” wprowadź datę OGL dla procedury 51, jeśli występuje również kod F44 lub datę OGL dla procedury 53, jeśli występuje również kod 3K3 oraz w atrybucie „Data do obliczenia2”. podać odpowiednią datę rejestracji, do której odnosi się niniejsza Deklaracja typu Z; w przypadku braku ww. kodów do przeprowadzenia procedur specjalnych, żaden z atrybutów „Dane do kalkulacji” nie zostanie wypełniony i nie zostanie podany kod 1PL16, ponieważ dane są automatycznie pobierane z systemu AIS/IMPORT dla w celu obliczenia i walidacji odpowiednich danych dla Y-CLE;

Przykład: Firma zgłasza towar w dniu 2 stycznia 2019 r. kodem procedury 4051 po przedstawieniu uproszczonego zgłoszenia typu C o dopuszczenie do obrotu. Nie podano w nim kodu F44. W dniu 5 stycznia 2019 r. w zgłoszeniu uzupełniającym do zgłoszenia uproszczonego typu Y wpisać numer MRN zgłoszenia uproszczonego oraz przedstawić poprzedni numer OGL zgłoszenia celnego jako dokument, na podstawie którego w systemie CELINA 1 lutego 2019 r. W dniu 11 stycznia 2018 r. towar został objęty procedurą celną 5100. W tym przypadku nie podano kodu 1PL16 oraz nie uzupełniono atrybutów Data kalkulacji 1 i Data kalkulacji 2;

 1. jeżeli zgłoszenie typu A dla procedury 4051 lub 4053 dotyczy zgłoszenia dla procedury 5100 lub 5300 przesłanego w systemie CELINA, to w atrybucie „Data do obliczenia1” należy podać datę OGL lub datę dla procedury 51, jeżeli kod F44 jest również obecny lub punkt odniesienia OGL dla procedury 53, jeśli obecny jest również kod 3K3;

1PL17– Oświadczenie zgłaszającego, że warunek bezpośredniego przywozu/transportu/niepoddawania obróbce/konsystencji został spełniony

1PL18– Zwolnienie z obowiązku przedstawiania (PWD) w postępowaniu rejestracyjnym w rejestrze wnioskodawcy (art. 182 nr 3 KAU). Kod ten może być użyty wyłącznie w uzupełniającym zgłoszeniu przywozowym typu „Z”.

1PL19– Rozbieżności między informacjami we wpisie ewidencyjnym a raportem uzupełniającym z powodu niekompletnie przyznanej kwoty, które pojawiają się w jednym punkcie wpisu iw PWD lub w jednym miejscu w raporcie uzupełniającym

1STW– Łączna kwota korekt, o które zwiększono wartość statystyczną w stosunku do wartości fakturowej towarów przy wywozie oraz w stosunku do wartości celnej towarów przy przywozie

2STW– Łączna kwota dostosowań, o które obniżono wartość statystyczną w stosunku do wartości fakturowej towarów przy wywozie i w stosunku do wartości celnej towarów przy przywozie

IVA01– Kod dla zgłoszeń o kodzie procedury „F49” – po tym kodzie należy wpisać kwotę różnicy, dla której została obliczona kwota VAT obliczona w deklaracji dla typu taryfy B00 na podstawie zagregowanej wartości przesyłek w stosunku do sumy Kwoty podatku VAT za poszczególne pakiety wzrosły (+).

IVA02– Kod dla zgłoszeń o kodzie procedury „F49” – po tym kodzie należy wpisać wartość różnicy, o jaką została pomniejszona wartość VAT obliczona w deklaracji na podstawie zsumowanej wartości przesyłek (-) w stosunku do suma wartości VAT za Pakiety Indywidualne

PS001– Kod użyty w komunikacie IE5PCS wysyłanym do systemu AES/STATUS, po którym następuje kod urzędu celnego (w strukturze PLxxxxxx) odpowiadający lokalizacji towaru lub dokumentów zgodnych z wymogami UE Potwierdź status towaru

EI004– Informacja, że ​​dokument I004 znajduje się w aplikacji „e-Dokumenty Nadzoru”.

COV19– Import towarów związanych z walką z COVID-19, jeśli nie jest to towar bezcłowy, oznaczony kodem opisującym procedurę – C26

PST2L– Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów na dokumentach papierowych

DS001– po tym kodzie należy wpisać nazwę magazynu czasowego, z którego następuje wycofanie towaru wg nazw firm, np. B. BTC, OWU (inne niż pole 30 wniosku). Flaga ta może być wykorzystana w procesie automatycznego zarządzania wyłączaniem tymczasowego składowania przez aplikacje klienckie np. B. w portach morskich, na lotniskach, przejazdach kolejowych.

DS002– kod wskazujący, że dana pozycja towarowa w zgłoszeniu celnym częściowo zamyka zgłoszenie do czasowego składowania kontenera. Opcjonalny kod może być wykorzystany w procesie automatycznego zarządzania końcem bufora przez aplikacje klienta, np. w portach morskich, lotniskach, przejazdach kolejowych. Po kodzie tym należy podać identyfikatory używane w danym magazynie pośrednim wskazujące, która partia przesyłek z ogólnej liczby przesyłek w danym kontenerze została zadeklarowana w określonej pozycji zgłoszenia celnego, np. np. 1 / 3, 2/3, 3/3. Kodu nie wolno stosować, gdy wiersz zgłoszenia towarów wypełnia zgłoszenie do czasowego składowania

555 n. Chr– Ostateczne cło antydumpingowe z zawieszonym cłem; Kod stosowany w przypadku ostatecznego cła antydumpingowego/wyrównawczego z zawieszonym cłem (działanie TARIC 555), gdy stawka cła jest wyższa od zera.

Jeżeli stawka tej opłaty jest równa zeru należy wskazać formę płatności „L” dla typu stawki A30 lub A40, a jeżeli stawka jest większa od zera stosuje się formę płatności „D” z kodem AD555 Deklaracje dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu na mocy przepisów prawa celnego.

IVA00– Wskazanie, że do zgłoszenia została zastosowana stawka VAT 0% (dotyczy niektórych zgłoszeń z wpisem danych H7)

IVA05– Uwaga, do deklaracji została zastosowana stawka VAT 5% (dotyczy częściowo deklaracji z rekordami danych H6 i H7)

IVA08– Uwaga, do deklaracji została zastosowana stawka VAT 8% (dotyczy niektórych deklaracji z rekordami danych H6 i H7)

USZ01– Po tym kodzie należy wpisać datę w formacie rok i miesiąc – RRRRMM wskazując okres, za który przedstawiana jest deklaracja CVT (kod F49).

USZ02- kod ten należy podać w przypadku obowiązku przedstawienia gwarancji VAT w postępowaniu CVT - obowiązek taki powstaje, gdy odpowiednie przepisy art. 138i Kodeksu VAT związanych z rękojmią

EWD01– Zapisy prowadzone przez osobę, która złożyła deklarację skróconą CVT z kodem opisującym procedurę F49

RS001– zryczałtowane należności celne za przesyłki o łącznej wartości wszystkich elementów zgłoszenia większej niż równowartość 150 euro i mniejszej lub równej równowartości 700 euro, przeznaczonych dla odbiorcy, zgodnie ze zgłoszeniem złożonym ZC215H6 w AIS / HANDEL ELEKTRONICZNY

POW01– wniosek o powiadomienie podmiotu innego niż wnioskodawca o zwolnienie z wnioskowanej procedury, np. B. prowadzącego skład celny, skład czasowy składowania lub osobę trzecią, którą zgłaszający zamierza powiadomić o zwolnieniu towarów do procedury.

Po tym kodzie wprowadź adres e-mail lub IdSISC podmiotu, do którego powyższe informacje zostaną przekazane. Informacja.

PC01– Wniosek o zawiadomienie o zwolnieniu z postępowania złożony przez podmiot inny niż wnioskodawca, tj. operatora portu do obsługi kontenerów (PPCS).

Po tym kodzie wprowadź adres e-mail lub IdSISC podmiotu, do którego powyższe informacje zostaną przekazane. Informacja.

DSWOC– Kod podawany tylko w komunikacie DS115, gdy DSK jest używany jako dokument techniczny w trakcie procedur celnych związanych z importem towarów do wolnego obszaru celnego.

PL20A– Kod podawany w powiadomieniach uzupełniających, gdy system KOMUNIKATOR+ jest wykorzystywany do celów postępowania awaryjnego.

Kod ten należy podać w następujących przypadkach:

 1. w zgłoszeniu uzupełniającym typu X, Y lub Z złożonym do systemu AIS/IMPORT, jeżeli zgłoszenie typu B, C lub PWD zostało złożone w trybie awaryjnym w KOMUNIKATORze+;
 2. w dodatkowym komunikacie alarmowym typu X, Y lub Z przekazywanym do systemu KOMUNIKATOR+, jeżeli do AIS/IMPORT przesłano komunikat typu B, C, E lub F lub PWD;
 3. na uzupełniającym Zgłoszeniu Alarmowym Typu X, Y lub Z przesłanym do systemu KOMUNIKATOR+, jeżeli do systemu KOMUNIKATOR+ przesłano również Zgłoszenie Typu B, C lub PWD.

Eksport/tranzyt - kody 3PLxx:

3PL01– Out of Hours Transit – Kod stosowany w procedurach eksportowych przez podmiot uprawniony do przeprowadzania procedury uproszczonej poza godzinami pracy organów celnych

3PL07– Towar zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 903/2008

Kod 3PL07 (z adnotacją) należy wpisać w polu 44 zgłoszenia celnego dla niektórych produktów wieprzowych podlegających refundacji na podstawie art. 1 sekunda. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 903/2008 z dnia 17 września 2008 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów wieprzowych (Dziennik Urzędowy L 249 z dnia 18 września 2008 r.).

3PL08– Wywóz z późniejszym wnioskiem o pozwolenie na wywóz bez uprzedniego ustalenia refundacji (system B)

Kod 3PL08 (wraz z komentarzami) należy wpisać w polu 44 zgłoszenia celnego przy wywozie ze zwrotem owoców i warzyw, jeżeli eksporter wystąpi również później o pozwolenie na wywóz – art. 6 sek. 2 rozporządzenia [WE] nr. 1961/2001 Komisji z dnia 5 października 2001 r. ustanawiające zasady wykonania rozporządzenia Rady [WE] nr 2200/96 w sprawie refundacji wywozowych do owoców i warzyw (Dz.U. L 268 z dnia 9 października 2001 r. z późn. zm.) ).

3PL10– Bezzwrotna lub opodatkowana pszenica interwencyjna, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

Kod 3PL10 (z adnotacją) należy wpisać w polu 44 zgłoszenia celnego pszenicy zwyczajnej pochodzącej z zapasów interwencyjnych przez Agencję Rynku Rolnego, sporządzonego w następstwie zaproszenia do składania ofert przetargowych na podstawie rozporządzenia (WE) nr 990/2006 Komisji 30.6.2006 Otwarcie stałych przetargów na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych Państw Członkowskich (Dz.U. L 179 z 07.01.2006).

3PL11– Jęczmień interwencyjny niepodlegający refundacji ani opodatkowaniu, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

Kod 3PL11 (z adnotacją) należy wpisać w polu 44 deklaracji jęczmienia pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego, przeprowadzonej na podstawie zaproszenia do składania ofert przetargowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 990/2006 Komisji z dnia 30.06.2006 r. otwarcie stałych przetargów na wywóz zbóż w rękach agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dz.U. L 179 z 01.07.2006).

3PL12– żyto interwencyjne niepodlegające zwrotowi ani opodatkowaniu, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

Kod 3PL12 (z adnotacją) należy wpisać w polu 44 dokumentu zgłoszenia celnego żyta pochodzącego z zapasów interwencyjnych Agrarmarktagentur, przeprowadzanego na podstawie zaproszenia do składania ofert przetargowych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 30. .2006 Otwarcie stałe oferty na wywóz zbóż w rękach agencji interwencyjnych państw członkowskich (Dziennik Urzędowy L 179 z 01.07.2006).

3PL14– Tranzyt CIM/XXXX, gdzie XXXX to numer upoważnienia załadowcy do przewozu kolejowego na konosamencie CIM

Kod ten (wraz z opisem) stosuje się, gdy posiadacz upoważnienia upoważnionego nadawcy tranzytowego w zgłoszeniu przewozowym CIM (zgodnie z przepisami tylko upoważniona spółka kolejowa) upoważnia eksportera w prosty sposób do wysłania awiza tranzytowego w ramach zgłoszenie wywozowe.

3PL15– AWARYJNY: kod wskazujący, że zgłoszenie wywozowe zostało sporządzone w ramach procedury rezerwowej w systemie AES/ECS2 (zgłoszenie papierowe w urzędzie celnym wyjścia) lub potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów zostało wystawione za pośrednictwem SAD 4 karty w ramach procedury zabezpieczającej wykonywanej zarówno dla procedury standardowej, jak i dla uprawnionego wydawcy

3PL17– Cukier pozakwotowy na wywóz bez refundacji

Kod 3PL17 (z adnotacją) dotyczy wywozu cukru pozakwotowego zgodnie z pkt 7b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 wraz z przepisami wykonawczymi do Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w odniesieniu do handlu z państwami trzecimi w sektor cukru.

3PL18– Izoglukoza poza kwotą na wywóz bez refundacji

Kod 3PL18 (z adnotacją) należy stosować przy wywozie izoglukozy pozakwotowej zgodnie z art. 7b Rozporządzenia Komisji (WE) nr 951/2006 z przepisami wykonawczymi do Rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 w sprawie handlu z państwami trzecimi w sektorze cukru.

3PL19– Zamierzam złożyć ostateczną deklarację wywozową lub powrotnego wywozu (uproszczona karta TIR, T2 lub T1) do NCT2 bez zbędnej zwłoki

W przypadku korzystania z procedury awaryjnej (usterka NFTS2 lub AES/ECS2 i NCTS2) po kodzie musi następować numer operacji w rejestrze operacji awaryjnych procedury TIR, T2 lub T1.

3PL20– Zgłoszenie uproszczonej procedury tranzytowej po wywozie lub powrotnym wywozie

W przypadku korzystania z procedury awaryjnej (awaria AES/ECS2 lub AES/ECS2 i NCTS2) po tym kodzie musi następować numer samego zgłoszenia wywozowego.

3PL21– Numer karnetu TIR lub numer LRN zgłoszenia tranzytowego w komunikacie IE507 w przypadku ustawienia atrybutu „Tranzyt” na „1” – Tak

3PL22– podany w zgłoszeniu tranzytowym kod inicjujący wymianę danych na interfejsie NCTS2/AES/ECS2

3PL23– Poproś eksportera o odebranie karty ESS 3 od osoby, która przedstawia towar na granicy i zwrócenie jej do UWU

3PL24– kolejne zgłoszenie wywozowe lub zgłoszenie do powrotnego wywozu zgodnie z art. 337 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

3PL25– Zgłoszenie powrotnego wywozu (art. 274 CAU)

3PL26– Kod podany przez eksportera lub zgłaszającego, jeżeli eksporter nie jest zarejestrowany do celów VAT w UE i jeżeli w zgłoszeniu eksportowym podany jest numer VAT PL eksportera lub numer PIN UE, to jego numer nie występuje w systemie SZPROT, lecz w firmie otrzymał potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC pomiędzy posiadaczem zgłoszenia a eksporterem

3PL27– zgłoszenie wywozowe przedstawiane ze względów administracyjnych lub w celu poprawienia prezentacji towarów organowi celnemu innemu niż organ celny eksportera, gdy towary są pakowane lub ładowane do transportu drogowego.

Oznaczenie kodu 3PL27 oznacza wniosek zgłaszającego o przyjęcie i rozpatrzenie zgłoszenia wywozowego w urzędzie innym niż właściwy dla siedziby eksportera, miejsca pakowania lub załadunku towarów do transportu drogowego, gdy zbieg okoliczności uzasadniających to żądanie. Kod okoliczności wyjątkowych należy podać po 3PL27.

Kody uzasadnionej przyczyny:

001 - poza lokalnymi godzinami otwarcia CUDO

002 - towary łatwo psujące się (żywność, leki specjalnego przeznaczenia, żywe zwierzęta)

003 - określony towar lub środek transportu, bez technicznej możliwości

Prezentacja w odpowiednim CUDO (wymiary itp.)

004 - Zmiana trasy z powodu rozliczenia

005 - wiele lokacji wyposażenia

006 - Sytuacja kryzysowa uniemożliwiająca przetworzenie zgłoszenia/prezentacji towaru

Lokalnie odpowiedzialne CUDO (katastrofy, epidemie, lokalne awarie systemów)

TIK itp.)

Kod 3PL27 jest dozwolony w zgłoszeniach A i D.

W prezentacjach typu A:

 • po kodzie 3PL27 należy podać jeden z kodów okoliczności kwalifikujących, np. B. 3PL27 opis 001;
 • W przypadku przesyłek z Polski, po łączniku (ze względu na siedzibę eksportera lub miejsce pakowania lub załadunku) należy w tym zgłoszeniu dodać kod urzędu celnego właściwego miejscowo dla właściwej jurysdykcji, np. B. 3PL27 Opis 001-PL301010 .

W prezentacjach typu D:

 • po kodzie 3PL27 należy wstawić jeden z kodów uzasadnionych okoliczności, a po myślniku w schemacie hhmm dmmyy należy podać godzinę i datę zamierzonego przedstawienia towaru przez zgłaszającego, np. B. 3PL27 Opis 001-1915-190221;
 • W przypadku przesyłek z Polski należy również wpisać kod oddziału celnego właściwego dla tej deklaracji (na podstawie siedziby eksportera lub miejsca, w którym towary są pakowane lub ładowane) w schemacie hhmm ddmmyy, na przykład 3PL27 Opis 001-1915 - 190221-PL313100 .

3PL28– dodatkowy kod informacyjny podany przez eksportera lub zgłaszającego w polu 44 celnego zgłoszenia wywozowego, w przypadku zgłoszenia przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego, gdy ten sam numer identyfikacji podatkowej (NIP) został nadany kilku spółkom o różnych EORI B.w przypadku wielu spółek z tej samej grupy kapitałowej przypadek, gdy eksporter jest zarejestrowany jako podatnik VAT w UE, a jego numer identyfikacji podatkowej jest przydzielony kilku podmiotom, d. H. wiele numerów EORI (np. w ramach grupy kapitałowej)

4PL01– Kod ten jest właściwy w przypadkach, gdy przedmiotem dopuszczenia do obrotu jest biokomponent, biomasa lub biopaliwo w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

4PL02– Po tym kodzie należy wpisać odpowiednią datę w celu weryfikacji wyliczeń klienta dokonanych na wyciągu

4PL03– Ten kod jest odpowiedni w przypadkach, gdy zgłoszenie wywozowe zawiera w polu 14:

 • bezpośredni przedstawiciel (kod „2”), a osoba, w imieniu której składa się deklarację (główny przedstawiciel), nie jest jednocześnie eksporterem w rubryce 2, lub
 • pośredni przedstawiciel (kod „3”), a osoba, w imieniu której składa się deklarację (główny przedstawiciel), nie jest jednocześnie eksporterem w rubryce 2, lub
 • przedstawiciel bezpośredni (kod „2”) lub przedstawiciel pośredni (kod „3”) upoważniony przez przewoźnika do przedstawienia zbiorowego zgłoszenia celnego.

W dwóch pierwszych powyższych sytuacjach po kodzie 4PL03 musi następować jeden z następujących identyfikatorów, odnoszący się do zleceniodawcy nieeksportującego w polu 2 (z wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot posiada numer EORI, EORI będzie zawsze zgłaszany), z których każdy oznacza:

1 – PLNIP,

2 – numer EORI,

3 - VAT UE z innego państwa członkowskiego,

4 - numer PESEL,

5 - plus 1-4,

a następnie wprowadź numer identyfikacyjny podmiotu prawnego oraz swoje imię i nazwisko oraz adres.

Natomiast w trzecim przypadku, gdy zgłoszenie celne przedstawia upoważniony przez przewoźnika przedstawiciel, konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego PLNIP oraz nazwy i adresu przewoźnika.

Przykładowy wpis dotyczący osoby zarejestrowanej w Polsce dla celów VAT:

"4PL03 - 1 - PLXXXXXXXXXXXXXXXX - ABCDE Sp. zoo. calle. Kołowa 3, 00-001 Zakole".

Rozwiązanie wybrane przez zgłaszającego celnego oznacza wskazanie lub nie kodu 4PL03.

Uwaga!Wewnętrzne nadanie przez organy (A1 przekazuje za pośrednictwem A2 uprawnienia do składania zgłoszeń do jednostki X) nie oznacza, że ​​kod 4PL03 jest wprowadzany „automatycznie” do zgłoszenia celnego.

Cesja uprawnień (zastąpienie) musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w systemie SZPROT, tak aby nowy podmiot, na który dokonano cesji, był powiązany z podmiotem, który wydał upoważnienie.

Przykład:

 1. Firma X upoważnia agencję A1 z prawem zastępstwa
 2. Agencja A1 przenosi prawo do występowania w charakterze przedstawiciela Firmy X na Agencję A2
 3. Agencja A2 jest powiązana z firmą X w systemie SZPROT

Jeżeli zleceniodawcą zarówno oddziału A1, jak i oddziału A2 jest firma z pola 2, czyli eksporter, nie jest to przypadek uzasadniający użycie kodu 4PL03.

(Zastępcza) kolejność składania zgłoszenia w trybie opisanym powyżej oznacza, że ​​pole 2 – główny eksporter odpowiedzialny za obie agencje oraz pole 14 – zgłaszający/przedstawiciel – należy wypełnić bez kodu 4PL03. Pole 14 musi zawierać dane organu skutecznie przedstawiającego zgłoszenia (w kontekście zastępstwa będzie to organ A2). System operacyjny weryfikuje połączenia między agencją A2 a podmiotem X.

4PL06– Kod ten należy stosować w przypadku wywozu pośredniego. Za zgodę eksportera uważa się wskazanie tego kodu, po którym następuje numer identyfikacji podatkowej podmiotu krajowego, który dostarczył towar, w wyniku którego następuje wywóz, oraz numer faktury dokumentującej tę dostawę (z pola 2 deklaracji ) w celu przekazania danych rejestracyjnych do tej krajowej pracy.

4PL07:

 1. bez zabezpieczenia należności celnych w procedurze uszlachetniania czynnego oraz odprawy czasowej i zobowiązań podatkowych w procedurze uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z cła (z 7 ) UZK) lub jeżeli złożono zabezpieczenie w ramach procedury uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej (chyba że zgłoszenie celne do jednego z tych reżimów jest jednocześnie wnioskiem o zezwolenie na stosowanie szczególnego reżimu opartego na zgłoszeniu celnym), ale nie jest przetwarzane podczas przetwarzania zgłoszenia celnego, ale jest monitorowane audytem. W tym ostatnim przypadku po tym kodzie następują numery referencyjne zabezpieczenia w następującej strukturze:

Przykład: 17PL440000AG005369

 1. gdy towary zostają dopuszczone do swobodnego obrotu w ramach procedury uszlachetniania biernego przed wywozem towarów podlegających czasowemu wywozowi (kod procedury 48), jeżeli nie ma zabezpieczenia zgodnie z art. 89 sek. 7 UZK, tj. kraje związkowe, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty prawa publicznego w zakresie czynności, w których pełnią one funkcję organu władzy.

Osoba prawna prawa publicznego musi spełniać następujące wymagania:

 • Został stworzony w szczególnym celu zaspokojenia potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 • posiada osobowość prawną;
 • jest finansowany głównie przez organy państwowe, prowincjonalne, lokalne lub inne organy publiczne lub których zarządzanie podlega nadzorowi lub więcej niż połowa członków jego organu zarządzającego, administracyjnego lub kontrolnego została powołana przez stanowe, prowincjonalne, lokalne lub inne organy zarządzające prawem publicznym.

4PL08– Wyłączenie z obliczania podatku akcyzowego od wyrobów energetycznych w zgłoszeniu uproszczonym (art. 27 ust. 1 i 3 bis ustawy o podatku akcyzowym).

Jest to sytuacja, w której wyroby energetyczne, bezpośrednio po ich dopuszczeniu do swobodnego obrotu za pomocą zgłoszenia uproszczonego (podlegającego uprzedniemu zatwierdzeniu) w reżimie zawieszenia poboru akcyzy, są transportowane rurociągami z miejsca przywozu bezpośrednio do magazynu Kierownik. W tym przypadku zgłoszenie uproszczone nie zawiera informacji o wysokości podatku akcyzowego. Informacja ta zawarta jest we wniosku uzupełniającym, który należy złożyć w systemie najpóźniej w momencie składania projektu e-AD.

Kod 4PL8 należy zgłosić razem z kodem 4PL12 w zgłoszeniu uproszczonym; Oba kodeksy odnoszą się do sytuacji z art. Artykuł Artykuł 27 ustęp 1 i ustęp 3 – Specjalna ustawa podatkowa.

4PL09– Wniosek o pozwolenie w zgłoszeniu celnym na uprzedni przywóz produktu zastępczego lub przywóz produktu zastępczego, pod warunkiem że istnieje pozwolenie na uszlachetnianie bierne nieobjęte niniejszym rozporządzeniem, ale posiadanie tego pozwolenia jest podstawą do wystąpienia zezwolenie w zgłoszeniu (art. 163 ust. 1 pkt 1 lit. e) DelR) oraz wniosek o zezwolenie w zgłoszeniu celnym, jeżeli przywóz dotyczy produktów przetworzonych, które zostaną dopuszczone do obrotu po uszlachetnieniu biernym. Operacja uszlachetniania dotyczy towarów bez o charakterze komercyjnym (art. 163º n.1 lit. f RD).

Jeżeli zgłoszenie celne jest wnioskiem o wydanie pozwolenia w rozumieniu art. 163 sek. 1 świeci -Mode), która jednak nie zawiera zgody na korzystanie z systemu wymiany standardowej, jednak w związku z zaistnieniem sytuacji, gdy w trakcie realizacji niniejszej licencji konieczne stało się zastosowanie systemu wymiany standardowej, jej posiadanie przed organami celnymi cła i opłaty skarbowe w świetle powyższego przepisu W przypadku przywozu produktów zastępczych lub uprzedniego przywozu produktów zastępczych zamiast produktów przetworzonych należy w zgłoszeniu celnym wystąpić o zatwierdzenie (zezwolenie).

Przykład:

Firma jest uprawniona do zastosowania procedury przetwarzania pasywnego w celu naprawy. Prosząc o tę licencję, założyłeś, że naprawa jest możliwa. Zdarza się, że w związku z istnieniem wady materiałowej w danym produkcie, zagraniczna firma zwraca produkt zastępczy zamiast go naprawiać. Przy imporcie tego rodzaju produktu zastępczego i zamiarze skorzystania z niego w systemie standardowej wymiany podmiot musi wystąpić o wydanie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego: w polu 37 wpisać kod procedury 6121, w polu 44 kod 4PL09, kod 00100, kody 0PL05-0PL09, kod C019 oraz numer już wydanego pozwolenia (w trybie „standardowym”), a organ celny sprawdza, czy istnieją przesłanki do skorzystania z tej formy uszlachetniania biernego (oceniając w ten sposób „rozszerzenie” do normalnego systemu wymiany istniejących pozwoleń na uszlachetnianie bierne na przywożony produkt zastępczy).

W przypadku wniosku o pozwolenie w zgłoszeniu celnym, gdy produkty przetworzone są dopuszczone do obrotu po uszlachetnieniu biernym, a operacja przetwarzania dotyczy wyłącznie towarów niehandlowych (np. import z państwa trzeciego, służący do naprawy uszkodzonego komputera przenośnego należącego do rezydent Unii) w polu 44 zgłoszenia celnego należy wpisać kod informacji dodatkowych „00100” oraz odpowiednie krajowe kody informacji dodatkowych 0PL05–0PL09 i kod 04PL09. W polu 37 należy wpisać kod procedury 6121.

4PL10– Brak akcyzy na płyny do e-papierosów czy produkty innowacyjne.

4PL11– Zwolnienie z kontroli IE025 dla zgłoszeń importowych oraz dokumentów PWD i DSK przedstawionych przez:

 • usługi pocztowe lub
 • firma transportowa drobnicowa,

Posiadać pozwolenie AEO i prawo do posługiwania się statusem upoważnionego odbiorcy.

Kod ten musi być wskazany na zgłoszeniach importowych oraz na dokumentach PWD i DSK okazywanych po zakończeniu procedury tranzytu w przypadku rozbieżności ilościowych towaru (wad lub nadwyżek), gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że rozbieżności te wynikają z oczywistego błąd w załadunku towaru na środek transportu. W przypadku podania tego kodu system AIS/IMPORT nie sprawdza, czy komunikat IE025 został wygenerowany dla konkretnego tranzytowego MRN.

4PL12– Uproszczone oświadczenie o zawieszeniu IPI bez dokumentu e-AD; brak komunikacji EMCS.

Co do zasady do poboru zawieszonej akcyzy (kod procedury 45 lub 68 lub kod procedury F06 dla procedur związanych z dopuszczeniem do obrotu) wymagany jest dokument o kodzie „C651” – elektroniczny dokument administracyjny (oraz -AD) zgodnie z art. sztuka. . . 3 Art. 1 rozporządzenia (WE) nr 684/2009. Ten kod inicjuje komunikację z EMCS. Natomiast w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pełnomocnictwem) możliwe jest niewskazanie kodu dokumentu C651 nawet w przypadku zawieszenia poboru akcyzy, ale w takim przypadku kod 4PL12 musi być zawarty w dodatkowe kody informacyjne.

Jednak w dodatkowym typie aplikacji Y kod C651 dla e-VD (obsługa ręczna, bez wywoływania EMCS) musi być określony przy określaniu kodu 4PL12.

Kod 4PL12 należy zgłosić razem z kodem 4PL08 w zgłoszeniu uproszczonym; Oba kodeksy odnoszą się do sytuacji z art. 27 ust. 1 i ust. 3a specustawy podatkowej.

4PL13– Kod stosowany w przypadkach złożenia zabezpieczenia w systemie składu celnego. Po tym kodzie muszą następować powiązane odniesienia w następującej strukturze:

Przykład: 17PL440000AG005369

4PL15– Ten kod ma zastosowanie w następujących przypadkach:

 1. jeżeli z licencji procesowej wynika, że ​​potencjalna kwota zadłużenia podlega zabezpieczeniu transakcji (identyfikator w PZ - dziesiąty znak to litera "S") i nieaudytowana (identyfikator w PZ - dziesiąty znak to litera "S") "A "), wówczas kwotę ewentualnego długu celnego należy podać po tym kodzie do odliczenia w OSOZ. Kwotę podlegającą gwarancji należy ewentualnie powiększyć o wartość potencjalnego podatku VAT i akcyzy obliczonego od wartości potencjalnego długu, chyba że spółka spełnia wymogi określone w art. 33 sek. 7a ustawy o VAT oraz art. 28 art. III specjalna ustawa podatkowa. Kod ten należy podać, jeżeli wniosek dotyczy wniosku o zezwolenie na użytkowanie końcowe (kod informacji dodatkowych 00100);
 2. W przypadku ubiegania się o zwolnienia celne, o ile istnieje gwarancja dla kodów: C42, C60 i C61 lub zobowiązania podatkowe dla kodów: 4V8, 6V5 i 6V6.

Przykład: 4PL15 - 5560

4PL16– Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 r. i importowane z Wielkiej Brytanii do Polski od 1 stycznia 2021 r. Specjalne traktowanie w związku z Brexitem.

UNIM1– Informacja o MRN zgłoszenia celnego przywozowego, które traci ważność po zwrocie towaru zakupionego w obrocie elektronicznym, w związku z art. 148 ust. 3.

PHU01– pomoc humanitarna dla określonego kraju, regionu, grupy etnicznej, np. związana z wojną, konfliktami społecznymi, politycznymi itp.

Kod należy podać jako dodatkową informację o pozycji towarowej w zgłoszeniach importowych, eksportowych i tranzytowych. W zgłoszeniu celnym pole opisowe tego kodu musi zawierać nazwę państwa, regionu lub grupy etnicznej, dla których pomoc jest przeznaczona.

Przykłady:

eksport i tranzyt

PHU01-Ukraina
PHU01 – Kurdowie w… (wskaż kraj),

Obiekt

PHU01 - Ukraińcy w Polsce

UWP01– Umowa o współpracy między podatnikiem a Krajową Administracją Skarbową w rozumieniu art. 20 Ordynacji podatkowej, po zgłoszeniu świadectwa AEO.

KUBA– Grupa podatku od sprzedaży (GV) jako specjalny typ podatnika istnieje tylko dla celów podatku od sprzedaży (VAT) i używa kodu PIN dla grupy podatków. Członkowie grupy VAT są uznawani za podatników jako grupa VAT dla celów VAT (art. 15-A ustawy o VAT).

Kod GRVAT musi być wpisany na każdym zgłoszeniu przywozowym i wywozowym, jeżeli odbiorca w imporcie lub eksporter jest członkiem grupy VAT, wraz z numerem identyfikacyjnym VAT tej grupy.

PIN grupy VAT służy do identyfikacji VAT. Członkowie grupy VAT używają swoich indywidualnych numerów PIN do innych podatków, które zawsze pozostają ważne i niezmienne.

Grupowy VAT oferuje możliwość wspólnego rozliczania podatku VAT przez członków tej grupy, co oznacza również wyłączenie podatku VAT z transakcji między tymi członkami z grupowego podatku VAT.

Po zarejestrowaniu grupy VAT jako podatnika, wchodzący w jej skład członkowie grupy VAT są wykreślani z rejestru jako podatnicy VAT.

Subiektywna zmiana występuje tylko w zakresie podatku VAT: tworzenie grup VAT nie ma wpływu na inne dziedziny prawa, w tym prawo bankowe. Oprócz VAT członkowie grupy VAT utrzymują swoją segregację.

ZBO01– Import zbóż i roślin oleistych do siewu

ZBO02- Import zbóż i roślin oleistych na cele spożywcze

ZBO03- Import zbóż i nasion oleistych na paszę dla zwierząt

ZBO04- Import zbóż i roślin oleistych na opał

ZBO05- Import zbóż i roślin oleistych jako surowca do produkcji bioetanolu na cele energetyczne

ZBO06- Import zbóż i roślin oleistych jako surowca do produkcji bioetanolu technicznego

Katalog zbóż i nasion oleistych wraz z numerami towarowymi, dla których w zgłoszeniu celnym importowym należy podać kody informacji dodatkowych ZBO01, ZBO02, ZBO03, ZBO04, ZBO05, ZBO06:

Pszenica- 1001 11 00 00, 1001 19 00 18, 1001 19 00 20, 1001 19 00 30, 1001 91 20 20, 1001 99 00 13, 1001 99 00 15, 1001 99 00 40, 1001 99 00 50, 1001 99 00 60 60 , 1001 99 00 94 1001 19 00 12 1001 91 10 00 1001 91 20 10 1001 91 90 00 1001 99 00 92

Centeno– 1002 10 00 00, 1002 90 00 00,

Avena– 1004 10 00 00, 1004 90 00 00,

jęczmień– 1003 10 00 00, 1003 90 00 20, 1003 90 00 30, 1003 90 00 90,

Więcej– 1005 10 13 00, 1005 10 15 00, 1005 10 18 00, 1005 10 90 00, 1005 90 00 00, 1005 90 00 20, 1005 90 00 90,

pszenżyto– 1008 60 00 00,

Mijo– 1008 21 00 00, 1008 29 00 00,

kanarkowy mózg – 1008 30 00 00,

chincheta – 1008 40 00 00,

Andenhirse – 1008 50 00 00,

gardło– 1008 10 00 00,

Sorgo– 1007 10 10 00, 1007 10 90 00, 1007 90 00 00,

inne zboża – 1008 90 00 00,

Wojskowy– 1201 10 00 00, 1201 90 00 00,

Len– 1204 00 10 00, 1204 00 90 00,

słonecznik– 1206 00 10 00, 1206 00 91 00, 1206 00 99 00

 1. Unijne lub międzynarodowe dokumenty, świadectwa, zatwierdzenia lub inne istotne informacje przedłożone na poparcie zgłoszenia wprowadza się w formie czterocyfrowego kodu alfanumerycznego, po którym, w stosownych przypadkach, następuje numer identyfikacyjny lub inne rozpoznawalne oznaczenie.

Przykład: Do zamówienia dołączony jest „Świadectwo zdatności do lotu” o numerze identyfikacyjnym XXXXXXXXXXXX.

Wprowadź blok 44 „A119-XXXXXXXXXXXX”.

Uwaga! Stale aktualizowana lista dokumentów UE i kodów autoryzacyjnych wykorzystywanych do wypełnienia pola 44 jest dostępna na stronie internetowej:Słowniki: przeglądanie i pobieranieSłownik 034.

Uwaga!Wykaz zawiera kod „C651 – Elektroniczny dokument administracyjny (e-AD) zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 684/2009”, który jest niezbędny do komunikacji z systemem EMCS.

Co do zasady do zawieszenia poboru akcyzy niezbędne jest przedstawienie wymaganego dokumentu o kodzie „C651” (kod procedury 45 lub 68 lub szczegółowy kod procedury F06 dla dopuszczenia do obrotu). Ten kod inicjuje komunikację z EMCS. Natomiast w przypadku zgłoszenia uproszczonego typu C (zgłoszenie uproszczone z pełnomocnictwem) możliwe jest niewskazanie kodu dokumentu C651 nawet w przypadku zawieszenia poboru akcyzy, ale w takim przypadku kod 4PL12 musi być zawarty w dodatkowe kody informacyjne. Natomiast w dodatkowym typie aplikacji Y kod C651 dla e-VD (obsługa ręczna, bez wywoływania EMCS) musi być podany przy podaniu kodu 4PL12.

 1. Każdy dokument, zaświadczenie lub upoważnienie nieuwzględnione w powyższym wykazie, które zgodnie z niektórymi przepisami prawa unijnego lub krajowego muszą być przedłożone wraz z wnioskiem, muszą być wpisane przy użyciu kodu składającego się z 4 znaków alfanumerycznych (an4 ), o innej strukturze niż poprzedni. kody UE. Po kodzie dokumentu należy wpisać numer identyfikacyjny lub inne oznaczenie dokumentu po myślniku.
 2. Zgłoszenie przywozowe musi w niektórych przypadkach wskazywać EORI posiadacza pozwolenia dla rodzaju pozwolenia wskazanego w zgłoszeniu, wyrażony odpowiednim kodem unijnym (słownik nr CL605). Te same kody rodzajów pozwoleń do podawania numerów pozwoleń są wskazane na wymaganych dokumentach.

  Należy podać dane posiadacza pozwolenia, w szczególności w przypadku WIT, gdy towary są dopuszczane do swobodnego obrotu lub z odroczonym terminem płatności oraz gdy towary są objęte specjalnym systemem pozwolenia przed przedstawieniem zgłoszenia celnego, tj. nie podaje się, jeżeli przyjęte zgłoszenie celne wymaga pozwolenia (kod 00100).

  W przypadku odroczonej płatności identyfikator posiadacza pozwolenia C506 musi być zgodny z EORI odbiorcy lub zgłaszającego.

4.2.20.3.1 Kody autoryzacji dołączone do zgłoszenia celnego.

 1. Pozwolenia na korzystanie z procedury szczególnej: uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, czasowe wykorzystanie i ostateczne miejsce przeznaczenia

W zgłoszeniach celnych przywozowych kody zezwoleń oraz struktura numeryczna tych zezwoleń muszą być przedstawione zgodnie z następującymi zasadami:

Kody autoryzacyjne podane w atrybucie wymagany dokument/kod:

C601– pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

C516– prawo do skorzystania z procedury odprawy czasowej,

C019– zezwolenie na korzystanie z obrotu uszlachetniającego biernego,

N990– Zezwolenie na użytkowanie końcowe.

Struktura numeru autoryzacji podana w atrybucie „Document/Number Required”:

 1. Do 11 stycznia 2017 r. włącznie stosuje się następujące zasady:

Ze względu na strukturę powyższego numeru zezwolenia (an15) składa się on z następujących elementów:

 • Rok wydania licencji (n2), np. B. Rok 2004, wpisać „04”,
 • Symbol PL (a2),
 • Kod urzędu celnego, który wydał pozwolenie (kod izby celnej w przypadku pozwoleń obejmujących więcej niż jedno państwo członkowskie) (n6),
 • Kod zatwierdzonej procedury celnej (a1), gdzie:

D– Internal Improvement (do 30.04.2016 – w trybie zawieszenia),

mi– System zwrotów do ulepszeń wewnętrznych (licencje wydane przed 01.05.2016),

F- postępowanie wstępne,

GRAMATY– tryb przetwarzania pod kontrolą celną (pozwolenia wydane przed 01.05.2016 r.),

H– transformacja zewnętrzna,

J– procedura ostatecznego miejsca przeznaczenia obejmująca więcej niż jedno państwo członkowskie,

eu– Ostateczna procedura ustalania – Zwykłe zatwierdzenie.

Uwaga!Od 1 maja 2016 r. pozwolenia wydane na podstawie obowiązujących przepisów (WK, RWKC) na korzystanie z systemu refundacji do uszlachetniania czynnego i przekształcenia w procedurę kontroli celnej zachowują ważność do końca określonego okresu ważności (wygaśnięcia) lub do 1 maja 2016 r. i 1 maja 2019 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, natomiast import towarów z UE na podstawie takich zezwoleń po 30 maja 2016 r. możliwy jest wyłącznie w oparciu o przepisy nowego prawa unijnego UE dotyczące procedury uszlachetniania czynnego. W polu 44 zgłoszenia należy wpisać numer pozwolenia na korzystanie z systemu refundacji uszlachetniania czynnego lub procedury uszlachetniania pod dozorem celnym, natomiast w polu 37 zgłoszenia należy wpisać kod „51” zgodnie z wnioskowaną procedurą.

Uwaga!W przypadku pozwolenia obejmującego więcej niż jedno państwo członkowskie, w miejscu przeznaczonym na kod procedury należy wpisać literę „P”. Przykład: 04PL440000P0001.

 • identyfikator cyfrowy(numer rejestracyjny) pozwoleń (n4) wydanych przez właściwy urząd celny.W przypadku gdy zezwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskieorgan celny prowadzi ewidencję w sposób ciągły, tj. kolejne pozwolenie otrzymuje kolejny numer ewidencyjny bez podziału na poszczególne procedury. Jednak w przypadku wspólnej licencji organy celne prowadzą osobne rejestry dla każdej procedury.

Uwaga! W przypadku elektronicznego zgłoszenia celnego numer pozwolenia wprowadza się bez ukośników.

Przykład: 04PL445000D0001 - Zezwolenie na korzystanie z procedury szczególnej w formie uszlachetniania czynnego wydane przez naczelnika Pruszkowskiego Urzędu Celnego, któremu nadał identyfikator cyfrowy 0001.

 1. Zasady udzielania zgód do procedur specjalnych wydanych po 12 stycznia 2017 r. są następujące:

Struktura numeru homologacji (an17) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2);
 • Rodzaj decyzji (a3)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  • IPO – do przetwarzania wewnętrznego,
  • OPO – do przetwarzania zewnętrznego,
  • TEA - do tymczasowego nagrywania,
  • EUS - dla procesu końcowego wykorzystania;
 • Kod urzędu celnego, który wydał pozwolenie (n6);
 • Na przykład rok zatwierdzenia (n2) Na przykład wpisz „17” dla roku 2017;
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń (n4) wydanych przez dany urząd celny.

Uwaga!Na zgłoszeniu celnym numer pozwolenia musi być podany jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez ukośników, kropek itp.)."

Przykład: PLIPO445000170001 - Zezwolenie na procedurę uszlachetniania czynnego wydane przez Naczelnika Oddziału Celno-Skarbowego, któremu nadano identyfikator cyfrowy 0001.

 1. Numery homologacji wydane w systemie CD od 2 października 2017 r. dla procedur specjalnych obowiązujących więcej niż jedno państwo członkowskie mają następującą strukturę:

Struktura numeru rejestracyjnego (an34) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2);
 • Rodzaj decyzji - albo:
  • IPO – do przetwarzania wewnętrznego,
  • OPO – do przetwarzania zewnętrznego,
  • TEA - do tymczasowego nagrywania,
  • EUS – Procedury końcowego użytkowania (a3);
 • Kod urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie (an8);
 • Łącznik (-) oddzielający kod celny i podatkowy roku wydania licencji;
 • Rok rejestracji (n4), na przykład dla 2017 r. wpisz „2017”;
 • Łącznik (-) oddzielający rok wydania identyfikatorem numerycznym (numer ewidencyjny);
 • identyfikator numeryczny (numer rejestracyjny) licencji wydawanych automatycznie przez unijny system CD, składający się z dwóch elementów: losowych znaków (a3)​​​​​​​​​i identyfikatora numerycznego (n..12).

Uwaga!W zgłoszeniu celnym numer pozwolenia musi być podany w postaci ciągu znaków alfanumerycznych (bez ukośników, myślników, kropek itp.).”;

Przykład: PLIPOPL445000-2017-ABC123 - Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wydane przez Naczelnika Oddziału Celno-Skarbowego, któremu system CDS nadał identyfikator cyfrowy ABC123.

 1. Pozwolenia na korzystanie ze statusu upoważnionego nadawcy/odbiorcy w procedurze tranzytu

2UP2– Kod zezwolenia na procedurę uproszczoną

Struktura numeru autoryzacji (an17) do wykorzystania jako upoważniony załadowca w procedurze TIR składa się z następujących elementów:

 • Rok wydania licencji (n2), np. B. Rok 2019, wpisać „19”,
 • Symbol PL (a2),
 • Kod Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6),
 • Kod zatwierdzonej procedury celnej (I), po którym następuje kod informacyjny osoby upoważnionej (n1) połączony w dwuczęściowy kod (an2), gdzie:

Kod procedury celnej:UE- Tranzyt.

Kody danych osobowych są następujące:

1 - Upoważnienie osoby korzystającej z procedury uproszczonej na własną rękę,

2 – upoważnienie osoby, która będzie przedstawiać zgłoszenia celne w procedurze uproszczonej jako przedstawiciel pośredni (przedstawiciel pośredni jest zawsze ujęty w upoważnieniu),

3 – Upoważnienie osoby korzystającej z procedury uproszczonej we własnym imieniu i jako pełnomocnik pośredni.

 • Kod formularza procedury uproszczonej (a1), gdzie „T” oznacza uproszczenia w tranzycie,
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) licencji (n4) wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej.

Ewidencja prowadzona jest przez izbę rozliczeniową odrębnie dla każdego postępowania, niezależnie od formy postępowania uproszczonego i numeru PESEL.

Przykład: 19PL440000I2T0001 - Zezwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w tranzycie, nadane organowi celnemu przez dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, któremu nadano identyfikator cyfrowy 0001.

Aby zbudować numer zezwolenia (an17) na korzystanie z kraju związkowegoUpoważniony odbiorca w systemie TIRskłada się z następujących elementów:

 • Symbol PL (a2),
 • Kod rodzaju decyzji - ACT (a3),
 • Kod Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6),
 • Rok wydania licencji (n2), np. B. Rok 2019, wpisać „19”,
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) licencji (n4) wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej. Ewidencja prowadzona jest przez izbę rozliczeniową odrębnie dla każdego postępowania, niezależnie od formy postępowania uproszczonego i numeru PESEL.

Przykład: PLACT400000190001

Aby zbudować numer zezwolenia (an17) na korzystanie z kraju związkowegoupoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnegoskłada się z następujących elementów:

 • Symbol PL (a2),
 • Kod rodzaju decyzji - ACR (a3),
 • Kod Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6),
 • Rok wydania licencji (n2), np. B. Rok 2019, wpisać „19”,
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) licencji (n4) wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej. Ewidencja prowadzona jest przez izbę rozliczeniową odrębnie dla każdego postępowania, niezależnie od formy postępowania uproszczonego i numeru PESEL.

Przykład: PLACR400000190001

Aby zbudować numer zezwolenia (an17) na korzystanie z kraju związkowegoUpoważniony odbiorca w systemie tranzytu unijnegoskłada się z następujących elementów:

 • Symbol PL (a2),
 • Kod rodzaju decyzji - ACE (a3),
 • Kod Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6),
 • Rok wydania licencji (n2), np. B. Rok 2019, wpisać „19”,
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) licencji (n4) wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej. Ewidencja prowadzona jest przez izbę rozliczeniową odrębnie dla każdego postępowania, niezależnie od formy postępowania uproszczonego i numeru PESEL.

Przykład: ORT400000190001

Uwaga!Numer licencji jest wprowadzany w zgłoszeniu celnym jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez ukośników, kropek itp.).

 1. Pozwolenia na procedurę uproszczoną zgodnie z art. 166 ust. 12 i art. 182 procesor.

C512– Kod autoryzacyjny do uproszczonej rejestracji

C514– Kod upoważnienia do wykorzystania wpisu w dokumentacji medycznej wnioskodawcy

Struktura numeru pozwolenia (an17) na korzystanie z procedury uproszczonej składa się z następujących elementów:

 • Oznaczenie kraju, który wydał licencję (2n) - stały symbol „PL”,
 • Kod rodzaju decyzji (an3)
  • SDE - uproszczone wyjaśnienie,
  • EIR - Wpis do akt wnioskodawcy
 • Kod Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6)
 • rok zatwierdzenia (n2),
 • identyfikator cyfrowy (numer rejestracyjny – własny numer licencji) licencji wydanych przez daną usługę dostępu do Internetu (n4).

Przykładowy numer autoryzacji: PLEIR400000160001

Uwaga!W przypadku elektronicznego zgłoszenia celnego numer pozwolenia wprowadza się bez ukośników.

 1. Scentralizowana autoryzacja wejścia na pokład

C513– Zezwolenie na korzystanie z rozliczeń scentralizowanych w kraju

Struktura numeru homologacji (an17) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2)
 • Rodzaj decyzji - CCL (an3)
 • Kod administracji podatkowej, która wydała zezwolenie (n6);
 • rok zatwierdzenia (n2);
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) zezwoleń wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej (n4)

Izba prowadzi ewidencję nieprzerwanie od 2016 roku.

 1. Centralne zezwolenie na rozrachunek między co najmniej dwoma państwami członkowskimi, wydane po 2 października 2017 r. (zezwolenie udzielone w systemie CDS)

C513– Zezwolenie na korzystanie z centralnej regulacji

Struktura numeru homologacji (an..34) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2)
 • Rodzaj decyzji - CCL (an3)
 • Kodeks Izby Administracji Skarbowej, która wydała licencję (an8);
 • myślnik (-) oddzielający kod jednostki od roku wydania licencji;
 • Rok rejestracji (n4), na przykład dla 2017 r. wpisz „2017”;
 • Łącznik (-) oddzielający rok wydania identyfikatorem numerycznym (numer ewidencyjny);
 • cyfrowy identyfikator (numer rejestracyjny) licencji nadawany automatycznie przez unijny system CDS, składający się z dwóch elementów: losowych znaków (a3)​​i identyfikatora cyfrowego (n..12).

PLCCLPL441000-2017-abc123

Uwaga!Numer licencji wpisuje się w zgłoszeniu celnym jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez ukośników, łączników, kropek itp.).

 1. Pozwolenie na korzystanie z samoobsługi celnej

C515– Zezwolenie na samoobsługę celną

Struktura numeru homologacji (an17) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2)
 • Rodzaj decyzji – SAS (a3)
 • Kodeks Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6);
 • rok zatwierdzenia (n2);
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) zezwoleń wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej (n4)

Izba prowadzi ewidencję nieprzerwanie od 2016 roku.

 1. Pozwolenie na uproszczone określanie składników wartości celnej towarów zgodnie z art. 73 CAU i art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

C504– Pozwolenie na uproszczone określanie składników wartości celnej towarów zgodnie z art. 73 CAU i art. 71 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Struktura numeru pozwolenia składa się z następujących elementów:

 • dla zezwoleń wydanych przed wprowadzeniem Systemu Decyzji Celnych UZK (CDS), d. H.przed 2 października 2017 r
  • Symbol PL (a2);
  • Kod rodzaju decyzji – CVA (a3);
  • Kod urzędu celnego, który wydał decyzję (n6);
  • rok wydania decyzji (n2);
  • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) decyzji określonej izby celnej (n4)

Przykład: PLCVA400000160001

 • za udzielone licencjepo 2 października 2017 r. w Systemie Decyzji Celnych UZK (CDS)
  • Al-Finał - PL(a2);
  • Kod rodzaju decyzji – CVA (a3);
  • Kod urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie (an8);
  • Łącznik (-) między numerem urzędu celno-skarbowego a rokiem wydania pozwolenia;
  • rok zatwierdzenia (n4);
  • myślnik (-) oddzielający rok wydania prawa jazdy od identyfikatora numerycznego (numer rejestracyjny);
  • identyfikator cyfrowy (numer rejestracyjny) licencji, który jest automatycznie przypisywany przez unijny system CDS. Ten cyfrowy wyróżnik składa się z dwóch elementów: random/eng znaków. losowe znaki (a3) ​​oraz identyfikator numeryczny (n..12).

Przykład: PLCVAPL400000-2017-xwy1243

Uwaga!Numer licencji wpisuje się w zgłoszeniu celnym jako ciąg znaków alfanumerycznych (bez ukośników, łączników, kropek itp.).

 1. Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę

C511– Pozwolenie na potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów wydane przez upoważnionego wystawcę (art. 128 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446)

Struktura numeru homologacji (an17) składa się z następujących elementów:

 • Al-Finał - PL (a2)
 • Rodzaj decyzji - AKP (an3)
 • Kodeks Izby Administracji Skarbowej, która wydała zezwolenie (n6);
 • rok zatwierdzenia (n2);
 • identyfikator cyfrowy (numer ewidencyjny) zezwoleń wydanych przez określoną izbę administracji skarbowej (n4)

Przykład: PLACP400000190001.

Izba Celna prowadzi ewidencję przedmiotowego zezwolenia, tj. H. Kolejna homologacja otrzyma kolejny numer rejestracyjny.

 1. Zgłoszenie celne jako zatwierdzenie rozporządzenia specjalnego (art. 163 rozporządzenia delegowanego)

W przypadku wniosku o zezwolenie na skorzystanie z procedury szczególnej zgodnie z art. 211 sek. 1 UZK ma postać zgłoszenia celnego (tj. skróconego wniosku), przyjęcie tego zgłoszenia przez organy celne jest równoznaczne z udzieleniem pozwolenia skróconego.

W przypadku skróconego wniosku o procedurę uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub ostatecznego miejsca przeznaczenia kod informacji dodatkowych „00100 – zatwierdzenie uproszczone” oraz dodatkowo dla procedury ostatecznego miejsca przeznaczenia w atrybucie „Wymagane dokumenty” kod N990 musi być dany.

Pamiętaj, że wpisanie kodu „00100” oznacza wskazanie co najmniej jednego z krajowych kodów dodatkowych informacji 0PL05 - 0PL10.

Ponieważ przyjęte oświadczenie jest jednocześnie upoważnieniem do skorzystania z procedury, przyjmuje się, że skrócony numer upoważnienia jest numerem MRN oświadczenia. Dlatego na potrzeby ewidencji należy przyjąć, że skrócony numer autoryzacji to: 00100 + numer MRN powiązany z powiadomieniem będącym zleceniem krótkim, np. „00100MRN17351010I1234567”.

7P01– Dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi zgodnie z przepisami o jakości handlowej produktów rolno-spożywczych

7P02– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi zgodnie z przepisami o warunkach higienicznych żywności i żywienia

7P03- Dokumenty wymagane do obrotu z krajami trzecimi zgodnie z przepisami o środkach odurzających, psychotropowych i prekursorach

7P04– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi ze względu na Rozporządzenie Nawozowe

7P05– Dokumenty wymagane w handlu z państwami trzecimi na mocy przepisów dotyczących broni i amunicji

7P06– Dokumenty wymagane przy handlu z krajami trzecimi ze względu na przepisy weterynaryjne

7P07– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi ze względu na przepisy fitosanitarne

7P08– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi ze względu na przepisy o dozorze technicznym

7P09– Dokumenty wymagane ze względu na przepisy odpadowe w obrocie z krajami trzecimi

7P10– Dokumenty wymagane w negocjacjach z krajami trzecimi w związku z Rozporządzeniem o zabytkach (dobro kultury).

7P11– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi ze względu na przepisy dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową

7P12– Dokumenty wymagane przepisami o obrocie substancjami i preparatami chemicznymi z państwami trzecimi

7P13– Dokumenty wymagane w ramach regulacji obrotu lekami z krajami trzecimi

7P14– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi na podstawie przepisów o żywieniu zwierząt

7P15– Dokumenty wymagane w obrocie z krajami trzecimi na podstawie przepisów o zarządzaniu obrotem towarowym z zagranicą

7P16– Zezwolenia na obrót towarami z wykazu uzbrojenia zgodnie z przepisami ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym, w tym zezwolenia indywidualne wydawane na wniosek przedsiębiorcy oraz licencje ogólnokrajowe ZG-PL -U -2 , ZG-PL-U-3, ZG-PL-U-4, ZG-PL-U-5, ZG-PL-U-6, ZG-PL-U-7 w formie zarządzeń wydanych przez Minister właściwy ds. gospodarki

Uwaga! W przypadku korzystania z ogólnokrajowej licencji generalnej przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia stosownego uprzedniego oświadczenia. Informacje o sposobie wypełnienia tego obowiązku można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Robót Publicznych

7P17– Dokumenty wymagane w handlu z krajami trzecimi ze względu na przepisy dotyczące kontroli przestrzegania zasad handlu

7P18– niezbędne dokumenty związane z krążeniem komórek, tkanek i narządów

7P19- oświadczenie podmiotu gospodarczego odpowiedzialnego za przesyłkę, że żywność lub pasza nie zawiera ryżu, składa się z ryżu lub nie została wyprodukowana z ryżu

7P20– Dokumenty dotyczące obrotu środkami ochrony roślin

7P21– Deklaracja zgodności/Certyfikat

7P22– Koncesja MSWiA na rozwój działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym bez konieczności uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki do handlu tymi towarami

7P23– Deklaracja przewidywanego wykorzystania paliw stałych do użytku domowego lub instalacji spalania o nominalnej mocy cieplnej poniżej 1 MW

7P24– Deklaracja przewidywanego wykorzystania paliw stałych do celów innych niż użytek bytowy lub instalacje spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW

7P25- oświadczenie zgodnie z art. 89 sek. 5b pkt 2 oświetlony. a) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

7P26- oświadczenie zgodnie z art. 89 sek. 5b pkt 2 oświetlony. b) ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku specjalnym

1DK7- faktura transportowa

1ZC1– Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o bezcłowy przywóz jako rzeczy osobiste zgodnie z art. 3-11 rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system bezcłowy

1ZC2– Dokumenty wymagane do zamówienia produktów bezcłowych, takich jak przyrządy i aparatura naukowa, zgodnie z art. 44 ust. 1 lit. 1 Rozporządzenia Rady nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień podatkowych lub jako części zamienne, komponenty i akcesoria do tego urządzenia zgodnie z art. 45 tego rozporządzenia

1ZC3– dokumenty niezbędne do ubiegania się o zwolnienie z cła towarów jako towarów przeznaczonych dla organizacji charytatywnych lub non-profit oraz jako artykuły dla osób niewidomych i innych osób niepełnosprawnych, zgodnie z art. 61 - 73 rozporządzenia Rady nr 1186/2009, prawa wspólnotowego -wolny reżim

1ZC4– Dokumenty wymagane do ubiegania się o zwolnienie z należności celnych przywozowych na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system franczyzowy, z wyjątkiem dokumentów objętych kodami 1ZC1 – 1ZC3

2DK2– Towary sklasyfikowane pod tymi samymi kodami taryfowymi CN, co towary znajdujące się w Wykazie uzbrojenia (ale jednocześnie różniące się od kodów CN, którym przypisane są kody UE X002 i Y901), które ze względu na swoje parametry i właściwości nie kwalifikować się do służby wojskowej

(Video) You Can Draw This ISOMETRIC COFFEE CORNER in PROCREATE

2DK3– dokument opisujący zamierzoną procedurę uszlachetniania, z powołaniem się na kod 0PL07, jeżeli zgłoszenie celne jest wnioskiem o pozwolenie na uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne lub ostateczne miejsce przeznaczenia

2DK7– Potwierdzenie złożenia jednego zabezpieczenia na kwotę wynikającą z długu celnego, jeżeli zabezpieczenie zostało złożone (stosowane tylko w papierowym dokumencie DUA)

2DK8– oświadczenie, że towary zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu po uszlachetnianiu czynnym spełniają warunki do ubiegania się o preferencje taryfowe mające zastosowanie do towarów objętych kontyngentami lub plafonami taryfowymi w momencie objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego jako składnik aktywów w rozumieniu art. . RD74

2DK9– Dokumenty, których przedstawienie nie jest prawnie wymagane, ale które są dołączone do zgłoszenia, na przykład w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub ochrony ogólnie zrozumiałych interesów wnioskodawcy, eksportera/nadawcy lub odbiorcy (w tym innych powiązanych stron). transakcja lub inne zdarzenie prawne stanowiące podstawę danej operacji gospodarczej). Do tej kategorii zalicza się wszelkiego rodzaju świadectwa jakościowe, wagowe i rejestracyjne, które nie mają znaczenia dla klasyfikacji towarów i są wydawane przez producentów na potrzeby odbiorcy w państwie trzecim.

3DK1– Formularz WPR1 (wniosek o zwrot)

3DK5- umowa o ustanowienie przedstawiciela podatkowego

3DK5X– Reprezentacja podatkowa zaprezentowana po raz pierwszy

3DK6– Dokumenty z kodem 2PL dołączone do zgłoszenia zbiorczego, które zawierają informacje opisujące towar objęty zgłoszeniem zbiorczym oraz nadawcę i odbiorcę, o ile dane nadawcy i odbiorcy nie zostały określone w tym zgłoszeniu

Uwaga!Kod ten jest ważny tylko wtedy, gdy do zgłoszenia hurtowego 2PL dołączone są wykazy/dokumenty/specyfikacje, o których mowa w opisie pól 2, 8, 31 i 44, ale w formie dokumentu innej niż dokument z odpowiednim kodem TARIC. . . przydzielił ich do związku. Jeżeli dokument, któremu przypisano kod unijny, służy jako deklaracja/dokument/specyfikacja, w polu 44 nie stosuje się kodu „3DK6”, a jedynie specjalny kod unijny określonego dokumentu.

3DK7– Dokumenty potwierdzające przekazanie listu intencyjnego na import towarów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony danych do właściwego organu kontrolnego (ABW). Po kodzie wprowadź datę podpisania powyższego dokumentu. Dokument osoby dokonującej tego zawiadomienia.

Przykład: 3DK7 - 20.06.2014

3DK8– zaświadczenie lub oświadczenie o spełnieniu warunków nieobjętych gwarancją w zakresie podatku VAT i akcyzy w kontekście uszlachetniania czynnego, przeznaczenia w zakresie potencjalnych praw lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, z powołaniem się na art. 33 sek. 7a ustawy o VAT oraz art. 28 sek. 3 ustawy o podatku akcyzowym, który należy przedstawić wraz ze zgłoszeniem celnym, jeżeli zgłoszenie to nie zostało zarejestrowane w systemie SZPROT

3DK9– Pozwolenie na korzystanie z procedury szczególnej innej niż wymienione w kodzie C601 lub C019, wskazanej w przypadku produktu przetworzonego składającego się z towarów zgłoszonych do uszlachetniania czynnego lub biernego na podstawie więcej niż jednego pozwolenia (tzw. „Aggregation Mode of Authorization” ). Kod ten występuje tylko wtedy, gdy zgłoszenie poprocesowe do powrotnego wywozu (kod procedury „3151”) zawiera kod C601 lub zgłoszenie poprocesowe do dopuszczenia do swobodnego obrotu (kod procedury „6121”) zawiera kod C019.

Kod może pojawić się więcej niż jeden raz.

Przykład:

C601 - PLIPO445000170001

3DK9 - PLIPO445000170002

3DK9 - PLIPO445000170003

4DK1– jedna umowa przewozu

4DK2– Oświadczenie spółki o przyjęciu obowiązku uiszczenia należności celnych przywozowych i zobowiązań podatkowych, w przypadku zwolnienia z tych należności przewidzianego w art.74 Rozporządzenia nr 1186/2009 oraz art. 63 Kodeksu VAT oraz oświadczenie spółki, że stosowane przez nią procedury księgowe umożliwiają właściwym organom monitorowanie jej działalności oraz że oferuje ona wszelkie niezbędne gwarancje w tym celu

4DK3– Wykorzystanie środków innych niż INF do elektronicznej wymiany informacji wymaganych przez organ celny zgodnie z art. 176 sek. 1 świeci i UKC-DR

4DK5– Kontrakt/Umowa/Pozwolenie: dokument potwierdzający, że import jest prowadzony w imieniu organu rządowego lub upoważnionego przez właściwe organy rządowe lub w imieniu podmiotu ratowniczego uprawnionego do podatku importowego i zwolnienia ICMS. 74 dekretu nr 1.186/2009 i art. 63 ustawy o podatku od towarów i usług

4DK7– dokument potwierdzający przywóz towarów przeznaczonych do użytku w innym państwie członkowskim i przywiezionych przez organizacje rządowe, niedochodowe lub filantropijne, upoważnione przez właściwe organy i działające w tym innym państwie członkowskim. W takim przypadku organizacja importująca musi zawiadomić właściwy organ celny państwa członkowskiego, np. w Polsce, gdzie zwolnienie przewidziane w artykule 74 Rozporządzenia nr 1186/2009 i art. 63 ustawy o podatku od towarów i usług.

W takim przypadku organizacja ubiegająca się o zwolnienie z należności celnych przywozowych w Polsce musi przedstawić polskim organom celnym dokumenty potwierdzające, że jest akredytowaną organizacją działającą w innym kraju, w którym towar ma być używany.

4DK8– oświadczenie, że w przypadku nieuwzględnienia wnioskowanej ilości towarów w kontyngencie taryfowym 098250, 098251, 098253, 098255, 098256, 098258 lub 098259, importowane towary będą podlegać sankcjom wynikającym z zakazu importu towarów pochodzących z Rosji; Niniejsze oświadczenie woli, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej i skarbowej, jest podstawą do zastosowania środków egzekucyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity, Diário de Leyes de 2022, 479), które są towarami pochodzącymi z obszaru celnego UE.

5DK1– Specyfikacja towaru lub list przewozowy, jeżeli faktura nie spełnia funkcji specyfikacji

5DK2– Pozwolenie na zgłoszenie towarów, jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane za pośrednictwem spedytora

5DK5– Potwierdzenie złożenia pełnego zabezpieczenia na kwotę wynikającą z długu celnego, jeżeli zostało złożone (stosowane tylko w papierowej wersji SAD)

5DK6– Dokumenty, na podstawie których można ustalić podstawę opodatkowania towarów, jeżeli faktura lub inny dokument służący do ustalenia wartości celnej towarów nie zawiera informacji niezbędnych do ustalenia tej podstawy opodatkowania

5DK7– zaświadczenie wystawione przez producenta lub uprawnioną instytucję badawczą, które zawiera skład chemiczny i surowcowy towaru (do 100%) oraz informacje wymagane w uwagach do każdego działu Taryfy Celnej, jeżeli taki dokument jest niezbędny do ustalenia taryfa celna określa i potwierdza klasyfikację towarów

5DK8– Zaświadczenie o wydaniu banderoli informujące o typie, serii, numerze rejestracyjnym (jeśli występuje), dacie produkcji, dacie wydania banderoli, liczbie i wartości banderoli, dla towarów importowanych objętych banderą

5DK9– Dowód uiszczenia kwoty odpowiadającej wartości znaków akcyzy oraz kwoty odpowiadającej 80% kosztu wytworzenia znaków akcyzy

6DK5– zgłoszenie celne CN22

6DK6– zgłoszenie celne CN23

6DK8– Protokół zdawczo-odbiorczy w transporcie dalekobieżnym (gaz, ropa)

6DK9– Faktura dostawcy wyszczególniająca zużycie energii w przypadku importu energii elektrycznej

7DK2– faktura wystawiona na podstawie uzgodnionych grafików wymiany energii elektrycznej na eksport energii elektrycznej

7DK3– Konosament w imporcie ropy naftowej

8DK9– Decyzja o zwrocie lub zrzeczeniu się środków

9DK8– Inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C), jeżeli wymagają tego przepisy krajowe dotyczące importu lub eksportu

9DK9– Inne dokumenty (nie wymienione w kategoriach A, B, C), jeżeli wymagają tego unijne przepisy importowe lub eksportowe

Uwaga!W rejestrze dokumentów dwóch wyżej wymienionych kategorii „Inne dokumenty” w polu 44, po kodach 9DK8 i 9DK9, po myślniku podaje się nazwę dokumentu, a po myślniku następującym po dokumencie nazwę dokumentu

Przykład: 9DK8 — Certyfikat bezpieczeństwa — 11MG2334CB0002

243 zł– Pozytywny wynik weryfikacji – art. 243 RW (kod używany przez organ celny jako informacja po weryfikacji zgłoszenia)

Organ celny ma obowiązek poinformować zgłaszającego o wynikach weryfikacji zgłoszenia celnego, jeżeli taka weryfikacja zostanie przeprowadzona (art. 243 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego). Jeżeli wyniki weryfikacji nie doprowadzą do niekorzystnej dla strony decyzji i tryb „korekta zgłoszenia” nie ma zastosowania, organ celny informuje zgłaszającego o pozytywnym wyniku weryfikacji za pomocą tego kodu w komunikacie. Kod ten jest wybierany przez organ celny i informuje o pozytywnym wyniku kontroli w komunikacie „Zawiadomienie o kontroli” (ZC261).

1tau- wyciąg gotówkowy na kwotę co najmniej 10 000 euro (art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1672) w sprawie kontroli wprowadzania lub wyprowadzania pieniędzy z Unii.

1EDD– e-Dokument-DD

Dokument elektroniczny, na mocy którego wyroby akcyzowe są zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie lub wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, które ze względu na przeznaczenie są opodatkowane zerową stawką akcyzy, przechodzą dalej terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Po tym kodzie należy wpisać numer dokumentu e-DD połączony z trzycyfrowym numerem identyfikacyjnym towaru, tj. dla dokumentu e-DD z przykładowym sygn. 22PLDD143844000014240 i iloczynu pozycji 1 zgłoszenia wpis po 1EDD kod powinien wyglądać tak: 22PLDD143844000014240001.

– Awaryjny dokument e-DD wydawany w trybie awaryjnym dla EMCS PL

W przypadku niedostępności EMCS PL wydawane jest awaryjne e-DD, na podstawie którego wyroby akcyzowe są zwolnione z akcyzy na podstawie ich przeznaczenia lub zużycia wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym na terytorium. z kraju spoza systemu zawieszenia poboru akcyzy, który ze względu na miejsce przeznaczenia jest opodatkowany stawką zerową. Ten dokument zawiera te same dane co e-DD.

Po tym awaryjnym kodzie dokumentu e-DD należy wpisać numer awaryjnego dokumentu e-DD połączony z trzycyfrowym numerem identyfikacyjnym towaru, np. dla dokumentu e-DD z przykładowym numerem referencyjnym NYYYYYYYYYYNXXXXXXXXX2022 i artykułem 1 zgłoszenia wpis wyglądać tak w kodzie 2EDD: NYYYYYYYYYYNXXXXXXXX2022001.

4.2.21 TABELA 47 — Obliczanie taryfy

Użyj następujących kodów:

A00– Taryfy na produkty przemysłowe (ten rodzaj taryfy dotyczy wszystkich produktów, w tym produktów rolnych)

A20– dodatkowe obowiązki.

Uwaga!Typ taryfy A20 obejmuje następujące kategorie taryf:

 • element rolniczy - EA,
 • dodatkowy podatek od cukru - ADSZ,
 • Dodatkowy podatek od mąki - ADFM,
 • Zestaw kompensacyjny - TC,
 • dodatkowy podatek na podstawie ceny CIF - ASUCI,
 • dodatkowe cło obliczone na podstawie ceny cif pomniejszonej o wykorzystanie kontyngentu taryfowego
 • DR dodatkowe prawo
 • Dodatkowe obowiązki (ochrona) SAFDU

Uwaga!Jeżeli dla danego towaru, który ma przypisany typ taryfy A20 w systemie ISZTAR4 występuje więcej niż jedna akcja taryfowa, raporty muszą zawierać tyle rodzajów taryf A20, ile akcji taryfowych jest przypisanych do tego typu taryfy: obliczone wartości nie mogą być grupowane w jeden rodzaj taryfy ładuj A20 lub wyświetlaj.

Jeżeli jednak w oświadczeniu podana jest informacja o odroczeniu płatności (pole 48), dla wszystkich rodzajów stawek A20 wyszczególnionych w oświadczeniu stosuje się rodzaj płatności „F”.

1P1– zabezpieczyć dodatkowe opłaty

Uwaga!Taryfa 1P1 obejmuje gwarancje wynikające z:

 • dla sektora zbożowego – przepisy art. 3 sek. 1 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2133/2001 z dnia 30 października 2001 r. oraz przepisy art. 3, 6 i 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 642/2010 z dnia 20 lipca 2010 r.,
 • dla rynku cukru i melasy – przepisy art. 38 rozporządzenia Komisji (WE) nr. 951/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r.,
 • dla rynku drobiu – przepisy art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1484/95 z dnia 28 czerwca 1995 r.,
 • dla rynku owoców i warzyw – przepisy art. 137 ust. 2 i 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 499/2014 z dnia 11 marca 2014 r.

1S1– zobowiązania fiskalne (VAT i akcyza) do gwarantowania w odniesieniu do dodatkowych podatków określonych w taryfie typu 1P1

1T1– Ulgi podatkowe (VAT i podatek akcyzowy) zabezpieczone tymczasowym cłem antydumpingowym (A35) i tymczasowym cłem wyrównawczym (A45) oraz zawieszonym ostatecznym cłem antydumpingowym (A30 w połączeniu ze środkiem typu 555) i ostatecznym zawieszonym cłem zużycie cła antydumpingowego (A40 w połączeniu z substancją czynną typu 555)

A30– ostateczne cła antydumpingowe

A35– tymczasowe cła antydumpingowe

A40– Ostateczne prawo zatrzymania

A45- opłaty tymczasowe

B00- IWA

B10– odsetki wyrównawcze (od VAT)

B20– odsetki za zwłokę (VAT)

C00- Koszty eksportu

Pytanie 10– Podatki wywozowe na produkty rolne

D00– Odsetki za zwłokę (bez VAT)

D10– Odsetki wyrównawcze (np. uszlachetnianie czynne)

E00– Cła ​​pobierane w imieniu innych krajów

1A1- Podatek konsumpcyjny

1R1– Należność celna przywozowa Erga omnes według stawki obowiązującej w dniu dopuszczenia towarów do swobodnego obrotu dla towarów wymienionych w rozporządzeniach Komisji (WE):

 • Nº 1972/2003 z dnia 10 listopada 2003 r. w sprawie środków przejściowych stosowanych w handlu produktami rolnymi w związku z przystąpieniem Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,
 • 60/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie środków przejściowych w sektorze cukru w ​​związku z przystąpieniem (...)

1Z1– Podatek od sprzedaży importowej (tymczasowy proces rejestracji)

Myśli ogólne

Kwoty stanowiące podstawę obliczenia ceł, opłat i podatków muszą być wyrażone w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że pomija się końcówki poniżej 50 groszy, a końcówki o wartości 50 groszy podwyższa się do pełnych złotych. Podziału tego nie należy wypełniać dla danego rodzaju akredytywy, jeżeli podstawą jej naliczenia nie jest wartość towaru, lecz jego ilość lub waga, z wyjątkiem podstawy naliczenia akredytywy, która jest wskazana w poz. 2.1 .

2.1. podstawa taryfowa

W zależności od rodzaju stawki podatkowej podstawą obliczenia podatku może być:

 • wartość celna towarów ustalona na podstawie tytułu II rozdział 3 unijnego kodeksu celnego „wartość celna towarów”,
 • Wartość celna ustalona na podstawie szczegółowych przepisów UE,
 • miks plików,
 • waga netto towaru.

Niezależnie od rodzaju podatku wprowadź wartość celną towaru w kolumnie „Podstawa taryfy” dla rodzaju podatku A00.

2.2. Podstawa podatku akcyzowego

Podstawą obliczenia podatku akcyzowego, jeżeli stawka akcyzy jest określona w wartości jednostkowej towaru, jest ilość wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Podstawą obliczenia akcyzy, jeżeli rodzaj akcyzy jest określony jako procent maksymalnej publicznej ceny detalicznej, jest cena detaliczna ustalona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym.

Podstawa obliczenia podatku akcyzowego poprzez określenie rodzaju podatku akcyzowego w wysokości jednostkowej wyrobu oraz jako procent maksymalnej ceny sprzedaży publicznej, ilości wyrobów podlegających opodatkowaniu akcyzą oraz maksymalnej ceny sprzedaży publicznej jest ustalana i drukowana na opakowaniach jednostkowych. Jeżeli jednostki papierosów lub paczki tytoniu do palenia nie są oznaczone najwyższą detaliczną ceną sprzedaży, trzykrotnością średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów w przeliczeniu na jednostkę 1000 sztuk papierosów, a dla tytoniu do palenia przy założeniu, że jednostka 1000 papierosów odpowiada 1 kilogramowi tytoniu do palenia. Średnioważona cena detaliczna papierosów jest ogłaszana przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (art. 99-D ustawy o podatku akcyzowym).

Podstawę obliczenia podatku akcyzowego przy określeniu stawki podatku akcyzowego jako procent podstawy obliczenia stanowi wartość celna powiększona o podatek należny.

W przypadku dopuszczenia do obrotu produktów przetworzonych powstałych w wyniku uszlachetniania biernego podstawą obliczenia podatku specjalnego jest różnica między wartością celną wyrobów przetworzonych lub substytutów dopuszczonych do obrotu a wartością towarów czasowo wywiezionych za granicę, plus należne prawo.

W przypadku objęcia towarów procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych podstawą opodatkowania podatkiem akcyzowym jest wartość celna powiększona o podatek, który miałby zastosowanie, gdyby towary zostały objęte procedurą dopuszczenia do obrotu.

Specjalna podstawa opodatkowania obejmuje również prowizje oraz koszty transportu i ubezpieczenia, o ile te elementy nie są uwzględnione i zostały już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju. Pierwszym miejscem przeznaczenia jest miejsce określone w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

Podstawę opodatkowania powiększa się o opłaty określone w przepisach szczególnych oraz inne podatki, jeżeli organy celne są zobowiązane do ich pobrania w związku z przywozem towarów.

W przypadku ambulansów podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot stanowiących wartość specjalistycznego sprzętu medycznego.

23. Podstawa obliczenia podatku od sprzedaży (VAT).

Podstawą rozliczenia importowanego towaru jest wartość celna powiększona o należne cła.

Jeżeli przedmiotem importu jest wyrób akcyzowy podstawą obliczenia jest wartość celna powiększona o należne podatki i akcyzę.

Uwaga!Podstawa VAT obejmuje całość należnego podatku akcyzowego, tj. H. jeżeli zgłaszający, wypełniając pole 47, pomniejszy wartość podatku specjalnego o wartość nawiasów wpłaconych na jego uzyskanie (patrz kod 072X w opisie pola 44 części II Instrukcji), podstawa VAT musi zawierać łączną kwotę uwzględnionych podatków, w tym wartość znaków akcyzy (wartość podatków uwzględnionych w podstawie naliczenia podatku VAT jest sumą wartości wpisanej w podpolu „Kwota” pola 47 oraz wartości obniżki w polu 44 z kodem wartości 072X).

W przypadku towarów podlegających uszlachetnianiu biernemu podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów przetworzonych lub substytutów dopuszczonych do swobodnego obrotu a wartością towarów czasowo wywiezionych, powiększona o należne cła. Jeżeli przedmiotem importu jest wyrób do uszlachetniania biernego podlegający akcyzie, podstawę opodatkowania stanowi różnica między wartością celną wyrobów przetworzonych lub wyrobów zastępczych dopuszczonych do swobodnego obrotu a wartością towarów czasowo wywiezionych, powiększona o wszelkie należne towary i podatki specjalne należny.

Podstawą obliczenia importu towarów objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z podatku importowego jest wartość celna powiększona o cła, które byłyby należne w przypadku dopuszczenia towarów do konsumpcji. Jeżeli importowane towary są towarami podlegającymi odprawie czasowej z częściowym zwolnieniem z podatku importowego, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o podatek, który byłby należny, gdyby towary podlegały procedurze zwolnienia. podatki drogowe i specjalne.

Podstawa opodatkowania VAT obejmuje – jeżeli nie jest wliczona w wartość celną – koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia w kraju, a także koszty transportu do innego miejsca przeznaczenia znajdującego się na terytorium Unia Europejska Unia, jeśli lokalizacja jest znana w momencie importu. Pierwszym miejscem przeznaczenia jest miejsce wskazane w konosamencie lub innym dokumencie przewozowym, na podstawie którego towary są importowane. W przypadku braku tej informacji za pierwsze miejsce docelowe uważa się miejsce pierwszego przesiadki do wnętrza.

Cła i inne opłaty określone w odrębnych przepisach są doliczane do podstawy opodatkowania, jeżeli organy celne są zobowiązane do pobrania tych ceł od importu towarów (w tym ceł antydumpingowych).

Wpisać procent stawki podatku (podatku lub innej) stosowanej do towarów sklasyfikowanych zgodnie z określonym kodem taryfy, z ewentualnym uwzględnieniem preferencji lub obniżek ceł.

Opłaty szczegółowe obejmują następujące opłaty:

 • jeżeli jako alternatywę dla oprocentowania została ustalona minimalna lub maksymalna kwota doładowania,
 • jeśli do procentu naliczana jest dopłata, np. B. dodatkowa część rolna, za sztukę, zawartość alkoholu itp.,
 • jeśli indeks do odebrania został określony jako wartość.

Jeżeli do obliczenia taryfy dla towarów sklasyfikowanych według określonej frakcji taryfowej stosuje się:

 1. stawka specyficzna z dodatkowym elementem rolniczym (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR), kod typu rejestracji należy wpisać dwukrotnie, tj.
  • W typie stawki A00 należy wpisać kwotę należności wynikającą ze stawki ad valorem.
   J
  • wpisać należność za składnik rolny (EA, ADSZ, ADFM, EAR, ADSZR, ADFMR) w typie taryfy A20;
 2. rodzaj podatku inny niż rolniczy (np. dla produktów alkoholowych), kod rodzaju podatku należy podać raz, a kwotę podatku należy podać jako kwotę skumulowaną,
 3. Stawka podatku jest zdefiniowana jako stała kwota, kod rodzaju podatku należy wprowadzić raz, a kwotę podatku należy wprowadzić jako kwotę skumulowaną.

W przypadkach opisanych w punktach a), b), c) podpole „Opłata” należy pozostawić niewypełnione.

Kwoty naliczonych ceł, podatków lub innych opłat podawane są w pełnych złotych polskich. Zaokrąglanie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że wartości skrajne poniżej 50 groszy są pomijane, a wartości skrajne 50 groszy i więcej są podwyższane do pełnych złotych.

Płacąc podatek od towarów podlegających bandażowaniu, kwotę podatku należy odjąć od wartości znaków akcyzy zapłaconych przez importera w celu ich uzyskania. Kwoty podatku akcyzowego muszą być pomniejszone proporcjonalnie do ilości towarów unieważnionych zawartych w danej przesyłce.

Uwaga!Nie należy odliczać kosztów wykonania opasek.

Na zaświadczeniu właściwego urzędu skarbowego o znakach akcyzy dołączanych do zgłoszenia celnego, przy wydawaniu taśm należy wskazać ilość taśm aktualnie wywożonych/importowanych lub datę przyjęcia zgłoszenia celnego oraz pozycję rejestracyjną.

Oryginał należy zwrócić osobno, uwierzytelniony odpis dokumentu musi pozostać w archiwum.

W przypadku częściowego zwolnienia podatkowego należy wpisać jedynie kwotę należnego podatku.

Jako kod wpisz jeden z poniższych kodów (a1) odpowiedni dla konkretnej metody płatności:

O: Płatność gotówką

D: Inne (np. polecenie zapłaty na konto agenta celnego)

Uwaga!Symbolu D należy używać w przypadkach, gdy składane jest zabezpieczenie powstałego długu celnego, ale nie uwzględnia się wysokości cła wynikającego z tego długu, np. B. Odszkodowanie w przypadku ceł antydumpingowych i ceł tymczasowych . jeżeli stawka jest większa niż 0 lub wobec jakiegokolwiek długu celnego, d. H. jeżeli złożona gwarancja dotyczy ceł i innych podatków związanych z przywozem towarów, w odniesieniu do których nie powstał jeszcze obowiązek zapłaty (na przykład system odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z ceł przywozowych), nawet jeśli dług celny jeszcze nie powstały i nie wiadomo, czy tak się stanie (np. w przypadku przetwarzania wewnętrznego).

Rodzaj płatności „D” jest określony w szczególności dla typów stawek A00, A30, A35, A40, A45 w zgłoszeniu do uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, jeżeli:

 • Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury odprawy czasowej zostało udzielone na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, który zgodnie z art. 251 sek. 1 świeci a) Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 i jest ważna, a jej wykonanie wiąże się z zastosowaniem gwarancji (art. 88 kc)
 • pozwolenie na uszlachetnianie czynne lub odprawę czasową zostało udzielone na podstawie przepisów unijnego kodeksu celnego, których zastosowanie wymaga skorzystania z zabezpieczenia (art. 211 ust. 3 lit. c UKC).

Uwaga!Jeżeli wyciąg uproszczony (z upoważnieniem lub bez) zawiera:

 • Typ płatności D, typ płatności D należy dodatkowo podać w wyciągu dodatkowym dla tego samego rodzaju płatności,
 • rodzaj płatności inny niż D, rodzaj płatności D nie jest określany w zgłoszeniu uzupełniającym dla tego samego rodzaju płatności.

W przeciwnym razie wniosek uzupełniający zostanie odrzucony.

E: Odroczona lub odroczona płatność

W przypadku korzystania z odroczonej płatności uprawnień na podstawie należytego upoważnienia należy wpisać symbol „E” niezależnie od oczekiwanego sposobu płatności.

Uwaga!Rubrykę 48 zgłoszenia celnego należy wypełnić, podając inicjały E i wskazane zabezpieczenie.”;

Zgodnie z przepisami unijnymi odpowiednikami dotychczas stosowanych metod płatności F i M są kody E i R, z różnicami opisanymi powyżej.

G: Odroczona płatność – system VAT (art. 211 dyrektywy 2006/112/WE)

Uwaga!Dla typu taryfy B00 podatek od sprzedaży importowej ustalany jest zgodnie z art. § 33a ustawy o podatku od towarów i usług.

Podobnie w przypadku deklaracji typu A, B, C, D, E lub F, kodowi FR7 opisanemu w pkt 4.2.20.1 niniejszego przewodnika musi towarzyszyć numer VAT podatnika VAT. Numer identyfikacji podatkowej musi zaczynać się od PL (tj. podatnik musi być zarejestrowany dla celów podatkowych w Polsce).

H: przelew bankowy

J: Płatność za zarządzanie pocztą; dotyczy raportów Poczty Polskiej w raportach z wolumenem danych H6 i H7

Uwaga!Metoda płatności „J” nie może być stosowana w wiadomościach elektronicznych wysyłanych przez firmy do systemu AIS/IMPORT.

Podmioty mogą zapewnić tę metodę wyłącznie w przypadku przedstawienia zgłoszenia celnego drogą pocztową w formie papierowego dokumentu DUA, w takim przypadku zasady korzystania z metody płatności „J” są następujące:

 1. może występować tylko na standardowych zgłoszeniach celnych – w drugiej części pola 1 wpisz zgłoszenie A,
 2. Metoda płatności „J” musi być przypisana do wszystkich pozycji dla wszystkich typów obciążeń.

Organ celny przewiduje również ten środek płatniczy w dokumentach DPDZ w obrocie pocztowym.

L: Metoda płatności „L” jest stosowana, gdy zgłoszenie celne nie pociąga za sobą obowiązku zapłaty należnej kwoty i nie towarzyszy mu gwarancja ustanowiona na podstawie przepisów celnych lub podatkowych, o ile przepisy podatkowe odsyłają do przepisów celnych lub jeżeli gwarancja została udzielona, ​​ale nie została rozliczona podczas przetwarzania zgłoszenia celnego, ale jest monitorowana poprzez weryfikację faktury

Dotyczy to w szczególności następujących przypadków:

 1. zwolnienie z określonego rodzaju opłaty (z zastrzeżeniem pkt c i d oraz zasad korzystania z metody płatności „Z”) lub całkowicie,
 2. dla rodzaju taryfy „1A1” w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy (dla której obowiązuje zabezpieczenie akcyzowe), d. H. jeżeli pierwsza część pola 37 zgłoszenia celnego zawiera kod procedury „45” lub „68” (procedura, której dotyczy wniosek) albo w drugiej części pola 37 kod określający procedurę, kodem jest „F06”,
 3. w przypadku dopuszczenia do uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i jednoczesnym przekazaniem kodu informacji dodatkowej „4PL07” dla wszystkich rodzajów opłat należy wpisać „L” (szczegóły w opisie sprawy 6.22 w części VI instrukcji) ),
 4. w przypadku odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych i jeżeli dostępny jest również kod informacji dodatkowej „4PL07”, należy wpisać „L” dla rodzajów należności celnych A00 i A20 (szczegóły w opisie sprawy nr instrukcji),
 5. dla uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej dla rodzajów taryf A30, A35, A40, A45 i 1T1 należy wskazać środek płatniczy „L”, jeżeli pozwolenie na korzystanie z uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej zostało udzielone na podstawie przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego , na podstawie art. 251 sek. 1 świeci a) rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 jest ważne, a jego wykonanie nie oznacza zastosowania gwarancji (art. 88 kc),
 6. dla sytuacji, w których udzielona gwarancja nie jest kompensowana podczas przetwarzania zgłoszenia celnego, ale jest kontrolowana poprzez sprawdzanie faktur w ramach procedury uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, pod warunkiem że środkiem weryfikacji gwarancji jest pozwolenie na korzystanie z procedury (ta nie dotyczy zgłoszeń stanowiących jednocześnie wniosek o zezwolenie na zastosowanie procedury specjalnej na podstawie zgłoszenia celnego),
 7. nie ma gwarancji zgodnie z art. 89 ust. 7 UCC jeżeli występuje również kod informacji 4PL07,
 8. dla typu taryfy 1A1 w dopuszczeniu do swobodnego obrotu, jeżeli występuje kod informacji dodatkowej „4PL10”.

Odp.: Gwarancja kwoty do zapłaty, w tym kaucja gotówkowa

Uwaga!Symbol R musi pojawić się w przypadkach, gdy składa się zabezpieczenie długu celnego, który już powstał, to jest, gdy obowiązek zapłaty już powstał, a termin płatności wynosi 10 dni."

Z: Metoda płatności „Z” stosowana jest, gdy brak obowiązku zapłaty należności wynika z zastosowania przewidzianego prawem całkowitego zwolnienia z ceł i/lub podatków

Uwaga:Warunkiem zastosowania zwolnienia z VAT w przypadkach przewidzianych w art. 81 UStG, czyli MP=Z dla taryfy typu B00, musi być MP=Z dla taryfy celnej, czyli typu taryfy A00, niezależnie od tego, czy stawka jest równa lub większa od zera. Zgodnie z art. 81 ustawy o VAT, zwolnienia, o których mowa w ustArt. 47-80, stosuje się, gdy zastosowanie mają zwolnienia podatkowe, z wyjątkiemdo 56UESztuka. 74 dolary 1 punkt 19. Warunek zwolnienia podatkowego jest tylko jednym z warunków, które należy spełnić, aby zastosować zwolnienie z podatku VAT: należy sprawdzić, czy inne przesłanki wynikające z ustawy o VAT są spełnione dla zastosowania określonego zwolnienia z VAT, a więc nie może jest automatycznym przypisaniem MP=Z dla stawki typu B00 (VAT) jeżeli MP=Z wystąpi dla stawki typu A00 (podatek).

W przypadku zgłoszeń uzupełniających zgłoszenia uproszczonego i rejestracji w rejestrze wnioskodawcy do uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej z uwagi na brak możliwości zaliczenia wartości referencyjnej w systemie OSOZ2 (system AIS/IMPORT nie komunikuje się z systemem OSOZ2 dla oświadczenia uzupełniające) przebiegają w następujący sposób: w następujący sposób:

 • w rubryce 47 dotyczącej ceł i opłat należy wpisać kod przetargowy L zamiast D (z wyjątkiem ulg podatkowych należnych w ramach systemu odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem) oraz;
 • W polu 44 należy wpisać kod krajowych informacji dodatkowych 4PL07 oraz numer ewidencyjny PZ zabezpieczenia.

Jednocześnie konieczna będzie zmiana udzielonych już zezwoleń w celu pełnego zapewnienia tych procedur, w oparciu o zawartą w nich specyfikację metody monitorowania wartości referencyjnej.

Zasady korzystania z różnych form płatności za jeden towar

Jeśli za produkt występują formy płatności M i D, należy podać tylko jeden rodzaj gwarancji, tj. H. Gwarancja globalna lub gwarancja indywidualna. W przypadku zadeklarowania gwarancji indywidualnej należy przedstawić dwie indywidualne gwarancje: oddzielnie dla wartości (suma wartości), dla której występuje MP=M i oddzielnie dla wartości (suma wartości), dla której występuje D.

Przykład:

Wartość MP kategorii taryfowej

A00 10M

A35 20D

1A1 30L

B00 40M

Globalna gwarancja z dostępnym saldem 70 (10+20+40) lub dwie indywidualne gwarancje: jedna 50 (10+40) i druga 20.

Zasady posługiwania się środkami płatniczymi w zgłoszeniu uzupełniającym w celu ich wpisania do ewidencji zgłaszającego

W zależności od rodzaju wpłaty, w zgłoszeniu uzupełniającym do wpisu do rejestru mogą być użyte następujące sposoby płatności: M, D, F, Z, L i G. Jeżeli należność jest większa od zera, tj. środkiem płatniczym jest M lub D lub F, a zgłaszający musi wskazać w zgłoszeniu celnym numer zabezpieczenia ogólnego lub numer zabezpieczenia indywidualnego z saldem odpowiadającym kwotom doliczonych należności celnych.

Dane, które należy podać w elemencie identyfikującym skład (trzy atrybuty):

 1. Atrybut „Kraj wydania”.– wskazać symbol państwa, w którym wydano prawo jazdy – PL (a2)
 2. Atrybut „Typ udziału podatkowego”– Wpisz literę oznaczającą typ pociągu (a1):

R  Depozyt publiczny typu I

Lokata Publiczna S  Typ II

Lokata Publiczna T  Typ III

U  Prywatny depozyt podatkowy

V  Magazyny do czasowego składowania towarów

Y   Kaucja bez podatku

Z  Zona Wolna

 1. Atrybut „numer identyfikacyjny”.

W przypadku składów celnych, składów tymczasowych i WOC numer ten ma zwykle następującą czteroczęściową strukturę:

 1. Symbol regionu (a2) - PL,
 2. rodzaj decyzji
 • Do oznaczenia rodzaju składu podatkowego i składu czasowego (AN3) stosuje się następujące oznaczenia:

TST - Pozwolenie na prowadzenie magazynów do czasowego składowania towarów

CWP: Zezwolenie na prowadzenie składów towarów celnych w prywatnym składzie celnym

CW1 - Zezwolenie na prowadzenie składów celnych składowania towarów w systemie składu publicznego typu I

CW2 - Zezwolenie na prowadzenie składów celnych składowania towarów w publicznych obiektach celnych typu II

 • Dla rodzaju stanowiska pracy (a2) stosuje się następujące oznaczenia:

ZF-Freizona

 1. numer rejestracyjny organu celnego i podatkowego, który wydał pozwolenie; w przypadku wolnego obszaru celnego wskazać kod izby administracji skarbowej, w której znajduje się wolny obszar celny (n6);
 2. Rok rejestracji (n2) - brak wolnych stref;
 3. identyfikator cyfrowy (numer rejestracyjny) zezwoleń wydanych przez właściwy organ celny i podatkowy, z wyjątkiem wolnych obszarów celnych, których rejestry są scentralizowane przez Ministerstwo Finansów (n4)

Notatka 1! W przypadku wolnych obszarów celnych należy podać identyfikator cyfrowy zgodnie z wykazem stanowiącym część opisu w polu 30.

Dodatkowo na stronie internetowej Departamentu Skarbu zamieszczana jest regularnie aktualizowana lista WC.

Uwaga 2! Na przykład oznaczenie składu w zgłoszeniu celnym wprowadza się bez ukośników

Przykład: PLCW1458000160001.

¡Użyj 3!W przypadku składu niebędącego składem celnym są to:

 • kaucja fiskalna (podatek akcyzowy),
 • przechowywanie żywności (CAP),
 • rozpoznawalne miejsce do ładowania,

Wpisz numer magazynu/magazynu/lokalizacji podany w zezwoleniu/decyzji, np. do identyfikacji składu podatkowego będzie to 13-cyfrowy numer magazynu(Przykład: PL06200002399).

Użyj 4!Jeżeli zgłoszenie celne o dopuszczenie do swobodnego obrotu jest składane w Polsce, ale skład podatkowy znajduje się w innym państwie członkowskim, nie stosuje się procedur 45 i 68. W takim przypadku odpowiednim kodem procedury jest kod 42 lub 63 ze szczegółami procedury kod F06. W rubryce 49 należy wpisać numer składu podatkowego w państwie członkowskim, do którego mają być dostarczone wyroby podlegające akcyzie(Przykład: HU40050701999).

Do wypełnienia kodami z pola 29.

kody bezpieczeństwa

Wprowadź kod bezpieczeństwa (n1) zgodnie z poniższą tabelą:

Kair

Kod

Inne niezbędne dane

W przypadku zwolnienia z gwarancji (art. 95 ust. 2 CAU)

Numer świadectwa zwolnienia z gwarancji

dla ochrony ogólnej

1

 • kompleksowy numer karty gwarancyjnej,
 • biuro gwarancji

Za indywidualne gwarancje gwaranta

2

 • dane o zobowiązaniu zabezpieczającym,
 • biuro gwarancji

Wpłata gotówkowa za wpłatę jednorazową

3

Na jednorazową ochronę w postaci bonów

4

indywidualny numer certyfikatu bezpieczeństwa

O zwolnienie z gwarancji, jeżeli wartość gwarancji nie przekracza granicy wartości statystycznej dla deklaracji (art. 89 ust. 9 CAU)

5

O zwolnienie z gwarancji (art. 89 ust. 8 CAU)

6

Zwolnienie niektórych podmiotów publicznych z obowiązku gwarancyjnego

8

W sekcji Ważny dla pola:

Wprowadź kod kraju zgodnie z opisem w polu 15a.

Do wypełnienia kodami z pola 29.

< poprzednia strona|następna strona >

Videos

1. Wykorzystanie poplonu do regeneracji gleby bezpośrednio na grządce
(Ogrodnictwo Intuicyjne - Permakultura TV)
2. MEGA Chia GPU Farming and Plotting Guide for Linux - Gigahorse Start to Finish - 2023
(Digital Spaceport)
3. 75 mało znanych faktów z różnych dziedzin
(JASNA STRONA)
4. BTT - Manta E3EZ - CB1 install
(Ed's 3d Tech)
5. LEARN MQL5 TUTORIAL BASICS - 35 HOW TO CALCULATE THE LOWEST CANDLE PRICE
(MQL5 Tutorial)
6. POTS & Dysautonomia in Longhaul Covid: Diagnosis, Treatment & Current Research
(Dysautonomia International)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 13/03/2023

Views: 5850

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.